مرگ موش غیرسمی تولید شد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی و مطبوعاتی(

مدیرمسئول: ناصر بزرگمهر

)

بررس//ی محصوالت نانو و دادن تاییدیه نانومقیاس به آنها از جمله فعالیتهای مهم س//تاد توس//عه فناوری نانو از ۳ سال گذشته بوده اس//ت. در واقع بررسی مواد و محصوالت تولید و عرضهشده در حوزه فناوری نانو، س//بب ش//فافیت بازار محصوالت نانو ش//ده و به ارتقای کیف//ی این محص//والت و افزای//ش اعتماد مصرفکنن//دگان کمک میکند. یکی از این محصوالت که ازس//وی یک ش//رکت دانشبنیان به تولید رس//یده است، مرگ موش غیرسمی است که با فناوری نانو تولید شده است. یافتن موش در خانه یا محل کار بسیار نگرانکننده اس//ت. موشها هنگام جستوجو برای غذا یا پناهگاه عامل گسترش مریضی نیز هس//تند. این مسئله خطرهای جدی برای سالمت انسان دارد؛ بهویژه در آش//پزخانهها و جاهایی ک//ه کودکان بازی میکنند. ع//ادت طبیعی و ثابت موشه//ا در جویدن به این معنی اس//ت که آنه//ا میتوانند به امالک، مبلم//ان و تجهیزات خان//ه صدمه بزنند. چندی//ن روش برای از بین بردن موشها وج//ود دارد که رایجترین آنها تله گذاشتن و استفاده از سموم است. استفاده از سموم گوناگون سبب آسیب جدی به منابع آب زیرزمینی و سطحی میشود. سموم همچنین ممکن است باعث مسمومیت انسان یا سبب مرگ حیوانات خانگی ش//ود. ازاینرو، برای پژوهشگران تولید مرگ موش غیرسمی بسیار قابلتوجه است.

به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از مهر، محصول مرگ موش غیرسمی را که ازسوی یک شرکت دانشبنیان تولید شده ستاد ویژه توس//عه فناوری نان//و تایید کرده و دارای تاییدی//ه نانومقیاس بوده و اکنون در بازار موجود است.

تلفن: 82190 - نمابر: -88713730 پیامک: -300082190 پیامگیر صوتی: 88105304 سازمان آگهیها: 88722732-3 - نمابرآگهی ها: 88109733 امور مشترکین: 88722735 - روابط عمومی: 88105309 توزیع و سازمان شهرستانها: 88724211 نشانی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه آزادگان شماره 26 کد پستی 1586733811 روابط آگهی: امور استانها: چاپخانه: شرکت چاپ رواق روشنمهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.