فناور ‌یهای‌نوین‌در‌مسیر‌مردم‌یسازی

بررسی‹جایزه‹مصطفی‹(ص)

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

یکی از رویدادهای خوب در عالم صنعت و فناوری، اعط//ای جای//زه و قدردانی از نخبگان اس//ت. برخی معتقدند که اعطای این جوایز جزو حواش//ی توسعه صنعتی و فناوری اس//ت اما باید بگوییم اگر چیدمان این تقدیرها صحیح باش//د میتوانیم به برآیند آنها و تاثیری که بر تکریم منابع انس//انی موجود در بخش صنعت و فناوری میگذارد خوش//بین باشیم. تعداد این جوایز و رویدادها نیز بس//یار اس//ت. یکی از این جوایز، جایزه مصطفی(ص) اس//ت. این جایزه، نشان عالی علم و فناوری جهان اسالم است که هر دو سال یک بار به دانشمندان و پژوهشگران برتر جهان اسالم اعطا میشود. این جایزه به نام محمد(ص) بنیانگذار اس//الم و به دلیل تاکید بس//یار او بر علمآموزی، به نام یک//ی از القاب او، مصطفی، ب//ه معنای برگزیده نامگذاری شده است.

مبلغ پرداختی به برنده این جایزه ۰۰۵هزار دالر امریکا اس//ت که از راههایی چ//ون وقف داراییهای موسسههای بزرگ اقتصادی و دانشبنیان، صاحبان س//رمایه، یا عموم عالقهمندان به رشد علمی جوامع اسالمی تامین میشود. جایزه مصطفی(ص) در سال ۱۹۳۱ به تصویب شورایعالی انقالب فرهنگی رسیده اس//ت. مطابق این مصوبه، ش//ورای سیاستگذاری متش//کل از دانش//گاهها و مراکز ب//زرگ علمی ایران و جهان اس//الم ب//ر روند اعطای ای//ن جایزه نظارت میکند و مسئولیت ایجاد دبیرخانه و برگزاری جایزه مصطفی(ص) بر عهده پارک فناوری پردیس اس//ت. بدیهی اس//ت که خیران و موسسههای عالقهمند به توس//عه علم و فناوری در جهان اس//الم میتوانند از طریق وقف ام//الک و اموال خ//ود در اهدای جایزه مصطفی(ص) مش//ارکت کنند. درحالحاضر «بانک توس//عه اس//المی» به عن//وان یک س//ازمان بزرگ اقتصادی در س//اخت یک مجتمع تجاری در ش//هر تهران و به نفع جایزه مصطفی(ص) مشارکت خواهد کرد. ای//ن مجتمع تجاری یک//ی از بزرگترین مراکز تج//اری و خرید در ای//ران و خاورمیانه بوده و منابع حاص//ل از آن وق//ف اعط//ای جای//زه مصطفی(ص) خواهد بود. علیرضا فراهانی، مس//ئول بخش فارسی جای//زه مصطفی در این زمینه به گس//ترش صنعت گف//ت: نخس//تین دوره از ای//ن جای//زه دی ۴۹۳۱ مصادف با هفته وحدت برگزار ش//د. بدیهی است که ای//ن جوایز در ۴ بخش فناوریه//ای نوین همچون ،ICT عل//وم پزش//کی، بانکداری اس//المی و نانو به دانشمندان جهان اسالم اعطا میشود.

به گفته فراهانی، رقم تعیین شده برای این جایزه نص//ف جایزه نوبل اس//ت که قرار اس//ت در ۲۱ آذر امسال نیز سری دوم این جایزه برگزار شود.

وی ب//ا بی//ان اینک//ه اف//راد مطرح//ی همچ//ون محمدجواد ظریف و محمدرضا عارف عضو ش//ورای سیاس//تگذاری علمی این رویداد هس//تند، گفت: تمامی مناب//ع مورد نیاز برای اعطای جوایز از طریق موقوفات اس//ت و به هیچ س//ازمان سیاسی وابسته نیستیم.

فراهانی تاکید کرد: در کنار انتخاب و اعطای جایزه به دانشمندان جهان اسالم مسابقه دانشآموزی ابن حیثم نیز در برنامه است. در این راستا سال گذشته ۱۱ هزار طرح و ایده دانشآموزی به دبیرخانه ارسال ش//د که از میان آنها ۰۰۲ طرح م//ورد پذیرش قرار گرفت.

وی گف//ت: صاح//ب یا صاحبان اث//ر علمی نامزد دریافت جایزه مصطفی باید در زمینه تخصصی خود از حس//ن شهرت و سابقه علمی درخشانی برخوردار باشند. این س//ابقه از طریق داشتن آثار و مقالههای منتشر شده در نشریههای معتبر علمی یا نوآوریها و اختراعات ثبت ش//ده یا نقش داش//تن در توس//عه فناوریهای جدید سنجیده خواهد شد.

