راهاندازی ۰۲ هزار واحد تولیدی راکد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

از مهمترین محورهای اقدام و عمل دولت یازدهم در حوزه اقتصاد میتوان به تقویت ظرفیتهای تولید داخلی اش//اره کرد. بر اس//اس آم//ار، این دولت در دوره تصدی خود ب//ا راهاندازی حدود 20 هزار واحد تولیدی راکد، بیش از 300 هزار شغل ایجاد شده است.

ب//ه گزارش ایرنا، نگاه درونزا به اقتصاد ملی زمانی میتواند جامه عمل بپوش//د که رونق تولی//د داخلی در اولویت ق//رار گیرد و این مس//ئله نیازمند بسترسازی و ایجاد زمینههای مناسب است. از این رو دولت یازدهم در راس//تای تحقق بخشیدن به اقتصاد مقاومتی و ایجاد ظرفیتهای تازه تولید دس//ت ب//ه اقدامات قابل توجهی زده است.

بند نخس//ت ابالغیه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر تامین ش//رایط و فعالس//ازی همه امکانات و منابع مالی و س//رمایههای انس//انی و علمی کش//ور به منظور توس//عه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مش//ارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تش//ویق همکاریه//ای جمعی و تاکید بر ارتق//ای درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط تاکید دارد.

محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، هفته گذشته در آیین روز ملی صنعت و معدن با اعالم این که در 4 سال گذشته ب//ا راهاندازی 20 هزار واحد تولیدی راکد بیش از 300 هزار ش//غل ایجاد ش//ده است، خاطرنش//ان کرد: بیش از 1100 واحد تحقیق و توس//عه در صنایع کش//ور نیز در دولت یازدهم ایجاد ش//ده است و تثبی//ت تامین 50 درصد هزینههای پژوهش//ی بخش خصوصی از طریق دولت یازدهم مدنظر قرار گرفته است.

اعزام هیاتهای مختلف از کش//ورهای اروپایی و پیشقدم شدن آنها برای توسعه روابط با ایران در زمینههای مختلف، نشان میدهد که اروپاییها ریسک توسعه مبادالت و روابط با ایران را پذیرفتهاند. امضای قرارداده//ا و تفاهمنامههای مختلف کش//ورهای اروپایی با ایران نیز گواه این موضوع اس//ت. در ح//ال حاضر نیز اتحادیه اروپا قصد دارد برای تس//هیل در امر تجارت روابط گمرکی خود را نیز با ایران تسریع کند.

هفته گذشته در مراسمی تفاهمنامه 5 جانبه برای تشکیل تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان و ساخت شهرک صنعتی پوشاک کشور با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به امضا رسید. نکته مهم در این تفاهمنامه مشارکت و حضور فعال بخش خصوصی است که میتوان از آن به عنوان نخستین تجربه در حوزه صنعت پوشاک در قالب یک شهرک صنعتی غیردولتی یاد کرد.

هدف از راهاندازی و تاس//یس ای//ن تعاونی را میتوان همافزایی و افزایش بهرهوری و هدایت سود به سمت تولیدکننده عنوان کرد. از این رو به نظر میرس//د گام بلندی که امروز برداشته شده، از یکسو دو صنعت دیگر وابس//ته به پوشاک یعنی «نساجی و صنعت مد» را ب//ه حرکت در خواهد آورد و از س//وی دیگر منجر به حفظ صنعت پوشاک و توسعه آن برای تامین نیاز داخل و صادرات میشود.

همچنین در گزارش//ی دیگری آمده است که کل تولید کاالهای منتخب ش//یمیایی و پتروشیمی در سال 95 به 50 میلیون و 730 هزار تن رسید و با رشد مثبت 9 درصدی نسبت به سال 94 روبهرو ش//د. در س//ال 95 آمار تولید محصوالت پلیاتیل//ن، پلیپروپیلن، پلیاس//تایرن، اکریلو نیتریل بوتادین استایرن، پلیاتیلن ترفتاالت، اس//تایرن بوتادین رابر، پلیبوتادین رابر و اوره و آمونیاک نسبت به مدت مشابه در سال 94 رشد مثبتی داشت.

بر پایه این آمار، در س//ال 95 ح//دود 3 میلیون و 970 هزار تن پلیاتیلن تولید ش//د که با احتساب رقم 3 میلیون و 702 هزار تن پلیاتیلن تولیدی در س//ال 49، نرخ رشد تولید این محصول نسبت به س//ال 94 به رقم 7/2 درصد رسید. میزان تولید پلیپروپیلن در س//ال 94 نی//ز حدود 812 هزار تن بود که ب//ا در نظر گرفتن 868 هزار تن پلیپروپیلن تولیدی در سال 95 رشد مثبت 6/9 درصدی داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.