استقرار‹003‹بنگاه‹تولیدی‹و‹طراحانی‹از‹ایتالیا‹

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

یزدان//ی در پای//ان آیین امضای توافقنامه 5 جانبه همکاری مش//ترک برای تش//کیل تعاون//ی تامین نیاز تولیدکنندگان و س//اخت ش//هرک صنعتی پوشاک کش//ور در جمع خبرنگاران گفت: یکی از مباحثی که در شورای فرهنگ عمومی کشور مطرح است، پوشش اسالمی منطبق با فرهنگ جامع ایرانی است و در همین راس//تا این توافقنامه پنججانبه با همکاری هر 3 بخش فعال اقتصادی کش//ور یعنی دولت، بخش خصوصی و بخش تعاونی به امضا رس//ید. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاس//خ به سوالی درباره مکاننمایی و وس//عت این شهرک گفت: شهرک صنعتی پوشاک کشور در مقابل فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) و با دسترسی مناسب به مترو، بزرگراه و خطوط هوایی در فضایی به وسعت 190 هکتار ساخته میشود که امکان توسعه آن تا 300 هکتار وجود دارد که در یکی از سفرهای رییسجمهوری به استان تهران به تصویب رسید.

یزدانی همچنین با اش//اره به زمان درنظر گرفته شده برای اجرای پروژه بیان کرد: طراحی فاز نخست این ش//هرک انجام ش//ده و طراحی فاز دوم آن نیز مراحل نهایی کار را میگذراند و بیش از 300 بنگاه تولیدی پوش//اک به همراه خدمات جنبی ش//امل هتل، آموزشگاهها و آموزش//کدههای مهارتی و طراحی با همراهی نشانهای تجاری معتبر طراح از ایتالیا و سایر کشورهای صاحبنام در آن مستقر میشوند. وی تصریح کرد: زیرس//اختهای این ش//هرک را دولت تامین میکند و فضاهای تجاری و تولیدی از س//وی بخش خصوصی س//اخته خواهد ش//د. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: وسعت هر واحد تولیدی و خدماتی در این ش//هرک 3 تا 5 هزار مترمربع پیشبینی ش//ده که در مجموع فضایی با زیربنای یک میلیون مترمربع با اعتبار 30 هزار میلیارد ریالی تا زمان بهرهبرداری ساخته خواهد شد. یزدانی تاکید کرد: سرمایهگذاری ساخت واحدها 5ساله خواهد بود و سرمایه ثابت خرید تجهیزات و ساخت مستحدثات درطول 5 سال تسویه خواهد شد. وی درباره زمان آغاز و اجرای طرح بیان کرد: در روزهای آینده عملیات اجرایی آغاز میشود و همزمان واگذاری قطعات به اشخاص از سوی انجمن پوشاک کشور انجام میشود. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران درباره س//از و کار نظارت بر کیفیت و کمیت تولیدات این شهرک تصریح کرد: کیفیت س//اخت واحدهای تولیدی این شهرک با مش//ارکت مهندسان مشاور از شرکتهای معتبر و کیفیت تولیدات با حضور شرکتهای شناسنامهدار معتبر دارای نشان تجاری با نگاه تامین نیاز داخلی و پس از آن صادرات اجرایی شده و درباره طراحی نیز با نگاهی به مصوبات شورای فرهنگ عمومی کشور نظارت میشود. یزدانی ادامه داد: تاکنون سرمایهگذاران خارجی از کشورهای ایتالیا، چین، کرهجنوبی و ترکیه برای حضور و مشارکت در این شهرک اعالم آمادگی کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.