ساخت شهرک صنعتی پوشاک تهران آغاز شد

با‹امضای‹2‹تفاهمنامه‹‹5جانبه‹و‹3‹جانبه‹بین‹وزارت‹صنعت،‹معدن‹و‹تجارت‹با‹وزارت‹تعاون،‹کار‹و‹رفاه‹اجتماعی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مقدمات س//اخت ش//هرک صنعتی پوشاک با هدف تامین نی//از تولیدکنندگان و حمای//ت از بخش تولید پوش//اک با امضای تفاهمنامه پنججانبه فراهم شد. در آیینی تفاهمنامه پنججانبه همکاریهای مشترک برای تش//کیل تعاونی تامین نیاز تولیدکنن//دگان و احداث شهرک صنعتی پوشاک کش//ور با حضور علی یزدانی، مع//اون وزیر صنعت، مع//دن و تج//ارت و مدیرعامل س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و س//ید حمید کالنتری، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رف//اه اجتماع//ی ب//ه امضا رس//ید. امض//ای این توافقنامه در راس//تای تشکیل و توس//عه شرکتهای تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان در صنعت پوشاک، با هدف همافزایی فعاالن این صنعت، توسعه دانش فنی، تحقق اقتصاد مقاومتی در این حوزه (ش//امل گسترش و ترویج فرهنگ اس//تفاده از پوشاک اسالمی ایرانی) و تجاریس//ازی و توس//عه مدیریت دانش برپایه تحقیق و توس//عه (ش//امل طراحی و تولید پوشاک و خدمات) با ارزش افزوده فراوان در چارچوب سیاس//تهای اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای حمایتی بخش تعاون انجام شده است.

هم//کاری و همافزای//ی در تش//کیل تعاون//ی تامین نیاز تولیدکنندگان صنعت پوش//اک کش//ور و ساخت و راهان//دازی ش//هرک صنعت//ی پوش//اک کش//ور در منطق//ه فرودگاه بینالمللی ام//ام خمینی(ره) از دیگر موضوعهای این توافقنامه است. مدت اجرای توافقنامه از زمان امضا، 3 س//ال تعیین شده که در صورت توافق طرفه//ا قابل تمدید اس//ت. در این آیی//ن همچنین تفاهمنامه س//هجانبه حمایت از فعاالن در ش//هرکها و نواح//ی صنعتی و مناط//ق ویژه اقتصادی، توس//عه همکاریهای مشترک و تالش هماهنگ امضا شد.

‹ترویج‹فرهنگ‹پوشاک‹اسالمی‹ ‹

عل//ی یزدانی، معاون وزیر صنع//ت، معدن و تجارت و مدیرعام//ل س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعت//ی ایران در ای//ن آیین، تش//کیل تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان پوش//اک و ساخت شهرک صنعتی پوش//اک را مقدمهای ب//رای ترویج فرهنگ پوش//اک اس//المی معرفی کرد و گفت: این توافقنامه در راستای تش//کیل و توس//عه ش//رکتهای تعاونی تامی//ن نیاز تولیدکنندگان در صنعت پوش//اک، با هدف همافزایی فع//االن ای//ن صنعت، توس//عه دان//ش فن//ی، تحقق اقتصاد مقاومتی در این حوزه که ش//امل گس//ترش و ترویج فرهنگ اس//تفاده از پوشاک اس//المی ایرانی و تجاریس//ازی و توس//عه مدیریت دانش برپایه تحقیق و توسعه ش//امل طراحی، تولید پوش//اک و خدمات با ارزش افزوده میشود، منعقد شد. معاون وزیر صنعت، مع//دن و تجارت تصریح کرد: در روزهای پایانی دولت یازده//م و با رهنمودهای رهبر معظ//م انقالب و ابالغ سیاس//تهای کلی اص//ل 44 در این آیی//ن مهمترین گام ب//رای حفظ صنعت و توس//عه آن برای تامین نیاز داخل و صادرات برداش//ته شد. یزدانی افزود: دو نکته اصلی در این آیین مد نظر بوده اس//ت؛ نخست آنکه به نوعی ش//کلدهی آنچه در قانون اساس//ی به آن اشاره ش//ده در این تفاهمنامه م//ورد توجه قرار گرفت. نکته دوم آنک//ه در حوزه اقتصاد مقاومتی این اقدام خارج از شعار و تبلیغ با نگاهی جمعی اتفاق میافتد. مدیرعامل س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران ادام//ه داد: عالوه ب//ر وزارت صنعت، مع//دن و تجارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بانک توسعه تعاون، صندوق ضمان//ت س//رمایهگذاری و انجمن تخصصی مرتبط حضور دارند. بنابراین مجموعهای جامع در این پروژه شکل گرفته است. به گفته وی، رسالت سازمان صنایع کوچک ایجاد زیرس//اختها، انجام حمایتها و دادن مشوقهاست، نقش بخش تعاون شکلدهی این س//اختار، تامین مالی از س//وی بانک توس//عه تعاون و صدور ضمانتهای الزم از طرف صندوقها و شناسایی و معرفی واحدهای ذینفع و نشانهای تجاری از سوی انجمن پوشاک به انجام میرسد.

