تجلیل از مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

در آیین روز ملی صنعت و معدن که در س//الن اجالس سران با حضور معاون اول رییسجمهوری، وزیر و معاونان صنع//ت، مع//دن و تجارت و رییس س//ازمان امور مالیاتی کشور، رییسان اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن ایران برگزار ش//د، «خوش//ه گالب و عرقیات کاشان» به عنوان خوشه صنعتی برتر کشوری انتخاب و از محمدجواد بگی، مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان، با اهدای لوح و جام زرین صنعت تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار گس//ترش صنعت از اصفهان، خوشه گالب کاش//ان با داشتن بیش از 1000 واحد سنتی و 34 کارخانه صنعتی در س//ال 1395 به عنوان خوش//ه نمونه مل//ی از س//وی وزارت صنع//ت، معدن و تج//ارت انتخاب شد.

در پروژه توس//عه صنعتی خوش//ه گالب کاش//ان که با حمایت و مدیریت ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان اصفهان انجام ش//د، در طول 3 سال اقداماتی مانند ایجاد اتحادیه مس//تقل گالب و عرقیات، گرفتن شناسه نظارت بهداش//تی برای واحدهای س//نتی، برگ//زاری کالسهای آموزش//ی، برگزاری توره//ای آموزش//ی و بازاریابی، فعال ساختن BDSهای این خوشه و ... انجام شده است.

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان، در حاشیه این همایش با ابراز خشنودی از به ثمر نشستن تالشهای شرکت ش//هرکهای صنعتی این استان، عامل توس//عه و اعضای خوش//ه گالب و عرقیات کاشان در این خوش//ه گفت: به دلیل وجود ظرفیته//ای بینظیر تولید و صادرات گالب در کش//ور به ویژه شهرس//تان کاش//ان، حمای//ت از واحدهای گالبگیری در زمین//ه تامین مواد اولی//ه، فن//اوری، بازارهای ف//روش هدف و توس//عه آنها و همچنین رفع معضالت زیستمحیطی صنعتگران خوشه گالب ضروری است که شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفه//ان به منظ//ور حمایت ویژه از این صنعت، خوش//ه گالب را تقویت کند و توس//عه همهجانبه این خوشه نقش موثری در تولید و اشتغال منطقه داشته است.

محمدجواد بگی ضعف در بازاریابی و نشانسازی تجاری و ارتقای فناوری تولید و بستهبندی را یکی از چالشهای اصل//ی صنعت گالبگیری، عرقیات و اس//انس کش//ور و بهویژه شهرس//تان عنوان کرد و گفت: تشکیل کنسرسیوم صادرات//ی میتواند یکی از راهکارهای مناس//ب توس//عه این بخش باش//د که بعد از به ثمر نشس//تن خوشه گالب و عرقیات کاش//ان، باید تشکیل این کنسرسیوم بهصورت جدی پیگیری شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.