ایجاد و نوسازی صنایع عراق به دست ایرانیها

درحاشیهامضایتفاهمنامههمکاریبینوزیراندوکشورمطرحشد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

روابط اقتصادی ایران و عراق با امضای تفاهمنامه همکاری دو کشور در زمینه ایجاد و بازسازی صنایع در عراق افزایش یافت. قرار اس//ت ایران در 5 اس//تان هممرز ع//راق با ایران شهرک صنعتی بسازد.

ای//ن تفاهمنامه به امضای وزی//ر صنعت، معدن و تجارت ایران و سرپرس//ت وزارت صنایع و مع//ادن و وزیر کار عراق رسید. نوسازی و بازسازی ویرانیها بعد از آزادسازی موصل و بی//رون کردن گروه داعش از این ش//هر ام//ری مهم برای دول//ت عراق اس//ت؛ موضوعی ک//ه در دیدار محمد ش//یاع السودانی، سرپرست وزارت صنایع و معادن و وزیر کار عراق ب//ا محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران نیز مطرح ش//د. آمادگی ایران در ایجاد و نوس//ازی صنایع، معماری و شهرس//ازی، کشتیس//ازی و همکاری مش//ترک در صنع//ت نف//ت، گاز و پتروش//یمی ع//راق از مهمتری//ن پیشنهادهایی بود که در این دیدار مطرح شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.