فصل فرهنگسازی دوچرخه سواری

گفت‹وگوی‹«گسترش‹صنعت»‹با‹بانوان‹رکابزن‹

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در جه//ان انس//انی وس//ایل نقلیهای که ب//رای ترابری او اس//تفاده میش//ده در جه//ان انس//انی دارای دو چرخ بودهاند که نیاز به حفظ تعادل از س//وی راننده داش//تهاند و از گذش//تههای دور م//ورد اس//تفاده نی//ز بودهاند. واژه دوچرخه نخستینبار در فرانس//ه در دهه ۰۶۸۱میالدی (۸۳۲۱ه.ش) ابداع شد. این وسیله در ابتداییترین شکل در ۰۰۳۲ سال قبل از میالد مسیح در کشورهایی همچون چین، مصر و هند و روی دیوار غارها نیز اشکالی از آن دیده میش//ود. لفظ دوچرخه در زبان انگلیسی از کلمه یونانی KYKLOS گرفته شده و بعدها این ریشه یونانی در زبان التین به کلمه BICYCLE تبدیل شد. کلمه پیشوند BI به معنای عدد دو و کلمه پسوند CYCLE به معنی دایره است. نخستین دوچرخه ش//ناخته شده رسمی در تاریخ این وس//یله «س//له ریفر» نام دارد ک//ه از دو طوقه چوبی تش//کیل ش//ده و با اس//تفاده از پاها در حالتی شبیه به راه رفتن این وسیله را به طرف جلو و عقب هدایت میکردهاند.

امروز حضور خودروهای رنگارنگ اس//تفاده از دوچرخه را در حاش//یه برده اس//ت و تنها افراد ورزش//کار و کسانی ک//ه بهطور حرفهای این رش//ته را دنبال میکنند س//عی در اس//تفاده از این وس//یله نقلیه در رفتوآمد خود دارند. گس//ترش صنعت در این ش//ماره به س//راغ بانوان رکابزن رفت و درباره فرهنگ دوچرخهس//واری و نیز مش//کالتی که ممکن اس//ت برای این قش//ر از جامعه در اس//تفاده از دوچرخه وجود داش//ته باش//د، گفتوگویی انجام داد که در ادامه میآید.

‹بانوان‹رکابزن‹و‹مشکالت‹آنها ‹

مونا فرحبخشیان، یکی از بانوان رکابزن با ۴ سال تجربه درباره اس//تفاده از این وس//یله نقلیه گفت: نزدیک به یک س//ال است که دوچرخهس//واری را بهطور حرفهای دنبال میکند و با رکاب زدن در سطح شهر تردد دارد.

او گف//ت: در عصر حاضر و ش//رایط کش//ور ک//ه یکی از معضالت کالنشهرها ترافیکهای سنگین و نیمهسنگین اس//ت استفاده از دوچرخه زمان رسیدن به مقصد را کوتاه میکند؛ بهطور نمونه در مس//یرهای همت و شریعتی که بسیار شلوغ اس//ت فرد با رکابزدن زمان خود را از دست نمیدهد.

وی در پاس//خ به این پرس//ش که آی//ا تجربه رکابزدن در س//فرهای برونش//هری را نیز دارد یا خیر گفت: بهطور معم//ول به ش//کل گروهی این کار انجام میش//ود بهطور نمونه گروهی از تهران تا قم رکاب زدهایم.

فرحبخشیان درباره مشکالت رکابزدن در سطح شهر نیز عنوان کرد: امروز هزینههای استفاده از دوچرخه کمی باالس//ت و اگر قرار باشد این وسیله نقلیه به شکل عمومی مورداس//تفاده قرار گیرد و خانوادهها با هر سطح درآمدی بتوانند با آن تردد داش//ته باش//ند نیاز است در هزینههای خرید و تعمیر آن بازنگری ش//ود. بهویژه در کشور ما که به تازگی فرهنگ دوچرخهسواری در حال انجام است و هنوز در ابتدای راه قرار داریم.