جامعنگ//ری و روحی//ه ن//وآوری علم//ی از دیگر ویژگیهای نامزدهای دریافت جایزه مصطفی است. البته اثر علمی مورد داوری باید به گس//ترده کردن مرزه//ای دان//ش در جهان کمک کند و در س//طح جهان//ی یا منطق//های تاثیر علم//ی قابلمالحظهای بر جای گذاش//ته باش//د. همچنین آث//ار باید یا در قالب یک تئوری علمی در رس//انههای معتبر علمی منتش//ر شده یا قابلیت تبدیل به طرحهای اقتصادی و تولید ثروت را داش//ته باش//ند. آثار علمی ارسالی باید بر فرهنگ، جامعه، سالمت، محیطزیست و رفاه عمومی تاثیر مش//هودی داش//ته و در پاسخگویی به نیازهای علمی یا حل مس//ائل اجتماعی ایفای نقش کرده باشند.

‹مشارکت‹برای‹توسعه‹صنعتی‹و‹فناوری ‹

نقدی به این دسته از جوایز وجود دارد؛ اینکه گفته میش//ود برخالف استقبال نسبی برخی شرکتها از دریافت جایزه، س//ازوکارهای مرب//وط به این جوایز نامش//خص و اصوال نح//وه ارزیاب//ی و امتیازدهی به شرکتها و سازمانها سلیقهای و غیرعلمی است. از این رو اعطای این جوایز به ش//رکتها درعمل هیچ اعتباری به آنها نمیافزاید.

در حال//ی ک//ه هم//واره اینگونه نیس//ت. حضور ش//رکتهای فناور یا افراد ن//وآور در عرصه فناوری و ایدهپ//ردازی در عرص//ه داخل//ی و بینالملل//ی و شناساندن آنها به وس//یله اعطای جوایز و نشانها و تقدیره//ا باعث تعمیق اثر فناورانه آنها میش//ود. به عالوه آنکه صنعتگران و س//رمایهگذاران میتوانند از این طریق آنها را بشناس//ند و از طرح و ایده آنها به نحوی که الزم باشد، استقبال کنند.

نکته دیگر حضور خیران و س//رمایهگذارانی است ک//ه با منابع مالی خود از افراد فناور و نوآور حمایت میکنن//د. این رویک//رد میتواند به مردمیس//ازی توس//عه صنعتی و فناوری بینجامد. به عبارتی، فقط دیگر سازمانهای دولتی نباید زمینه اعطای جوایز را فراهم کنند. کوروش خس//روی، دبیر جشنواره شیخ بهایی، که به تازگی برگزار ش//ده بود، در این زمینه به گسترش صنعت گفت: در سالهای اخیر برخی از خیران کشور با توجه به تاثیر اجتماعی مهم و مثبتی که کارآفرینان در جامعه ایجاد میکنند به این عرصه وارد شدهاند و حمایت این قشر را بر عهده گرفتهاند. بدیهی اس//ت که ابزارهای جدی//د تامین مالی باعث جذب سرمایههای سرگردان و خرد جامعه به سمت فنآفرینی و طرحهای فنآفرینانه خواهد شد.

ب//ه طور قطع بس//یاری از ش//رکتها – ب//ه ویژه ش//رکتهایی که درعمل ضعفهایی در مقابل رقبا دارند – ممکن اس//ت از این جوایز به عنوان ابزاری ب//رای تبلیغ اغراقآمی//ز علیه رقیب خود اس//تفاده کنند، اما بعید به نظر میرس//د ش//رکتهای موفق را جوایزی ک//ه ارزش و اعتبار چندانی برای آنان به ارمغان نمیآورد، راضی کند.

در مجموع افرادی میتوانند شایس//ته اعطای این جوایز شوند که باعث تحرکبخشی به حوزه صنعت و توسعه فناورانه شوند.

نکته دیگر اینکه افراد نوآور و ایدهپرداز میتوانند در قالب همایشها و س//مینارها با کارآفرینان جوان دی//دار کنند و هر آنچه دارند را در اختیار اذهان آنها قرار دهند. به نظر میرسد این روش علمی میتواند باعث گس//ترش و توس//عه صنعتی ش//ود. عالوه بر آم//وزش بخش پژوه//ش و تحقیق و توس//عه مهم اس//ت و آینده هر کشوری از این راه میگذرد. برات قبادی//ان، معاون آموزش، پژوه//ش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه به گس//ترش صنعت گفته اس//ت: ب//ه نظر میرس//د در آیندهای نزدیک توانمندی کشورها براساس سطح توانمندی نوآوریها مقایس//ه ش//ود. از این رو اگر قرار باش//د کش//ور توانمند شود این قدرت و توانمندی از دانش و دانشگاه و پژوهش و نگاه علمی به دست میآید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.