بازی به صادرات فرهنگ ایرانی کمک میکند

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

عضو کمیس//یون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت: صنعت بازی مح//دود به مردان نیس//ت و باید فرهنگی ایج//اد کنیم که دخترانمان هرچه بیشتر وارد این صنعت بزرگ شوند. سیده فاطمه ذوالقدر، عضو کمیس//یون فرهنگی مجلس گفت: ما باید افتخار کنیم که بانوان ما نیز در نمایش//گاه بینالملل//ی صنعت بازی حضور پررنگ//ی در بحث تولید بازیه//ای رایان//های دارن//د و باید از این بانوان هنرمن//د و فعال در این صنعت حمایت ویژه داش//ته باش//یم تا بتوانند با حمایتهای دولت در آینده تقویت شوند و فرهنگ ایرانی و انقالب اسالمی را در نسل جوان با بازیهای فاخر و با کیفیت نهادینه کنند. ذوالقدر ادامه داد: ما در ایران دارای فرهنگ ناب ۴ هزار س//الهای هس//تیم که همه کش//ورها حسرت این مس//ئله را دارند و باید از این زیرس//اختها برای شناساندن فرهنگ خودمان به نسل جوان ایران با بازیهای با کیفیتمحور و فرهنگمحور و صادرات این دسته بازیهای رایانهای به خارج از کشور برای شناخت بهتر و زیبای ایران به مردم سایر نقاط دنیا کمک کنیم.

براساس نوشتههای ایسنا، این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره حضور بانوان در صنعت بازی ایران گفت: ما باید بستری را آماده کنیم تا پسران و دختران در کنار یکدیگر در این صنعت فعالیت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.