سهم صنعت خودرو در تولید ناخالص داخلی 3درصد است

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه گفت: صنعت خودرو با دارا بودن بیش از 3درصد س//هم در تولید ناخالص ملی حدود 650 هزار میلیاردی کش//ور، سهم و نقش مناسبی در اقتصاد کشور دارد.

حس//ین محمودی اص//ل در گفتوگو با ایرنا افزود: صنعت خ//ودرو با توجه به حجم تولیدش ساالنه بیش از 11 هزار میلیارد تومان به بخشهای مختلف عمومی به عنوان مالیات، بیمه، عوارض و ... پرداختی دارد و بر این اساس در چرخه اقتصاد کشور بسیار کارآمد و موثر است.

محم//ودی اصل یادآوری کرد: تکالیفی که در دولتهای گذش//ته در صنعت خودرو ایجاد ش//د، موجب شد تا گاهی شاهد س//رمایهگذاریهای فاقد توجیه اقتصادی نظیر آنچه در ونزوئال ایجاد ش//د یا نیروهای مازاد و تحمیل نیروی انس//انی بیش از ظرفیت، باشیم؛ بر این اساس صنعت خودرو با انباشت نیروها و بدهیهای مختلف دست و پنجه نرم میکرد.

وی ب//ا بیان اینکه ب//ا رویکار آمدن دولت یازدهم رویکرد نس//بت به صنعت خودرو تغییر کرد، خاطرنشان کرد: مدیریت برخی خودروسازان توانستند مجموعههای خود را به سودآوری و ثبات برسانند، از جمله شرکت خودروسازی سایپا توانسته زیان چندین هزار میلیارد تومانی خود را امروز با سود مناسب جایگزین کند.

وی افزود:شرکت خودروسازی سایپا با اصالح ساختار مالی خود توانست زیان بیش از 50 هزار میلیاردی چند سال گذشته را به سودآوری تبدیل کند.

این کارش//ناس اقتصادی یادآوری کرد: تا سال 93 گروه سایپا و زیرمجموعههای آن زیان 50 هزار میلیارد ریالی را تجربه کرده بود، اما امروز به س//ودآوری رس//یده و پایان تیر 280 ریال سهم به ازای هر ورق سهم خود توزیع میکند.

وی تصریح کرد: بخش بزرگ این موفقیت به اصالح س//اختار مالی این مجموعه باز میگردد، به عنوان مثال س//ایپا در چند سال گذش//ته 120 شرکت خود را با ادغام به حدود 80 ش//رک تقلیل داد با مش//ارکت مناسب با خودروس//ازان مطرح جهانی نظیر سیتروئن، میوه مناسبی از برجام برچید.

اس//تاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب یادآوری کرد: این گروه برای کاهش هزینههای مالی خود -که بزرگترین مس//اله امروز صنعت کشور است- گامهای خوبی برداشت و ازجمله در خرداد سال گذشته قرارداد یوزانس یک میلیارد دالری با نرخ بهره کمتر از 7درصد با شرکت «اسکای نتورک» ‪)Sky Network(‬ کرهجنوبی امضا کرد.

وی بی//ان کرد: نکت//ه جالب این قرارداد، ورود یک ش//رکت بیمهای ک//ره و دریافت وثیقههای داخلی از شرکت سایپا بوده است.

محمودی اصل ادامه داد: در گام بعدی، سایپا اوراق مرابحه 18 درصدی را جایگزین مناب//ع مال//ی گران قیمت کرد، همچنین با پیادهس//ازی طرح «ات//و خدمت» 20 هزار میلیارد ریال منابع مالی جذب کرد.

وی تصری//ح کرد: به این ترتیب، اصالح س//اختار مالی منجر به ب//اال رفتن چابکی و توانمندی س//ایپا و زمینه س//از حضور ش//رکای خارجی برای همکاریهای مشترک با این شرکت شد.

این کارش//ناس اقتصادی خاطرنشان کرد: چرخه تولید سایپا با وجود مدیریت جدید حاک//م بر ش//رکت تنفس بهتری گرف//ت و با افزایش 53 درصدی تولی//د در نیمه دوم پارسال، کیفیت، تنوع و مدیریت تولید جان تازهای یافت.

وی گفت: تامین منابع مالی به این شیوه و اصالح ساختار مالی سبب شد تا بزرگترین مشکل پیش روی این خودروساز راه گریزی بیابد.

محم//ودی اص//ل اظهار کرد: این تجرب//ه موفق بیتردید میتواند به ش//کل مدون و یکپارچه از راه نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و س//ازمان گس//ترش و نوس//ازی صنایع ایران(ایدرو) برای اجرا در سایر شرکتهای بزرگ کشور عملیاتی شود.

وی اضافه کرد: ش//رکت ایرانخودرو پس از عرضه اوراق 5هزار میلیارد ریالی مرابحه شرکت سایپا در سال گذشته، در نظر دارد به زودی اوراق مرابحهای را منتشر کند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: ورود خودروی سراتو به بورس کاال نیز از اقدامهای مناسب برای حضور تولیدات شرکتها در معرض شفافیت و تقاضای برابر بود.

وی تصریح کرد: به نظر میرسد در پیش گرفتن این رویکرد و استفاده از شیویههای نو و متنوع تامین مالی، ضمن کاهش شدید هزینههای مالی، توانمندی و چابکی را برای شرکتها و سازمانهای کشور به ارمغان آورد.

محمودی اصل ادامه داد: اس//تفاده از این الگوی مناس//ب که نخس//تینبار در کشور اجرایی ش//د، هزینههای آزمایش و خطاهای متعدد را از ش//رکتها و س//ازمانها دور کرده و در کوتاه مدت میتواند پویایی و پایداری را برای ش//رکتهای بزرگ و متوسط به ارمغان آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.