نیاز بازار و افزایش خطر ورود قطعات بیکیفیت

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

امروز نیاز ب//ازار به قطعات خودرو و نیز کنترل نداش//تن ای//ن ب//ازار باع//ث تولی//د محصوالت نامرغ//وب و ورود کااله//ای قاچ//اق خارج//ی شده اس//ت. با وجود فعالیت قطعهسازان بس//یار در کشور تنها ۰۰۶ ش//رکت قطعهساز شناس//ایی شده و دارای کد و مقید به تولید قطعات داخلی باکیفیت هس//تند. از این بین حدود ۰۰۴ قطعهس//از برای انجمن قابل شناس//ایی نیس//ت که جنس نامطلوب و تقلبی تولید میکنند. در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت بس//یار سختگیرانه عمل میکنند و امیدواریم تولیدات قطعه خودرو به سمت و سوی کیفیت مطلوب پیش رود.

جن//س قاچاق در ب//ازار ۳۳درصد قیمت واقع//ی تولیدات داخ//ل را کاهش میدهد و انجمن بهدنبال دادن کد شناس//ا به تمام قطعات داخلی است. فرهنگ مصرف باید تغییر کند و مصرفکنندگان نی//ز باید بهدنبال قطعات داخلی باکیفیت مطلوب باشند.

تولی//د داخل در صنعت قطعه توان اش//باع بازار را ندارد و همین کش//ش بازار باعث ورود جنس خارج//ی نامطلوب یا تولید داخلی زیرپلهای و تقلبی میش//ود. بهطور نمونه س//ال گذش//ته یکمیلیون و ۰۰۴هزار خودرو تولید ش//ده اس//ت که این حجم خودرو بیش//تر از تولید ب//ه قطعات یدکی نیاز دارند. ازاینرو باید بازار لوازم یدکی ساماندهی شده و قطعات نامطلوب برگشت داده شوند.

براس//اس سفارش//ی که ش//رکت خودروس//از به ش//رکت قطعهساز میدهد نخست براساس الزامات استاندارد و شرایط هش//تگانهای نمونهسازی انجام میشود و این نمونهها آنقدر تکرار میش//وند ت//ا باکیفیت و قالب نوع اصل//ی (اورجینال) تطبی//ق پیدا کنند. بی//ش از ۷۱ نوع خ//ودرو جدید به بازار خواهد آمد که براساس شرایط استاندارد مطلوب جهانی باید قطعات آن از سوی سازنده داخلی تولید و عرضه شود.

رضا‌رضایی رییس‌انجمن‌سازندگان‌ قطعات‌و‌مجموع ‌ههای‌

خودرویی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.