رونمایی‹از‹3‹محصول‹دان‹شبنیان‹در‹حوزه‹سلو ‹لهای‹بنیادی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

دبی//ر س//تاد توس//عه عل//وم و فناوریه//ای س//لولهای بنی//ادی از رونمای//ی ۳ محص//ول دانشبنی//ان در این حوزه همزم//ان با برگزاری دومین جش//نواره ملی و کنگره بینالمللی علوم و فناوریه//ای س//لولهای بنیادی و پزش//کی بازساختی خبر داد.

امیرعلی حمیدیه گفت: در حال حاضر حدود ۰۷ شرکت دانشبنیان با ۰۵۳ محصول در حوزه سلولهای بنیادی فعال هستند. وی اظهار کرد: در جشنواره امسال برای شرکتهای دانشبنیان موفق این حوزه نیز جوایزی درنظر گرفته ش//ده است که به شکل تسهیالتدهی خواهد بود.

حمیدی//ه ب//ا اش//اره ب//ه اینکه دومی//ن دوره المپیاد دانشآموزی س//لولهای بنیادی امسال برگزار شد، گفت: در جش//نواره امسال جوایزی ب//ه برگزی//دگان این بخ//ش اهدا خواهد ش//د ضم//ن اینکه طبق س//فارش معاون//ت علمی و فن//اوری رییسجمهوری و به منظ//ور موفقیت پژوهشس//راهای دانشآموزی برخی اس//تانها از جمله فارس و آذربایجان امس//ال یک س//الن جداگانه برای این بخش درنظر گرفته شده است.

وی با اشاره به عرضه دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان در عرصه سلولهای بنیاد اظهارکرد: در جش//نواره امس//ال همچنی//ن نمایش//گاهی از دس//تاوردهای ش//رکتهای دانشبنی//ان برپا میش//ود که در آن ۰۴ شرکت محصوالت خود را عرضه خواهند کرد.

وی با اشاره به کانون اندیشه و نوآوری بهعنوان یکی دیگر از بخشهای دومین جش//نواره ملی و کنگره بینالمللی علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی گفت: سال گذشته ما با برگ//زاری این جش//نواره تجربه موفقی در جذب ایرانیان خارج از کشور داشتهایم.

دبی//ر س//تاد توس//عه عل//وم و فناوریه//ای س//لولهای بنیادی در ادامه اظهارکرد: معاونت علم//ی رییسجمهوری برنامه بس//یار مدونی را برای بازگش//ت دانشمندان ایرانی خارج از کشور پیگیری میکند.

براس//اس نوشتههای ایسنا وی افزود: در حال حاضر اطالعات نزدیک به ۰8۱ نفر از اس//تادان عالیرتب//ه تا دانش//جویان موف//ق را جمعآوری کردهای//م و امس//ال نزدیک ب//ه ۰۳ نفر در حال مراجع//ه ب//ه کش//ور هس//تند که جای بس//یار خوشحالی اس//ت، ضمن اینکه سال گذشته نیز حدود ۲۲ نفر به کشور بازگشتهاند.

حمیدیه همچنین در ادامه با اش//اره به اینکه براس//اس پیشبینیه//ا تا س//ال ۰۲۰۲میالدی میزان گ//ردش مالی حوزه س//لولهای بنیادی افزون بر ۰۲ میلیارد دالر خواهد بود، بر افزایش سهم بازار کشورمان در این حوزه تاکید کرد.

وی ب//ا تاکید بر اینکه در زمینه کس//ب بازار و تجاریس//ازی محصوالت اقدامات مفیدی شده اس//ت، گفت: تا یکی دو سال گذشته ما در زمره تولیدکنندگان محیط کش//ت سلولها نبودهایم که البته امروز به همت چند شرکت دانشبنیان داخلی بازار داخلی این محصول تامین میشود. دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنی//ادی همچنین با بی//ان اینکه در حال حاضر مج//وز بهرهگی//ری از ۳ محصول س//لولی قابل اس//تفاده در درمان بیماریها از س//وی سازمان غذا و دارو صادر ش//ده است، تولید فیبروبالست برای درمان بیماریهای پوس//تی و پرده آمنیون را از جمله این محصوالت نام برد.

حمیدیه افزود: البته بررسی ۰۱ محصول دیگر در حوزه سلولهای بنیادی برای صدور مجوز در دستور کار سازمان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.