ساخت شهرک صنعتی پوشاک تهران آغاز شد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

مقدمات س//اخت ش//هرک صنعتی پوش//اک با ه//دف تامین نیاز تولیدکنندگان و حمایت از بخش تولید پوشاک با امضای تفاهمنامه 5جانب//ه فراهم ش//د. در آیین//ی تفاهمنامه 5جانب//ه همکاریهای مش//ترک برای تش//کیل تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان وس//اخت احداث شهرک صنعتی پوش//اک کشور با حضور علی یزدانی، معاون وزیر صنع//ت، معدن و تجارت و مدیرعامل س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران و س//ید حمید کالنت//ری، معاون امور تع//اون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضا رس//ید. امضای این توافقنامه در راس//تای تش//کیل و توسعه ش//رکتهای تعاونی تامین نی//از تولیدکنندگان در صنعت پوش//اک، با ه//دف همافزایی فعاالن این صنعت، توس//عه دانش فنی، تحقق اقتصاد مقاومتی در این حوزه (شامل گسترش و ترویج فرهنگ استفاده از پوشاک اسالمی ایرانی) و تجاریس//ازی و توس//عه مدیری//ت دانش برپایه تحقیق و توس//عه (شامل طراحی و تولید پوشاک و خدمات) با ارزش افزوده فراوان در چارچوب سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای حمایتی بخش تعاون انجام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.