خودروی لوکس برقی که از فراری هم سریعتر است

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی و مطبوعاتی(

مدیرمسئول: ناصر بزرگمهر

)

ش//رکت ‪Lucid Motors‬ از تولید یک خودروی برقی پرسرعت به نام ‪Alpha Speed Car‬ خبر داده که میتواند با س//رعت ۰۵۳ کیلومتر در ساعت حرکت کند.

به گ//زارش مهر به نق//ل از دیجیتال ترندز، این خودرو س//ریعتر از پیش//رفتهترین مدل خودروی فراری یعن//ی LaFerrari حرکت میکند و نکته مهم در این میان برقی بودن خودروی یاد شده است.

خ//ودروی ی//اد ش//ده در آزمایشه//ای بع//دی توانس//ت برخی محدودیته//ای نرماف//زاری را هم پش//ت س//ربگذارد و رکورد ۸۷۳ کیلومتر در ساعت را هم ثبت کند. شرکت سازنده میگوید در تالش اس//ت تا سرعت حرکت خودروی یاد ش//ده را باز هم افزایش دهد و رکورد بهتری را به ثبت برساند.

قرار اس//ت موتور مدل نهایی این خودرو ۰۰۰۱ اس//ب بخار قدرت داشته باشد و بعد از یک بار شارژ باتریهای این خودرو، طی مسافت ۳۴۶ کیلومتری با اس//تفاده از آن ممکن باش//د. قرار اس//ت دو مدل دیگر از این خودرو هم عرضه ش//ود ک//ه ارزانقیمتتر بوده و بعد از هر بار ش//ارژ باتری میتوانند به ترتیب حدود ۰۰۵ و ۰۸۳ کیلومتر را بپیماین//د. عرضه عمومی ای//ن خودروهای برقی به بازار از س//ال ۹۱۰۲میالدی آغاز میشود. قیمت سادهترین مدل این خودروها ۰۶ هزار دالر است. اما قیمت مدلهای دیگر هنوز اعالم نشده است. قرار است در سال ۹۱۰۲میالدی ۰۱هزار خودرو از این نوع و در سال بعد ۰۵ هزار واحد از آن تولید شود.

تلفن: 82190 - نمابر: -88713730 پیامک: -300082190 پیامگیر صوتی: 88105304 سازمان آگهیها: 88722732-3 - نمابرآگهی ها: 88109733 امور مشترکین: 88722735 - روابط عمومی: 88105309 توزیع و سازمان شهرستانها: 88724211 نشانی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه آزادگان شماره 26 کد پستی 1586733811 روابط آگهی: امور استانها: چاپخانه: شرکت چاپ رواق روشنمهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.