بسترن‹ب‹ی03‹به‹زودی‹در‹خیابا ‹نهای‹ایران‹

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

خودروی بی٠٣ محصول جدید ش//رکت فاو این به زودی از س//وی بهمن موت//ور وارد بازار ایران میش//ود. به گزارش رواب//ط عمومی گروه بهمن، این شرکت به عنوان نخستین و بزرگترین شرکت تولیدکننده خودرو با همکاری با ش//رکتهای فولکس واگن، آئودی، مزدا و جنرال موتورز توانسته به تولید س//االنه بیش از ٣ میلیون دستگاه دس//ت یابد. این محصول بر روی یکی از پلتفرمهای مربوط به ش//رکت فولکس )Bora(نگاو ش//کل گرفته اس//ت و از ن//کات مورد توجه این پلتفرم، تولید م//دل موفق و محبوب فولکس واگن JETTA( نسخه سدان فولکس واگن گلف) است. طراحی سامانه پیشرانه با موتوری با حجم ٦/۱لیتر که متناسب با اندازه خودروهای متوسط انجام شده است، طراحی با زنجیر تایم منجر به کاهش صدای خودرو و همچنین احتیاج نداشتن به تعویض این قطعه برای تمام طول عمر این موتور شده است.

س//ری موتورهای ۴ جی بی به وس//یله ش//رکت فاو توس//عه داده شده که از توان و بازدهی باال و مصرف انرژی مناس//بی برخوردار اس//ت؛ اس//تاندارد آالیندگی این موتور یورو ۵ بوده بنابراین با محیطزیست سازگاری متناسبی دارد. این خودرو مجهز به گیربکس ٦ س//رعته اتوماتیک )AT( کد اف ۱۲ س//اخت شرکت آیس//ین )Aisin( ژاپن است. این گیربکس بر روی بسیاری از مدلهای پورش//ه، شورولت، تویوتا، پژو، رنو، سوزوکی، جیپ، هیوندای ...و قرار گرفته اس//ت. ساختار پیش//رفته با وزن کم و کارآیی باال در انتقال توان و همچنین س//امانه ایمنی در برابر protection(یبارخ )Failure که در هنگام خرابی گیربکس به راننده کمک میکند با س//رعت کم به منظور رفع عیب تا تعمیرگاه ادامه مس//یر دهد. س//امانه تعلیق جلوی این خودرو مک فرس//ون مس//تقل با میل موجگیر و س//امانه تعلیق عقب میل پیچشی نیمه مس//تقل با میل موجگیر اس//ت. س//اختار متراکم، ابعاد کوچک، وزن سبک، سامانه تعلیق با پاسخگویی سریع، ظرفیت ضربهگیری باال، تغییرات کوچک نس//بت به موقعیت چرخهای جلو و رانندگی با پایداری عالی، میل موجگیر دوس//ره با اثربخش//ی بیش//تر و پایداری بهتر از دیگر ویژگیهای این خودرو اس//ت. اکس//ل عقب به همراه میل موجگیر س//بب ایجاد احس//اس بهتر در سرنش//ینان عقب و هماهنگی بهتر با س//امانه تعلیق جل//و به منظور تقویت پایداری رانندگی میشود. روکش صندلی ٠٣B ترکیبی از پارچه و چرم است که با این ترکیب، زیبایی و راحتی توأم وجود خواهد داشت. به منظور بهبود رانندگی ایمن و عملکرد خودرو، س//امانههای زیر به طور اتوماتیک براساس ش//رایط مختلف رانندگی عمل میکند. همچنین با هدف اطمینان و افزایش ایمنی سرنشینان، خودرو بی٠٣ از شاسی تقویتشدهای ساخته شده است.

س//اختار ٣ اچ در بدن//ه، مرک//ز اصلی جذب انرژی ناش//ی از ضربه اس//ت ب//ه طوری که میتواند انرژی جنبش//ی بزرگ ناش//ی از ضربه را به وس//یله قس//متهای مختلف بدنه ج//ذب کند. بنابراین ضربه به ط//ور قابل توجهی جذب ش//ده و از تغییر ش//کل و فرم قطعات جلوگیری و ایمنی سرنش//ینان را ب//ه ط//ور کامل تامین میکن//د. از دیگر امکانات این خ//ودرو میتوان به حس//گر پارک، سانروف برقی، نمایشگر ۷ اینچی همراه با دوربین دنده عقب و راهنمای پارک، کمربند ایمنی جلو با قابلیت پیشکشاننده، سامانه بلوتوث با قابلیت برقراری ارتباط تلفنی، جلوگیری از برخورد با مانع هنگام باالرفتن شیشه راننده، سامانه خودکار قفل کن درها هنگام حرکت، بسته شدن شیشه به صورت اتوماتیک، مجهز به چراغ رانندگی در روز، قابلیت تاش//دن صندلی عقب به طور کامل، آینه جانبی برقی دارای گرمکن به همراه چراغ راهنما و سیستم باز شدن اتوماتیک درها بعد از وقوع تصادف اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.