سایپا تولیدکننده باکیفیت خودروهایسواری و سنگین

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

رییس کمیس//یون اصل 90 مجلس شورای اس//المی در بازدید از ش//رکت س//ایپادیزل و خدمات فنی رنا گفت: پرواضح اس//ت که سایپا یکی از تولیدکنندگان خوب و با کیفیت صنعت خودرو در بخش خودروهای سواری و سنگین است و با توجه به خط تولید انحصاری به ویژه در بخش خودروهای س//نگین، نقش سایپا در صنعت خودرو برجس//ته تر اس//ت. به گزارش سایپانیوز، داود محمدی رییس کمیسیون اصل 90 مجلس ش//ورای اس//المی به همراه حجت االس//الم مهدی ش//یخ نماینده مردم تهران در مجلس پس از نشس//ت ب//ا مدیرعامل خدمات فنی رنا و بازدید از بخشهای فنی این شرکت و خط//وط تولید ش//رکت س//ایپادیزل با بیان مطلب فوق، گف//ت: در ارتباط با خدمات پس از ف//روش و ارائه خدمات فن//ی، ضرورت دارد نظام بانکی همکاریهای الزم را داشته باشد تا بتوانیم در ایجاد اشتغال، تولید و ارائه خدمات به مش//تریان، رضایت مندی مشتریان را جلب کنیم. وی تصریح کرد: برای حمایت از تولیدات داخلی در وهله نخس//ت و بی//ش از هر چیزی نیاز به فرهنگسازی داریم که تعصب و حمیت ملی در مردم به وجود بیاید و در مورد صنایعی که مش//ابه داخلی آن در کشورمان وجود دارد، از نمونههای خارجی استفاده نشود.

در این بازدید حجت االس//الم مهدی ش//یخ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: براساس بازدید و مشاهداتی که داشتیم تمام خودروهای س//نگین سایپا به روز است و خودروه//ای تولیدی س//ایپادیزل، همزمان در کش//ورهای س//ازنده نیز تولید میشوند و این یک پشت گرمی برای استفاده از این خودروها است .

ش//یخ افزود: باید دیدمان وس//یع باشد و نه تنها به فکر افزایش درصد س//اخت داخل این خودروه//ا باش//یم بلکه به س//مت طراحی در صنعت خ//ودرو پیش برویم و حلقه گمش//ده صنعت خودروی کشور، طراحی محصول است که اگ//ر بتوانیم طراحی محص//ول را جدی تر دنبال کنی//م، میتوانیم خودروه//ای جدید را خودمان طراحی و تولید کنیم و منتظر طراحی دیگران نباشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.