کاهش واردات پوشاک قاچاق

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروش//ندگان پوشاک از کاهش حجم قاچاق پوش//اک خبر داد و گفت: شاید بهتر باش//د که اجرای طرحهایی مانند راهاندازی سامانه تجارت و نصب شناس//ه روی کاالها، ابتدا به صورت آزمایش//ی در یک یا چند شهر امتحان و پس از برطرفسازی ایرادها به شکل ملی اجرا شود.

به گزارش ایس//نا، ابوالقاس//م ش//یرازی اظه//ار کرد: ما از هرگون//ه طرحی که ب//ه رصد و کنت//رل واردات کاالی غیرمجاز منجر ش//ود اس//تقبال میکنیم اما به هر صورت اجرای اینگونه طرحها نیازمند پژوهشهای گسترده است و در صورتی که اجرای چنین طرحهایی به ش//کل پخته و پژوهش شده انجام نشود، ممکن است نتایجی مانند طرح شبنم را به دنبال داشته باشد و نیمهتمام بماند.

وی ادام//ه داد: البته برای مبارزه با کاالی قاچاق راههای زی//ادی وجود دارد اما کدگ//ذاری هم یکی از این اقدامات اس//ت که به نوعی حق مشتری به شمار میرود که بداند کاالیی که خریده دارای چه مشخصاتی بوده و از چه طریق تهیه و توزیع شده است. بهرهمندی کاالها از شناسنامه در کشورهای مختلف دنیا نیز اجرا میشود و در ایران هم در صورتی که پژوهشهای مناسب روی آن انجام شده باشد، میتواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروش//ندگان پوش//اک با بیان اینکه در ماههای گذش//ته واردات پوش//اک قاچاق تا حدی س//اماندهی ش//ده و ابالغیهه//ای وزارت صنعت، مع//دن و تج//ارت در حوزه نش//انهای تجاری پوش//اک شرایط ویژهای برای واردات این شرکتها مشخص کرده، عنوان کرد: البته همیش//ه واردات قاچاق جزو دغدغههای اصن//اف بوده اما به هرحال امس//ال این رویکرد به ش//کل قابل توجهی تغییر کرده و بر همین اساس، تولیدکنندگان با انگیزه بیش//تری مش//غول کار هس//تند. البته هیچ گاه نمیتوان ادعا کرد کاالی قاچاق به صفر میرسد اما به هر ص//ورت اگر تولیدکنندگان ما تولیداتی با کیفیت و قیمت مناس//ب داشته باش//ند جایی برای رقابت با کاالی قاچاق باقی نخواهد ماند.

شیرازی در عین حال گفت: با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقالب در حوزه اقتصاد مقاومتی و نامگذاری امسال به «اقتص//اد مقاومت//ی؛ تولید، اش//تغال» تولیدکنندگان ب//ا انگیزهای دوچندان به فعالیت پرداخت//ه و با راهاندازی پویش حمایت از تولید داخل شرایط بهتری بر این عرصه حاکم ش//ده است. از سوی دیگر در قیاس با سال گذشته ش//اهد کاهش حج//م واردات قاچاق بودهای//م. در چنین ش//رایطی اگر فرهنگس//ازی مناسب ش//ود و مردم برای اس//تفاده بیش//تر از تولیدات داخلی ترغیب شوند بهطور قطع شرایط بهتری را شاهد خواهیم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.