استقالل قطعهسازان یکی از مولفههای مهم صنعت

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

صنعت قطعه برای افق ۴۰۴۱ اهداف بزرگی برای خود ترسیم کرده اس//ت که صن//ف تایر نیز دس//تیابی به تولی//د ۰۰۷هزار تن و نی//ز افزایش میزان تولید، ارتق//ای کیفیت و اس//تفاده از فناوریه//ای جدی//د در تولید تای//ر را دس//تورکار خ//ود قرار داده اس//ت. اگ//ر برنامهریزی و همچنی//ن حمایت مناس//ب از سوی مس//ئوالن داشته باشیم، نهتنه//ا دس//تیابی به این اهداف ش//دنی اس//ت بلک//ه میتوان زمینههای صادراتی بیشتری برای اقتصاد ایران مهیا کرد.

صنف تایر از اواخر سال ۳9 تا اوایل ۵9، رکود بسیار شدیدی را تجربه کرد اما با سیاس//تگذاریهای انجام ش//ده این صنعت بهنوعی دوباره جان گرفته اس//ت و امروز با افزایش فعالیتهای اقتصادی بهتدریج در حال خروج از رکود است. تایر جزو کاالهای جذاب برای سودجویان بوده که میتواند مشکالت عمدهای برای تولید، اشتغال و اقتصاد کشور ایجاد کند و الزم است با آن مقابله جدی شود تا بحث قاچاق در این صنف از بین برود. البته گاهی واردات ب//ه دلیل نبود تولید یا کمبود تولید داخل الزم اس//ت تا نیاز بازار با واردات قانونی تامین شود اما همانطور که رهبر معظم انقالب باره//ا تاکید کردهاند محصوالتی که ای//ران، توان تامین دارد منطقی نیس//ت وارد ش//ود. ازاینرو معتقدیم در این بخش بهویژه هیچ نیازی به واردات نداریم و باید مانع واردات تایر شد.

امروز چی//ن محصوالت خود را با قیمته//ای باورنکردنی در بازاره//ای هدف عرضه میکند و بس//یاری اعتقاد دارند این نوع عرضه نوعی دامپینگ به ش//مار میرود. به همین دلیل کشورها با استفاده از تعرفهها یا ابزار قانونی سعی در حمایت از تولیدات داخل//ی خود دارند. به عنوان نمونه روس//یه، امریکا، هند، ترکیه و افریقای جنوبی یا برزیل که خودش//ان صنعت تایر دارند، برای واردات تای//ر از چی//ن تعرفهه//ای ویژهای درنظ//ر گرفتهاند که تایرهای تولید شده در چین با قیمتهای منطقیتری وارد بازار ش//ود. از ای//نرو ایران نیز برای حمای//ت از تولیدات داخلی باید نسبت به اعمال تعرفههای ضددامپینگ، سیاستگذاری دقیقتر و منطقیتری داش//ته باشد. مشکل اصلی بازار تایر این است که برخی خودروس//ازان به دلیل بازار انحصاری که در اختیار دارند، براساس س//لیقه خود تصمیمگیری میکنند و این حق را برای قطعهسازان یا صنایع وابسته قائل نیستند که به شرایط اقتصادی آنها توجه داشته باشند.

یکی از این موارد مطالبات معوقی اس//ت که از خودروس//ازان داریم و باعث بروز مشکالت مالی گسترده در واحدهای تولیدی تایر در ایران ش//ده اس//ت. به عنوان نمونه تا اواخر سال گذشته فقط صنعت تایر کشور از خودروسازان، نزدیک به ۰۰۵ میلیارد تومان مطالبه داشته که امروز بهطور قطع این عدد تفاوت کرده است.

مصطفی تنها سخنگوی انجمن صنفی

صنعت تایر ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.