شکست حصارهای صنعت خودرو

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

اختصاص تس//هیالت دولتی ب//رای بخشه//ای صنعت//ی و تولیدی در گ//رو قدرت جذب و س//رعت عم//ل هر ی//ک از واحده//ای تولیدی اس//ت که س//ریعتر منابع را جذب و در مسیر تولید و رونق بازار به کار گیرند. با توجه به این ش//رایط و همچنین رش//د و رونق بازار قطعات به طور قطع س//رعت جذب تسهیالت در این بخش بیش//تر خواهد بود اما این حرکت وابس//ته به این اس//ت که شرکتها تا چه میزان هوشمندانه و با سرعت عمل وارد شوند و ماش//ینآالت خود را نوسازی و نسبت به افزایش بهرهوری خود اقدام کنند.

بیش//ک سرعتبخش//ی در جذب تس//هیالت و نوس//ازی واحده//ای قطعهس//ازی زمینه کار مش//ترک و امکان تولید محص//والت با کیفیت و رقابتی را فراهم کرده و باعث حضور ش//رکتها در بازاره//ای بینالملل//ی خواهد ش//د. هماکنون بزرگترین مشکل تولیدکنندگان داخلی تمرکز بر بازار داخلی و بیتوجه//ی به بازاره//ای بینالمللی اس//ت در حالی که با ورود ب//ه بازارهای جهانی میتوان تولید و صنعت را در اندازه شرکتهای بزرگ خودروسازی و قطعهسازی فراهم کرد.

مح//دود ک//ردن تولی//د و فعالیت ب//ه جهت نوع ب//ازار و تحریمهای گذشته، متاس//فانه حصاری فرضی و ذهنی برای واحدهای قطعهسازی و خودروسازی ایجاد کرده در حالی که با بهبود روابط و رفع تحریمها باید از اوضاع کنونی عبور کرد و شرایط ذهنی ایجاد شده را شکست.

در چنی//ن ش//رایطی تالش برای ب//از کردن ب//ازار عرضه تولیدات انجام نمیش//ود تا بتوان در مس//یر جذب بازارهای جهان//ی حرکت کرد، در حالیکه باید در فضای ایجاد ش//ده، خودروس//ازان به سرعت ارتباطات خود را با دنیا بیشتر کنند تا موضوع اقتصاد مقاومتی هر چه سریعتر شکل بگیرد. نباید فرصتهای ایجاد ش//ده در صنعت خودرو و قطعه را از دست داد بلکه باید دولت مکلف شود تا هر چه سریعتر آییننامهها و روش پرداخت تس//هیالت برای رونق واحدهای تولیدی را اعالم کند تا ثبت نام واحدها به س//رعت انجام شود و فرصت موجود از دست نرود.

آرمان خالقی عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.