فصل فرهنگسازی دوچرخه سواری

گفتوگوی «گسترش صنعت» با بانوان رکابزن حمایت همهجانبه از تولید و صنعت اصفهان

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان اصفهان در بازدید از ش//هرک صنعتی مورچهخ//ورت، از عزم ویژه این ش//رکت برای حمایت همهجانبه از بخش تولید و صنعت در س//ال اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: بدون شک در دولت دوازدهم به منظور حمایت از تولید و اشتغال، حج//م فعالیتها و حمایتهای س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران و ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان اصفهان از فعاالن مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار «گس//ترش صنعت» از اصفه//ان، محمدجواد بگی با اش//اره به ظرفیتهای موجود در شهرک صنعتی مورچهخورت، از این شهرک به عنوان یکی از بهترین شهرکهای صنعتی کشور نام برد.

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان اصفهان ب//ا تاکید بر عزم این ش//رکت در جهت رفع موانع و مش//کالت موجود و توس//عه زیرس//اختهای شهرکهای صنعتی اس//تان گفت: بازدید از شهرکهای صنعتی و واحدهای مس//تقر درآنها در جهت شناسایی مشکالت و تالش ب//رای رفع آنها، تاکنون جزو مهمترین برنامههای ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان بوده است و در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال» این روند با همت بیشتر استمرار خواهد یافت.

بگی با حضور در نشس//ت بررس//ی مس//ائل مربوط به شهرک صنعتی مورچهخ//ورت با حض//ور فرمان//دار شهرس//تان شاهینش//هر و اعضای هیاتمدی//ره ش//رکت خدماتی ش//هرک صنعتی مورچه خ//ورت که در مح//ل دفت//ر هیاتمدیره ش//هرک صنعت//ی مورچهخورت برگزار ش//د، خواس//تار تسریع در رفع مشکالت موجود در جهت ارتقای بیش از پیش قابلیتهای تولیدی و امکانات این شهرک شد.

وی در ادامه از س//اختمان هالل احمر شهرک صنعتی مورچهخورت و ش//رکتهای راهداران ایمن نقش جه//ان، واحد صنعتی ایزو پایپ، واحد صنعتی فرم برش آسیا بازدید و مشکالت آنان را بررسی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.