اقتدار خودروسازان در گرو تقویت قطعهسازان

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

بهب//ود فضای کس//بوکار و حضور س//رمایهگذاران خارجی نقش مهمی در توس//عه س//هم داخلیسازی در صنعت خودرو و قطعه کشور دارد و برای جذب س//رمایه خارجی باید ش//رایط حقوقی و قانونی کش//ور مساعد برای تحقق چنین امری باشد.

در س//الهای اخی//ر ت//وان قطعهس//ازان به دلیل پرداخت س//ود باالی تس//هیالت بانکی، مالیاتها و پرداخت نش//دن مطالبات معوق تضعیف شده که با هموار کردن مس//یر س//رمایهگذاری و همکاریهای مشارکتی و نیز رفع موانع تولید واحدهای قطعهسازی تقویت خواهد شد.

ام//روز وج//ود هرگونه ضعف در قطعهس//ازی کش//ور موجب همکاری نداشتن خودروس//ازان خارجی با قطعهسازان ایرانی و تمایل به تامین قطعات خارجی خواهد ش//د. البته تاکنون روند توافقه//ای کند ب//وده و برخی همکاریهای ش//کل گرفته تنها محدود به تعدادی از شرکتهای بزرگ در این حوزه است.

بسیاری از شرکتهای خارجی تنها خواستار همکاری در تولید و عرضه محصوالت با نشان(برند) خودشان در بازار ایران هستند و برای رفع این مش//کل مذاکرات بای//د ادامه پیدا کند. بنابراین ضروری اس//ت برای حض//ور مقتدرانه در حوزه خودروس//ازی و قطعهس//ازی کشور نسبت به توسعه س//رمایهگذاری مشترک و افزایش سهم داخلیسازی با استفاده از توان قطعهسازان داخلی باش//د. بیش//ک امروز تقویت توان مالی و تزری//ق نقدینگی به صنعت قطعه کش//ور میتواند روح تازهای به کالبد قطعهس//ازی کش//ور دمیده و موج//ب روزآمدی تجهیزات تولید و گس//ترش همکاری با شرکتهای خارجی شود.

ب//ا توجه به نتیجه انتخابات ریاس//تجمهوری و حضور دولت قبل بر جریان فعالیتهای ۴ س//ال آینده انتظار میرود ش//اهد شرایط بهتری در صنعت خودرو و قطعه کشور باشیم.

هماکنون بیشتر تولیدکنندگان و صنعتگران معتقدند با ادامه پیدا کردن دولت یازده//م، دولت جدید بهتر میتواند به قول و قرارهایی که داده عمل کند.

ابوالقاسم آروند فعال صنعت قطعه خراسان رضوی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.