امکان برقراری تلهپاتی با فناوری جدید

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

یک ش//رکت فناورانه ابزاری تولید کرده که در آیندهای نهچندان دور امکان برقراری ارتباط از راه دور بین افراد و انجام «تلهپاتی» را میدهد. به گزارش ایسنا به نقل از دیلیمیل، این فناوری درحالحاضر به کاربران امکان مش//اهده داخل مغز و بدنشان را با جزئیات دقیق فراهم میکند. سیستم طراحی شده ازسوی شرکت امریکایی Openwater مجهز به چند LCD است که با نور مادون قرمز روشن میشوند. این سامانه قادر به مش//اهده داخل بدن و جستوجوی مواردی مانند تومور و خونریزی یا ش//ریانهای مسدود است. در حالی که فناوری ابداعی ظرفیت باالیی برای شناس//ایی بیماریها دارد، هدف نهایی ش//رکت Openwater توس//عه آن به منظور برقراری ارتباط با اس//تفاده از خواندن فکر افراد و تلهپاتی با آنها در ۸ سال آینده است.

در حالی که MRI از میدانهای مغناطیس//ی و امواج رادیویی برای تهیه تصاویر از اندامهای بدن استفاده میکند، ابزار جدید از نور مادون قرمز برای اسکنکردن مغز و بدن استفاده میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.