سرگذشت خواندنی یک بازی خالقانه ایرانی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

طراح و س//ازنده بازی ایرانی «انگاره» با مرور مسیری که برای به سرانجام رساندن ایده خالقانه خود پشت سر گذاشته، از تالش برای عرضه جهانی این بازی گفت.

در آیین پایانی نخس//تین رویداد تج//اری بازیهای رایان//های ته//ران )TGC( یکی از مهمتری//ن اتفاقها اعالم نظر داوران بینالملل//ی این رویداد درباره برترین بازیهای تولید ش//ده به دست بازیس//ازان ایرانی بود. بازیهایی ک//ه از نگاه این متخصص//ان صنعت جهانی گی//م، ظرفی//ت الزم برای عرض//ه در ب//ازار بینالمللی بازیه//ا را دارن//د و میتوان به آینده آنه//ا امیدوار بود. یکی از بازیهای برتر نخستین رویداد ،TGC «انگاره» بود که عن//وان «خالقانهترین بازی »PC را از آن خود ک//رد. این ب//ازی ایرانی که ظاهری س//اده دارد و بدون داستانی پیچیده، بیشتر بر مبنای ظرافتهای گرافیکی معم//اری ایران//ی مخاطب خود را به جهان//ی از طرح و نقش فرامیخواند اما سرگذش//ت جالبی داش//ته است. بازیای که به جرات میتوان گفت تمام ش//اخصههای الزم برای عنوان «بازی ایرانی» را دارد و سازنده جوانش حال به فکر عرضه آن در بازارهای جهانی است. مهدی بهرامی متولد و بزرگش//ده اصفهان است. او از نوجوانی عالقهمن//د به مباحث نرمافزاری و برنامهنویس//ی بود تا جایی که در ۱۱ سالگی با نوشتن یک برنامه محاسباتی پایه ریاضی توانس//ت در سطح مدرسه جایزهای را از آن خود کند. عالقه به برنامهنویسی و همزمان تالش برای ایجاد نسبت میان فضای س//رگرمی بازیهای رایانهای و معادالت ریاضی آرامآرام به توش//های در ذهن مهدی تبدیل ش//د که با عزیم//ت او به هلند در ۹۱ س//الگی بهمنظور ادامه تحصیل، زمینهس//از دورخیز جدیتر او برای به سرانجام رساندن یک ایده متفاوت شد. این ایده در قالب بازی «انگاره» س//ر و ش//کل پیدا کرد؛ بازیای در سبک پازل و مبتنیبر ظرافتهای هندسی و هنری نهفته در طرحها و نقوش معماری ایرانی که خیلی زود نه تنها توجه دوس//تان و اطرافیان بلکه نگاه متخصصان صنعت گیم را به س//مت این ج//وان خالق ایرانی جلب کرد.

‹هم ‹هچیز‹از‹یک‹سوال‹هندسی‹آغاز‹شد ‹

«از قدیم تجربه ساخت بازیهای کوچک رایانهای را داش//تم اما روزی معلم هندسه ما سوالی را مطرح کرد درباره اینکه اگر توپی روی زمین بغلطد، نقطهای فرضی روی آن چه مس//یری را طی خواهد کرد؟ همین سوال جالب ذهنم را به خود مش//غول کرد و یک بازی بسیار ساده و مبتدی بر اساس آن ساختم.» مهدی بهرامی با ته لهجه اصفهانی اینگونه جرقه اصلی شکلگیری ایده «انگاره» در ذهن خود را روایت میکند. این بازیس//از ج//وان، روایت خود را اینگونه ادامه میدهد: «ایده این بازی ش//اید جذاب بود اما س//اختار و ش//مایلی بسیار آماتور داش//ت و ارتباطی هم با معم//اری و هنر ایرانی نداش//ت. همان بازی را برای چند نمایشگاه و جشنواره بازی فرس//تادم که برای مثال در جشنواره «توکیو گیم شو» و در بخش//ی که مربوط به نمایش ایدههای نو در زمینه بازیسازی بود، از آن استقبال کردند و همان ایده س//اده را به نمایش گذاش//تم. بعد از آن برخی رسانهها و س//ایتهای تخصصی درباره این ایده تازه نوش//تند.» مه//دی بهرامی هن//وز در آغاز راه بود، گ//روه همراهی نداش//ت و به تنهایی مراحل ثبتنام، ارسال، پیگیری و ارائه بازی جدید خود را طی میکرد؛ «امروز دوس//تانی با من همراه ش//دهاند که برای مثال در زمینه س//اخت موسیقی یا برخی ریزهکاریهای گرافیکی به من کمک میکنند اما آن روزها تنها بودم. بعد از ویدئو گیم ش//و در ترکی//ه بود که یک س//ایت خارج//ی در تحلیل این بازی نوش//ت، مهدی شاید حتی بدون آنکه خود بداند، طرحهایی را در بازی خود خلق میکند که الهام گرفته از معماری ایرانی و اس//المی اس//ت.» همین تحلیل در یک رسانه خارجی برای نخس//تینبار مهدی را متوجه ظرفیتهای تازهای در ای//دهاش کرد و هرچند در ابتدا اص//راری ب//رای پایهریزی یک ب//ازی برمبنای معماری ایرانی نداشت، عالقهمند شد که این ریشههای مشترک را پیگی//ری کند؛ «ط//ی مدت زمان//ی ایدههای مکمل دیگری هم برای این بازی به ذهنم رس//ید و طرحهای مختلفی هم زدم اما س//رانجام به این نتیجه رسیدم که اس//ت به همان تحلیل خارجی درباره نسبت این بازی با معماری ایرانی بازگردم و در همان فضا آن را تکمیل کنم. واقعا هم این دو فضا بر هم منطبق شد. در همین مسیر ایدههای دیگری هم مطرح میشد برای مثال یک دوست بعد از تماشای بخشی از بازی گفت میدانستی خواج//ه نصیرالدی//ن طوس//ی در این زمین//ه کارهایی داشتهاس//ت؟ کنجکاو میشدم، پیگیری میکردم و بعد میدیدم چه جالب که همین فضا آنجا هم تکرار شده و با جزئیات بیشتر آن را وارد بازی میکردم.»

