مشارکت آذربایجانشرقی در طرحهای تولیدی مگاموتور

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

با هدف اس//تفاده از ظرفیتهای اس//تانی در تامین منابع مورد نیاز ش//رکتهای قطعهس//از گروه خودروس//ازی سایپا در اس//تان آذربایجانش//رقی، جلس//ه مش//ترکی ب//ا حضور اسماعیل جبارزاده، اس//تاندار استان آذربایجانشرقی و شیخ عطار، مدیرعامل مگاموتور در محل اس//تانداری این اس//تان برگزار ش//د. به گزارش س//ایپانیوز، در این دیدار محمدرضا ش//یخعطار، مدیرعامل مگاموتور ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیتهای مگاموتور و س//ایپا آذربایجان به رشد تولیدات و تنوع محصوالت این شرکت در مقایسه با سال گذشته اشاره کرد و گفت: با برنامهریزیهای انجام ش//ده در شرکت سایپا آذربایجان موفق ش//دیم رش//د تولید را به مقدار چشمگیری افزایش داده و با احیای خطوط تولید تنوع محصوالت تولیدی این شرکت را افزایش دهیم. وی با اشاره به اهمیت جایگاه س//ایپا آذربایجان در ایجاد اش//تغال و رونق صنعت منطقه و ظرفیتهای بالقوه اس//تان آذربایجانشرقی در حوزه صنعت، گفت: پیش//ینه صنعت خودرو در این استان که از پیشگامان صنعت در ایران اس//ت، نش//ان از توان باالی این اس//تان در ارتق//ای صنعت خودرو دارد و ش//رکت مگاموت//ور با حمایت کامل از واحدهای زیرمجموعه خود در این اس//تان خواستار حمایت و تعامل سازنده مسئوالن استانی با این شرکتها به منظور رش//د بیشتر صنعت خودروسازی در این استان است. در این جلس//ه جبارزاده، اس//تاندار آذربایجانشرقی با اعالم حمایت تمامی سازمانها و نهادهای مرتبط از توسعه صنعت استان با اشاره به مشکالت موجود در صنعت، تالش مضاعف تمامی دس//تاندرکاران در س//ال اقتص//اد مقاومتی، تولید و اشتغال را خواستار شد تا با این تالشها شاهد اشتغال پایدار و توسعه در استان باشیم.

وی ب//ا بی//ان اینک//ه در س//الهای اخی//ر بس//یاری از ش//رکتهای مطرح صنعت//ی، بخش قطعهس//ازی خود را به اس//تان آذربایجانش//رقی منتقل کردهاند، افزود: بسیاری از س//رمایهگذاران خارجی بهویژه از کش//ورهای صنعتی مانند آلم//ان و لهس//تان عالقهمند ب//ه س//رمایهگذاری و افزایش همکاری در استان آذربایجانشرقی هستند.

وی افزود: برای رونق تولید، الزم اس//ت برنامهریزی دقیق، درس//ت و مناس//بی برای هدایت منابع مالی مردم به سمت صنعت و تولید انجام ش//ود تا شاهد رشد و توسعه اقتصادی با مش//ارکت مردم باشیم و در این میان تولیدکنندهای موفق اس//ت که بتواند با ادبیات مناس//ب، منابع را به س//مت خود جذب کند.

جبارزاده تاکید کرد: آماده همکاری با مگاموتور برای تامین منابع مالی مورد نیاز طرحهای توسعه صنعتی عالوه بر منابع بانک//ی از طریق هدایت م//ردم برای س//رمایهگذاری در این طرحها هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.