۴ستاره کیفی برای تندرپالس ایرانخودرو

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

براس//اس آخرین گزارش ارزیابی منتتش//ر شده از س//وی شرکت بازرسی کیفیت و اس//تاندارد ایران، محصول تندر پالس ایرانخودرو 4 ستاره کیفیت را کسب کرد. به گزارش ایکوپرس، بر اساس آخرین گزارش ارزشیابی کیفیت خودرو مرتبط با خرداد س//ال جاری که ازسوی شرکت بازررسی و استاندارد ایران منتش//ر شد، خودرو تندر پالس ایرانخودرو با کسب 4 ستاره کیفی در یکی از باالترین جایگاه خودروهای تولید داخل قرار گرفت.

تندر پالس از محصوالت جدید گروه صنعتی ایرانخودرو است که به تازگی به بازار عرضه شده است.

کس//ب این موفقیت در زمینه کیفیت تولیدات ایران خودور نتیجه اقدامات مش//ترک و نظام یافته همه واحدهای س//ازمانی این شرکت است. واحدهای زنجی//ره ارزش گ//روه صنعتی ایرانخودرو از حوزه تامی//ن تا خدمات پس از ف//روش به طور یکپارچه و هماهنگ، پروژههای بهبود کیفیت را در راس//تای کیفیس//ازی محصوالت و ارتقای سطح رضایت مندی مشتریان، با تمرکز بر نظر مشتریان در سرلوحه اقدامات خود قرار دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.