‹استقبال‹س/رمای ‹هگذاران‹خارجی‹از‹ایده‹ ‹ ایرانی

س//فر به هلند برای ادامه تحصیل بر مس//یر تکمیل ایدهای که در ایران در ذهن مهدی بهرامی متولد ش//ده بود، تاثیر بس//زایی داشت؛ «زمانی که ایده این بازی به ذهنم رس//ید ایران بودم اما وقتی ب//ه هلند رفتم، آنجا ب//ه طور جدی پیگیر طراحی و تکمیل این ایده ش//دم. چند باری هم برای حضور در رویدادهای بازیسازی به امریکا رفتم و در یکی از همین س//فرها بود که گروهی از بازیسازان مس//تقل که بهدنبال سرمایهگذاری روی ایدههای تازه هس//تند، به طرح من عالقهمند ش//دند و پیشنهاد سرمایهگذاری برای ساخت «انگاره» را مطرح کردند. این س//رمایه کمک بس//یار زیادی به س//اخت و نهایی شدن بازی به شکلی که امروز میبینید، کرد.»

به گزارش مهر، بهرام//ی روایت میکند که این گروه سرمایهگذار دورادور و در چند جشنواره مختلف ایده او را دنبال کرده بودند و س//رانجام ه//م نمایندهای از آنها پیش//نهاد حمایت مالی را مطرح کرد. پیش//نهادی که باعث ش//د این بازیس//از جوان بدون دغدغه ملی ایده خود را به بهترین ش//کل به س//رانجام برس//اند؛ «البته فراموش نکنید این گروه سرمایه اولیهای برای طرح من دادن//د که طبق قرار، این س//رمایه به طور کامل باید از محل عرضه بینالمللی بازی برگردانده ش//ود. طبق قرار از زم//ان آغاز ف//روش بازی، تا زمانی که س//رمایه اولیه بازنگش//ته باشد عواید مالی به طور کامل متعلق به آنها است.

هرچند دنبال س//ود مالی نیستند و فقط همان مبلغ اولیه را باید برگردانی//م. نکته مهم درباره این گروه هم ش//خصی و مستقل بودن آن است و اینگونه نیست که مثل سرمایهگذاران بزرگ صنعت گیم بهدنبال سودهای کالن باشند.»

‹در‹جس ‹توجوی‹حمایت‹داخلی ‹

«ان//گاره» ح//اال دیگ//ر نام//ی آش//نا ب//رای فعاالن صنعت گیم در ایران هم به ش//مار م//یرود. یک بازی «صددرصد» ایرانی که برای بسیاری از آنهایی که برای نخستینبار فضای آن را تجربه میکنند، رنگی بهشدت بومی دارد. اما این ب//ازی چه زمانی مورد توجه محافل داخلی قرار گرفت: «نخس//تین جایزه مطرحی که بازی انگاره گرفت مربوط به رقابت بازیس//ازان مس//تقل در سانفرانسیس//کو بود. بعد از آن در داخل کش//ور هم نام بازی مطرح شد و در چند جشنواره داخلی برگزیده شد. از نظر مالی که این جوایز حتی هزینه رفت و برگش//ت م//ن به تهران را هم تامی//ن نکرد! چند بار هم خودم به بنی//اد ملی بازیهای رایانهای مراجعه کردم تا ش//اید از ای//ن بازی حمایت کنند که این پیگیری همچنان ادامه دارد.»

مهدی بهرامی به صراحت میگوید بهدنبال اس//تمرار حرف//های فعالیت در حوزه بازیس//ازی اس//ت؛ «هفت هش//ت ماه پیش از هلند به اصفهان نقل مکان کردم و احس//اس میکنم اینجا بهتر میتوانم روی کارم وقت و انرژی بگذارم.» او درباره وسوسه ادامه فعالیت در خارج از کش//ور ه//م روایت جالب//ی دارد: «زمانی که به هلند رفتم در ش//رکتی مشغول به کار شدم که بهشدت برایم آرامش مالی به همراه داش//ت و همه چیز هم مهیا بود اما فکر میکن//م چیزی نبود که من بهدنبالش باش//م. میخواستم ریسک کنم و به دنبال دغدغههای شخصی خود بروم و به جای کارمندی، برای خودم کار کنم. فعال هم دغدغه مالی ندارم.»

ب//ه گفته بهرام//ی، «انگاره» بین ۴ ت//ا ۶ هفته دیگر برای پلتفرم CP، آماده عرضه به بازار خواهد شد؛ «این جدیترین پروژهای اس//ت که تا به ام//روز انجام دادهام و فک//ر میکنم بهترین کارم هم باش//د. ایده اولیهام هم عرضه این بازی در عرصه جهانی است. اگر شانس آورم و در موعد مناس//ب بازی در س//طح جهانی عرضه شود فکر میکنم استقبال خوبی هم از آن شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.