در‹آیین‹واگذاری‹5‹هزار‹دستگاه‹وانت‹به‹مددجویان‹کمیته‹امداد‹مطرح‹شد اشتغالزایی 10 هزار نفری با محصوالت زامیاد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

آیین آغاز واگذاری ۵ هزار دستگاه وانت شرکت زامیاد از ش//رکتهای گروه خودروسازی س//ایپا به مددجویان کمیت//ه امداد ام//ام خمینی (ره) با حض//ور علی ربیعی، وزی//ر کار و رف//اه اجتماعی، پرویز فت//اح رییس کمیته ام//داد امام خمینی (ره)، مهدی جمالی مدیرعامل گروه خودروس//ازی س//ایپا و ن//وراهللزاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید برگزار ش//د. مهدی جمالی، مدیرعامل گروه خودروس//ازی س//ایپا در آغاز این آیین اظهار کرد: در س//ال اقتص//اد مقاومت//ی، تولید و اش//تغال فرصت خوب//ی برای همکاری با کمیته ام//داد امام خمینی(ره) و صندوق کارآفرینی امید برای مددجویانی که کمترین فرصت و شرایط کاری را دارند، ایجاد شده است. وی با تاکی//د براینکه خودروهای تحویلی به مددجویان با ۵/۲ میلیون تومان تخفیف عرضه میشود تصریح کرد: گروه خودروسازی س//ایپا در راستای مسئولیتهای اجتماعی خود گامهای خوبی برداش//ته و این اقدام برای اش//تغال و کس//بوکار به طور مس//تقیم با مددجویان و خانواده آنها مرتبط اس//ت. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، با بیان اینکه در سراس//ر کشور ٦ میلیون خودرو متعلق به محصوالت تولیدی س//ایپا اس//ت، گفت: ٠۵ درصد از کل محصوالت تولیدی این گروه خودروسازی در چرخه حملونقل فعال اس//ت. در زامی//اد نیز ٠٠۷ هزار خودرو فعال در بازار وجود دارد که با تغییر و تحوالتی که انجام ش//د، ظرف س//ال آینده محصول جدید پادرا جایگزین خواهد ش//د. جمالی ادامه داد: ب//رای دو محصول وانت نیسان زامیاد و پراید هنوز هیچ جایگزینی وجود ندارد و همکاران در گروه س//ایپا در تالش هستند تا خودروهای جایگزین برای این دو محصول هرچه زودتر معرفی شود.

جمالی درباره توسعه محصول در سایپا نیز اظهار کرد: در گروه س//ایپا پلتفرمهای به طور کامل ایرانی طراحی ش//ده که در س//ال آینده حداقل ۴ محصول جدید وارد ب//ازار خواهد ش//د. مدیرعامل گروه س//ایپا با اش//اره به برگزاری مجمع س//ایپا در روزهای آین//ده گفت: بعد از تحریمها در س//الهای ٣٩ و ۴٩ سایپا با ۵ هزار میلیارد تومان زیان انباش//ته روبهرو بود و تولید ش//رکت به یک سوم کاهش یافت. اکنون این زیان انباشته به سود ٠۵٦ میلیارد تومانی تبدیل شده است.

