کوچکترها زیر چتر بزرگترها

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

از بین ۰۲۹ ش//رکت دانشبنیان فعال در حوزه س//المت، ۰۰۲ ش//رکت دارای محص//ول در ب//ازار هس//تند. همچنین از ای//ن تعداد، محصول ۰۴ ش//رکت در عرص//ه بینالملل//ی به فروش میرس//د. درحالحاضر حدود ۰۵۷ مرکز پژوهشی در دانش//گاههای مختلف مستقر هستند که به تازگی در برگزاری نشس//تهایی ب//ا رییس//ان مراک//ز در تالش هس//تیم پژوهشه//ای آنها را ب//ه طرف محصول محوری س//وق دهی//م. پی//رو توافقنامه منعقد ش//ده با وزارت علوم، تحقیق//ات و فناوری تمام پارکهای علم و فناوری برای ش//رکتهای دانشبنیان حوزه سالمت قابل دسترس هس//تند. اما به صورت اختصاصی برای حوزه س//المت ۳ پارک علم و فن//اوری داریم که یکی از این پارکها در پارک فناوری پردیس ادغام شده اس//ت، یک پارک دیگر در ش//یراز و دیگری برای دانشگاه علوم پزشکی ایران است. درواقع زمینها و مجوزها گرفته شده و قرار است ای//ن پارکها را تا پایان س//ال برای پذیرش ش//رکتهای دانشبنیان آمادهس//ازی کنیم. در مجموع قصد داری//م بهتدریج بخش خصوصی را در حوزه تاس//یس مراکز رش//د و اس//تقرار و حمایت از شرکتهای دانشبنی//ان تقویت کنیم. در این راس//تا برنامه داریم روابط قانونی را طی و مصوبههای الزم را دریافت کنیم تا ش//رکتهای بزرگ صنعتی که توانمندی خوب مالی هم دارند و میتوانند مراکز رش//د خصوصی داش//ته باشند، وارد این حوزه شوند و شرکتهای کوچکتر را زیر چتر خود مورد حمایت قرار دهند. همچنین از طریق حضور در نشستهای بینالمللی و سفرهای نمایندههای دولتهای مختلف به ایران، در پی این هس//تیم که شرکتهای دانشبنیان خارجی را به داخلیها وصل کنیم که البته هماکنون تعداد محدودی از ش//رکتها وصل شدهاند؛ ام//ا باید این می//زان افزایش یابد. البته روابط خوبی را با کش//ورهای کرهجنوبی، مالزی، لهستان و آلمان در حوزه فناوری داریم. همچنین در ح//ال تعریف روابط خوبی با کش//ورهای اروپایی هس//تیم که اگر تحقق یابد، میتوانیم ش//رکتهای دانشبنیان خود را به شرکتهای اروپایی و امریکایی وصل کنیم. هرچند اس//تقبال از طرف کشورهای خارجی زیاد اس//ت زیرا دانش و توانمندی داخلی ما فوقالعاده اس//ت که اگر برای این نوع فعالیتها مقداری فضای مناس//ب داشته باشیم، بهطور قطع استقبالها بیشتر میشود.

حسین وطنپور مدیرکل دفتر توسعه فناوری

سالمت وزارت بهداشت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.