هشداربرایافزایشبیشترقیمتوارداتیها

فعاالنبازارخودروبااشارهبهاجراییشدنمحدودیتوارداتخودرواعالمکردند

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

همزمان با اعمال شیوهنامه و ضوابط جدید واردات خودرو، بازار وارداتیها با نوس//ان قیمت همراه شده و فعاالن این بازار درباره افزایش بیش//تر قیمت ایندس//ته از خودروها هش//دار میدهند.

بر اساس این قانون از این پس شخص اجازه واردات خودرو نداشته و هرگونه واردات از طریق نمایندگیهای رسمی انجام میش//ود که با این شیوه، نماینده رسمی، تنها واردکننده آن نش//ان تجاری خواهد بود و همین ام//ر میتواند فضا را برای افزایش بیشتر قیمتها فراهم کند چرا که بازار رقابتی ماهیت خود را از دس//ت داده و تعیینکننده قیمت هر خودرو همان شخص خواهد بود که افزایش 51درصدی قیمت خودروهای وارداتی از زمس//تان سال گذش//ته تاکنون، مهر تاییدی است ب//ر این ادع//ا. در همین حال رییس اتحادیه نمایش//گاهداران خودرو نیز از س//یر صعودی قیم//ت خودروهای وارداتی خبر داد و گفت: با توجه به پیشبینیهای انجام شده، در روزهای اخیر اس//تارت افزایش قیم//ت در بازار وارداتیها زده ش//ده اس//ت چراکه با اج//رای این قانون به طور ج//دی از اول تیر، عرضه خودروهای وارداتی به ش//کل چشمگیری کاهش یافته که همین امر زمینه را برای افزایش بیش//تر قیمت وارداتیها فراهم کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.