جایزه مصطفی (ص)؛ فناوریهای نوین در مسیر مردمیسازی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

یکی از رویدادهای خوب در عالم صنعت و فناوری، اعطای جایزه و قدردانی از نخبگان است. برخی معتقدند که اعطای این جوایز جزو حواشی توسعه صنعتی و فناوری است اما باید بگوییم اگر چیدمان این تقدیرها صحیح باشد میتوانیم به برآیند آنها و تاثیری که بر تکریم منابع انسانی موجود در بخش صنعت و فناوری میگذارد خوشبین باشیم. تعداد این جوایز و رویدادها نیز بسیار است. یکی از این جوایز، جایزه مصطفی(ص) است. این جایزه، نشان عالی علم و فناوری جهان اسالم است که هر دو سال یک بار به دانشمندان و پژوهشگران برتر جهان اسالم اعطا میشود. این جایزه به نام حضرت محمد(ص) و به دلیل تاکید بسیار او بر علمآموزی، به نام یکی از القاب او، مصطفی، به معنای برگزیده نامگذاری شده است. مبلغ پرداختی به برنده این جایزه 005هزار دالر امریکا اس//ت که از راههایی چون وقف داراییهای موسس//ههای بزرگ اقتصادی و دانشبنیان، صاحبان سرمایه، یا عموم عالقهمندان به رشد علمی جوامع اسالمی تامین میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.