‹پی ‹شفروش‹کوئیک‹به‹زودی‹آغاز‹م ‹یشود ‹

مدیرعامل گروه سایپا در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران در پاس//خ به سوال گس//ترش صنعت مبنی ب//ر زمان عرضه کوئیک به ب//ازار اظهار کرد: پیشفروش کوئیک به زودی آغاز خواهد ش//د و به دنبال آن تحویل ای//ن خودرو انجام میش//ود. جمالی در پاس//خ به دیگر س//وال گس//ترش صنعت مبنی بر زم//ان اعمال افزایش قیمتهای تعیین ش//ده از سوی ش//ورای رقابت افزود: رقم درخواس//تی گروه خودروسازی سایپا بیش از میزان تاییدشده از س//وی ش//ورای رقابت بوده اما بهمرور این افزایش قیمت اعمال میشود. وی درباره زمان به نتیجه رس//یدن مذاکرات با کیان و نیس//ان نیز گفت: مذاکرات سایپا با نیسان و کیا در حال انجام است، در سیاستهای وزارت صنع//ت، مع//دن و تج//ارت روشه//ای جدیدی طراحی شده و به نظر میرسد با توجه به فعالیت تجاری این دو خودروس//از در ایران، مذاکرات بهزودی به نتیجه نهایی برس//د و این در حالی است که در تولید خودرو با کی//ا همکاری وج//ود دارد. جمالی ادامه داد: س//ایپا در گذش//ته شریک انحصاری نیسان در ایران بود و به دلیل تحریمها این همکاری قطع ش//ده است. در حال حاضر نیز مش//غول مذاکره برای آغاز دوب//اره همکاری و تولید مدلهای جدید نیس//ان در ایران هستیم که به زودی به نتیجه خواهد رسید و در آینده مدلهای جدید در سایپا النچ خواهد ش//د. مدیرعامل گروه خودروس//ازی سایپا از بازگشایی نماد س//ایپا در بازار بورس قبل از برگزاری مجمع این خودروس//از خبر داد و اظهار کرد: نماد سایپا به دلی//ل انجام تحوالت اساس//ی در دو س//ال اخیر در سایپا، رقم تعدیل مثبت خیرهکنندهای را ارائه کرده که همکاران بورس نیاز به دریافت اطالعات و بررس//یهای جامع داش//تهاند که امید میرود قبل از برگزاری مجمع نماد باز ش//ود. وی در تش//ریح واگذاری سهام سایپا در شرکتهای زیرمجموعه نیز افزود: بزرگترین واگذاری در مجامع خودرویی رخ داد که ٠۵ درصد س//ایپا کاش//ان بهص//ورت بینالمللی به فروش رس//ید ک//ه در کنار آن واگذاری رینگ س//ایپا در خرمش//هر انجام شد که یک مشارکت جدیدی طراحیشده است.

او خاطرنش//ان کرد: بعد از جن//گ تحمیلی بزرگترین اش//تغالزایی در منطقه خرمشهر از س//وی گروه سایپا ظرف یک س//ال آین//ده انجام میش//ود و در مجموع ۷ ش//رکت این گروه خودروییسازی منحل و ۸ شرکت با یکدیگر ادغامش//دهاند و درمجموع سبکس//ازی در این گروه خودرویی با جدیت پیگیری میشود.

‹واگذاری‹5‹هزاردستگاه‹وانت‹ظرف‹2‹ماه ‹

فریدون حمی//دی، مدیرعام//ل زامی//اد در ادامه این نشست، این اقدام را ناشی از تفکر خالقانه مدیران گروه خودروسازی سایپا دانس//ت و گفت: صندوق کارآفرینی ضلع دیگر این اقدام بود و بر اساس پیشبینیهای انجام شده از س//وی کمیته امداد امام خمینی، مقرر شده که واگذاری این ۵ هزار دستگاه پیشبینی شده، ظرف دوماه عملیاتی شود. وی زامیاد را نخستین خودروساز تجاری کشور اعالم و تصریح کرد: این شرکت خودروسازی ۴۵ سال است که نقش پررنگی در حوزه خودروهای تجاری ایفا کرده و در این س//الها، ٣ نشان(برند) معروف جهانی را راهبری کرده است.

حمیدی ادامه داد: ولوو نخس//تین نش//ان تجاری بود که این خودروس//از وارد ایران ک//رد که بعدها به یکی از شرکتهای زیرمجموعه واگذار شد. همچنین ایویکو نیز سابقهای ۷۲ ساله داشته و نقش پررنگی در خودروهای س//نگین بر عهده دارد. نیس//ان نیز در حوزه خودروهای سنگین، کش//نده، کامیونت و کامیونهای سنگین فعال است.

مدیرعامل زامیاد از مذاکره برای تولید ون مس//افری، اتوب//وس و مین//ی بوس خب//ر داد و اظهار ک//رد: زامیاد ب//ا کمک مهندس//ان خود موف//ق به تولید خ//ودرو دو دیفرانس//یل شد همچنین خودرو س//بک وانت را تولید ک//رده و یک خودرو ویژه تولید کردهایم که آماده عرضه است.