‹اشتغال‹برای‹05‹هزارنفر‹ ‹

سید حمید کالنتری، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رف//اه اجتماعی، در ای//ن آیین تعاونی تامین نیاز پوش//اک در قالب ش//هرک صنعتی غیردولتی را اتفاق جدی//دی عنوان و اظهار کرد: تولیدی موفق اس//ت که در جهت منافع ملی، اشتغالزا و هماهنگ با بهرهوری، رقابتپذی//ری و عدالتمح//ور باش//د. وی پوش//اک را اش//تغالزاترین صنعت در کشور دانست و گفت: هزینه س//رانه ایجاد اشتغال در پوش//اک مدرن 200 تا 300 میلیون ریال( 20 تا03 میلیون تومان) است در حالیکه این رقم در پوشاک سنتی سرانه کمتر است. کالنتری ب//ا بیان اینکه در اجرای این ط//رح بخشهای دولتی، خصوص//ی و تعاونی با یکدیگر هم//کاری میکنند، به کارکردهای متفاوت شهرک پوشاک اشاره کرد و گفت: برگزاری نمایشگاهها، آموزشهای مهارت صادرات همه در خدمت تعاونیها و تعاونیها در خدمت شریکان این طرح خواهند بود. مع//اون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اش//اره به اینکه صنعت پوش//اک با شکلگیری تعاونیها توسعه بازار و کاهش هزینهها را ب//ه دنبال دارد، در پایان تاکید کرد: کار جمعی به نفع تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی است.

‹تامین‹مواد‹اولیه‹با‹ضمانتنامه‹ ‹

مه//دی حس//یننژاد، مدیرعامل صن//دوق ضمانت س//رمایهگذاری بخش تعاون نیز در ای//ن آیین گفت: کارهای اصلی که میتوانیم در این پروژه انجام دهیم، صدور ضمانت صادرات برای تامین مواد اولیه است.

وی اف//زود: همچنین صن//دوق میتواند وثیقه مورد نیاز برای ش//رکتهای یاد شده را تامین کند. صندوق ارتب//اط تنگاتنگی ب//ا بانکهای کش//ور دارد و در این زمینه کمک بزرگی به اجرای پروژه است.

‹تامین‹ارزی‹تولیدکنندگان‹پوشاک ‹

حجتاهلل مهدیان، مدیرعامل بانک توسعه تعاون نیز در این آیین اظهار کرد: مطابق قانون اساس//ی، اقتصاد با 3رک//ن اصلی دولتی و خصوص//ی و تعاونی فعالیت میکند اما در طول این سالها بخش تعاونی نتوانسته سهم مناسبی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهد. مهدیان ادامه داد: بانک توسعه تعاون برای تامین منابع مالی و ارزی تعاونیهای تولیدی این ش//هرک صنعتی همکاری خواهد داشت. مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: طبق اساس//نامه بانک توسعه تعاون، 0۷ درصد منابع ما باید صرف اعطای تسهیالت به تعاونیها و 30 درص//د از منابع صرف بخشهای دیگر ش//ود. مهدیان تصری//ح کرد: بنابراین به عنوان بانک صددرصد دولتی موظف هس//تیم در پروژههای اینچنینی نقش خود را برای دستیابی به اهداف اقتصادی ایفا کنیم.

‹حرکت‹بخشی‹به‹نساجی‹و‹مد ‹

س//ومبات هاکوپیان، رییس انجمن صنعت پوشاک کش//ور افزود: برای نخستینبار در تاریخ پس از انقالب اس//المی و با انجام این توافقنامه پنججانبه به صنعت پوشاک کشور توجه جدی شده است و شاهد همراهی بسیار خوب دولت در احیای این صنعت کهن هستیم.