او گفت: تا چند س//ال پیش م//ردم دوچرخه را به عنوان وس//یله حملونقل درونشهری نمیپذیرفتند و عادت به اس//تفاده از خودرو و موتورسیکلت داش//تند. امروز تعداد محدودی ترغیب به اس//تفاده از این وسیله نقلیه شدهاند که برای گسترش آن الزم است بسترهای موردنیاز فراهم شود.

ای//ن رکابزن در ادام//ه گفت: برخی اف//راد دوچرخه را به عنوان یک وس//یله حملونقل برای ت//ردد پذیرفتهاند و بانوان زیادی هس//تند که با دوچرخه مس//افت منزل تا مح//ل کار خود را طی میکنند. اگ//ر با مدیریت در بخش خدماتدهی، س//رویس و تعمیر هزینههای دوچرخه در کش//ور کاهش پیدا کند مردم بیش//تر تشویق به استفاده از ای//ن دوچرخه میش//وند، اینکه مح//ل تعمیرگاهها نیز مناسب و در دسترس باشد.

او تاکی//د کرد: بای//د هزینهها آنقدر کاه//ش پیدا کند تا اس//تفاده از دوچرخه عمومی ش//ود. ام//روز اگر قطعات دوچرخه دچار مشکل شود و نیاز به تعویض و تعمیر داشته باش//د مشکالت و چالشهای خود را دارد که افراد ترجیح میدهندازوسایلنقلیهدیگرمانندموتورسیکلتوخودرو استفاده کنند. اگر قرار است در کشور فرهنگسازی شود حداقل باید برای عموم وسیله نقلیه ارزانی به شمار رود.

فرحبخشیان ادامه داد: کیوس//کهای دوچرخهای که ام//روز آنها را اج//اره میدهند یک//ی از طرحهای مطلوب برای فرهنگسازی است زیرا با قیمت مناسب این وسیله را در اختی//ار عالقهمندان ق//رار میدهند. ضمن آنکه نوع س//رویسدهی این وسیله نیز تخصص خود را نیاز دارد که باید آموزش داده شود.

وی ب//رای عمومی ش//دن این وس//یله نقلیه در س//طح کش//ور تصریح کرد: ضروری اس//ت مکانی خ//اص برای رکابزدن وجود داش//ته باشد که جدا از خیابانهای پر از خودرو و موتورس//یکلت دودزا، افراد در تردد باشند. امروز دوچرخهس//واران پشت چراغ قرمز، دود زیادی استنشاق میکنند ضمن آنکه احتمال تصادف و زمینخوردگی آنها نیز باالس//ت. مطلوب اس//ت برای س//المت و ایمنی افراد مسیری ویژه برای دوچرخه تعبیه شود.

فرحبخشیان در ادامه به مشکالت خاص بانوان رکابزن پرداخت و گفت: پیست ویژه دوچرخهسواری برای بانوان بس//یار محدود اس//ت و تنها پیس//ت آزادی وجود دارد در حالی که الزم اس//ت فضاهای بزرگتر و بیشتری برای این قشر از دوچرخهسواران تدارک دیده شود.

وی ب//ه نبود لباس مناس//ب برای بان//وان رکابزن و نیز گران بودن آن اش//اره ک//رد و گفت: برای پوش//ش بانوان دوچرخهس//وار باید لباسها بهگونهای طراحی ش//ود که کس//انی که به دنبال رکابزدن حرفهای هستند یا اینکه دوچرخه را به عنوان وس//یله نقلیه رس//می خود انتخاب کردهاند به راحتی بتوانند از این وس//یله اس//تفاده کنند. درحالحاض//ر لباس ویژه دوچرخهس//واری بانوان خیلی مح//دود و گران اس//ت به همین دلیل این قش//ر کمتر به سمت آن متمایل میشوند.