‹توانمندس/ازی‹مه ‹متری/ن‹سیاس/ت‹رفاهی‹ ‹ دولت

عل//ی ربیعی، وزیر تع//اون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این آیین مهمترین سیاست رفاهی دولت را توانمندسازی افراد و حرکت به س//متی عنوان کرد که دیگر شاهد فقر مطلق در جامعه نباش//یم و گفت: سیاست آینده دولت، واگذاری امور به س//ازمانهای مردم نه//اد بوده و برنامه واگذاری ۵ هزار دستگاه وانت به مددجویان کمیته امداد امام خمینی رونمایی از یک نماد همکاری است.

وی ای//ن تفاهمنام//ه را کم//ک ب//ه اش//تغال و تولید خودروسازان و قطعهس//ازان، توانمندسازی خانوادهها و یاریرس//انی به شبکه توزیع روس//تایی دانست و افزود: با این اقدام توانستیم در چارچوب حل مشکالت جامعه روس//تایی که یکی از آنها مس//اله حملونقل است، گام برداریم.

‹آورده‹نق/دی‹005‹میلی/ارد‹ریال/ی‹کمیته‹ ‹ امداد

پروی//ز فتاح، رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز در این آیین گفت: در عملیاتی شدن توافق سه جانبهای ک//ه در ماه مب//ارک رمضان بین کمیت//ه امداد، صندوق کارآفرینی امید و شرکت زامیاد برای اجرای این طرح به امضا رسید، سهم کمیته امداد آورده نقدی ٠٠۵ میلیارد ریالی اس//ت. به گفته این مقام مس//ئول، سهم صندوق کارآفرین//ی امی//د ۲ برابر ای//ن رقم به می//زان یکهزار میلیارد ریال اس//ت که همه ای//ن مبالغ به صورت قرض الحس//نه تامین شد و تسهیالت تا ۴ ماه تنفس داشته و قرار است شرکت زامیاد وانتها را در دوره ٣ ماه تحویل دهد. فتاح با بیان این که ۵ هزار دستگاه وانت تحویلی، به روس//تاها میرود و این حرکت جهادی در سال مزین به اقتصاد مقاومتی، تولید و اش//تغال اس//ت، اظهار کرد: افراد شناسایی شده از این قابلیت برخوردار هستند که ۵ هزار خانواده را از زیرپوش//ش کمیته امداد خارج کنند و خود تبدیل به کارآفرین شوند. وی افزود: این تجربهای موفق در ادامه تجربههای قبلی کمیته امداد در خرید و واگذاری ۲ هزار دس//تگاه تراکتور از تراکتورسازی تبریز و خرید خودروهایی از ش//رکت ایرانخودرو با همکاری بنیاد مس//تضعفان اس//ت. این مقام مسئول اظهار کرد: به ازای هر وانت تحویلی به مددجویان حداقل دو ش//غل ایجاد خواهد شد که بیانگر ایجاد ٠۱ هزار شغل مستقیم ناشی از اجرای این طرح است.

رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) تصریح کرد: این نهاد، خوداتکایی خانوادههای زیرپوشش را در دستور کار خود قرار داده و س//ال گذش//ته ۲٠۱ ه//زار فقره وام به ارزش ۴۱ ه//زار میلیارد ریال را فراهم کرده و توانس//ت ۵۷۱ هزار خانواده را از زیرپوشش این نهاد انقالب خارج کند که این تس//هیالت امسال به ۱۲ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

فتاح با بیان اینکه این میزان امسال به باالی ۱۲ هزار میلی//ارد تومان افزایش خواهد یافت، خاطرنش//ان کرد: پیشبینی میکنیم که امسال نیز بیش از ٠٠۵۲ میلیارد تومان وام اشتغال به مددجویان پرداخت کنیم.

اصغر نورالهزاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید هم گفت: این صندوق با تامین مالی این طرح انتظار میرود بتواند در ساماندهی شبکه توزیع و حملونقل کشور موثر واقع شود و با توانمندسازی اعضای جامعه هدف کمیته امداد در بهبود فضای کسبوکار نقش آفرین باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.