به گفت//ه هاکوپیان، گام بلندی که امروز برداش//ته ش//ده است دو صنعت دیگر وابس//ته به پوشاک یعنی نس//اجی و صنعت م//د را به حرک//ت در خواهد آورد. ریی//س انجمن صنعت پوش//اک کش//ور تاکی//د کرد: شهرک صنعتی پوش//اک کشور نخستین نمونه از این دس//ت در کش//ور خواهد بود و بی//ش از 50 هزار نفر اش//تغال در زمان بهرهبرداری آن پیشبینی میش//ود. هاکوپیان ابراز امیدواری کرد که با ش//روع فعالیت این شهرک، صنعت پوشاک کشور در سطح داخل و حتی بینالملل//ی رقابتپذیر ش//ود. ریی//س انجمن صنعت پوش//اک کش//ور تصریح کرد: در صورت محقق شدن این پروژه، با عنایت به حضور هنرمندان بسیار در این عرصه و برخ//ورداری از تجربههای فراوان که حتی در سختترین شرایط در س//الهای گذشته نیز صادرات داشتهایم، شاهد شکوفایی صنعت پوشاک خواهیم بود.

به گ//زارش «گس//ترش صنعت»، ش//هرک صنعتی پوش//اک در اس//تان ته//ران در زمس//تان س//ال 94 کلنگزنی ش//د. این شهرک قرار است در زمینی نبش آزادراه تهران-ق//م و روبهروی ف//رودگاه امام راهاندازی ش//ود و تمام زنجیره تولید پوشاک از طراحی تا فروش را تامین کند. با امضای این تفاهمنامه مجری و سازنده این مجموعه شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران خواه//د بود؛ تفاهمنامهای که در روزهای پایانی دولت یازدهم و با اولویت جلوگیری از واردات امضا میشود.

‹توافقنامه‹س ‹هجانبه‹حمایت‹از‹فعاالن‹ ‹

در ای//ن آیین توافقنامه س//هجانبهای برای حمایت از فع//االن در ش//هرکها و نواحی صنعت//ی و مناطق ویژه اقتصادی، توس//عه همکاریهای مشترک و تالش هماهنگ با هدف حمایت از تولید ملی و در راس//تای سیاس//تهای اصل 44 قانون اساسی با حضور معاون وزی//ر صنعت، معدن و تجارت نیز به امضا رس//ید. این تفاهمنامه در راس//تای تحقق اه//داف اصل 44 قانون اساس//ی و بهرهگیری از ظرفیته//ا و امکانات موجود برای کارآفرینی و توس//عه بخشه//ای تعاون و صنایع کش//ور، بین س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران، صندوق ضمانت س//رمایهگذاری تعاون و صن//دوق ضمانت س//رمایهگذاری صنایع کوچک به منظور حمایت از فعاالن در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، توسعه همکاریهای مشترک و تالش هماهنگ منعقد شد.

اهداف و سیاس//تهای این تفاهم ش//امل حمایت از تولید ملی و تقویت زنجیرههای تولیدی داخل کش//ور با محوریت تولیدات صادراتی، کمک به توس//عه بخش تعاون و تعاونیها و بنگاههای کوچک و متوس//ط فعال در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی بهوی//ژه بخشهای صادرات//ی، توانمندس//ازی فعاالن و ش//رکتهای تعاون//ی و کوچک و متوس//ط فعال در ش//هرکها و نواحی صنعتی و مناط//ق ویژه اقتصادی از طری//ق خدم//ات صندوقه//ا از جمله ص//دور انواع ضمانتنامه و اس//تفاده بهینه از امکانات و ظرفیتهای موجود طرفهای تفاهمنامه است.

مدت ای//ن تفاهمنامه از تاریخ امضا 3 س//ال درنظر گرفت//ه ش//ده ک//ه در ص//ورت تمایل طرفه//ا برای دورههای مشابه بعدی معتبر است.

این تفاهمنامه به امضای عل//ی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، مهدی حسیننژاد، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون و محمدحس//ین مقیس//ه، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک رسید.

دو نکته اصلی در این

آیین مد نظر بوده است؛ نخست آنکه به نوعی شکلدهی آنچه در قانون اساسی به آن اشاره شده در این تفاهمنامه مورد توجه قرار گرفت. نکته دوم آنکه در حوزه اقتصاد مقاومتی این اقدام خارج از شعار و تبلیغ با نگاهی جمعی اتفاق

میافتد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.