او درباره لباسهای ویژه دوچرخهس//واری بانوان افزود: به طور نمونه امروز از بلوز و دامن استفاده میکنیم که شاید الزم باشد لباس خاصی از س//وی طراحان ایرانی طراحی شود که همه قش//رها توان خرید و استفاده از آن را داشته باشند و نیز به لحاظ استاندارد، استاندارد الزم را در اختیار داش//ته باش//ند و حافظ ایمنی و س//المت دوچرخهسوار باشد.

او ادامه داد: همچنین الزم اس//ت فروشگاهی دایر شود که تنها لباس بانوان دوچرخهس//وار در آن فروخته ش//ود. فروش//گاه لباس دوچرخهسواران آقا همه جا موجود بوده و ب//ه راحتی قابل دس//ترس برای خرید اس//ت اما بانوان برای تهیه لباس مناس//ب، باید بگردند لباس مناسب پیدا کنند. ازاینرو باید فروشگاه ویژهای راهاندازی شود و تمام وسایل موردنیاز بانوان اعم از دستکش، کاله و سایر لباس موردنیاز در آن ارائه شود.

فرحبخش//یان افزود: البته این فروشگاه حتی میتواند برای بانوان موتورسیکلتس//وار نیز مفید باشد زیرا امروز آمار بانوانی که به ش//کل حرفهای موتورسیکلت استفاده میکنند نیز باالست.

‹ک ‹مکاری‹فدراسیو ‹نهای‹استانی ‹

اما بانوانی که بهطور حرفهای رکاب میزنند تنها محدود به مرکز نبوده و این وسیله نقلیه در حال گسترش در سایر ش//هرها نیز است. مائده رضوی، یکی از بانوان سقزی است که بهط//ور حرفهای درحال رکابزدن اس//ت. او گفت: ۵ س//ال است که بهطور جدی از دوچرخه استفاده میکنم و این وسیله نقلیه در استان کردستان در حال توسعه است. همچنین مش//کالتی که ممکن اس//ت در مرکز یا برخی شهرهای بزرگ مانند تهران و مشهد وجود داشته باشد در سایر شهرها وجود ندارد.

وی درباره فرهنگ دوچرخهسواری در استان کردستان گفت: بانوان دوچرخهس//وار زیادی در این استان فعالیت دارن//د اما تع//دادی به این دلیل که فض//ای عمومی هنوز برای استفاده در ش//کل کالن دوچرخه آماده نیست تنها به عنوان یک وسیله ورزشی از آن استفاده میکنند. هنوز فرهنگ دوچرخهس//واری به معنای عام در جامعه ش//کل نگرفته است.

او ادامه داد: برای فرهنگسازی و نیز کاهش آلودگی هوا نیاز است با برنامهریزیهای فکر شده افراد را به این سمت س//وق داد که حداقل کارهای روزمره خود را با استفاده از دوچرخه انجام دهند و فاصلههای کوتاه درونشهری را با این وسیله نقلیه طی کنند.

این دوچرخهس//وار اظهار کرد: برای بهینه ش//دن این فرهنگ «دوچرخههای بدون خودرو» بس//یار مفید بود. اگر این برنامه بهطور جدی دنبال شود میتوان امیدوار بود که به جمعیت رکابزنان کشور افزوده شود.

رض//وی در پای//ان گفت: فدراس//یونهای اس//تانی با رکابزن//ان حرف//های هم//کاری الزم را ندارن//د. برگزاری مس//ابقه لیگ کمک بسزایی در فرهنگ س//ازی دارد که فدراسیون در اطالعرسانی کمکاری میکند.

‹سخن‹آخر ‹

دوچرخه به عنوان وسیله حملونقل پاک برای عمومی شدن، نیاز به زیرساختهایی دارد که این امر نیز میتواند با کم//ک بخش خصوص//ی تحقق پیدا کن//د ضمن آنکه تدوین قانونهای آن باید از س//وی دولت و مجلس شورای اسالمی تدوین و اعالم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.