فناوریهای نوینی که خودمانی میشوند

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

امروز تولیدات صنعتی فناورانه چندان دور از ذهن نیس//ت. محصوالتی با همان شکل و شمایل دیروز صنعتی که کارآمدتر شدهاند یا در طراحی آنها تغییراتی به وجود آمده است؛ به ویژه که مردم امروزی نیز تمایل دارند کم و بیش محصوالت متنوعی را اس//تفاده کنند که فناوری توانس//ته این خواس//ته را محقق کند.

حال اگر فضایی باشد تا دستاوردهای صنعتی فناورانه در دید عموم قرار گیرد یا با کارآیی آنها آشنا شوند میتوان به تعمیق رویک//رد فناورانه صنعتی بیش//تر خوش//بین ش//د. یکی از این رویدادهای جالب و فناورانه در برگزاری نمایشگاه محصوالت و خدمات هوش//مند تیر امسال رقم خورد. این نمایشگاه با هدف اعتباربخش//ی بنگاهه//ای اقتصادی و بازرگانان و ش//رکتهای خصوصی، گسترش فرصتهای کسبوکار شرکتهای داخلی بهویژه ش//رکتهای صاحبنام و فناوری داخلی، گسترش بازار و بهبود فروش ش//رکتهای داخلی، ایجاد بستر گسترش بازار برای تمام شرکتهای هوشمندسازی در زمینههای انرژی آب، برق، ساختمان، کش//اورزی، آبیاری و ایجاد بستری مناسب به منظور بلوغ و به عرصه گذاشتن طرحهای پژوهشی در تعامل با سرمایهگذاران ذیصالح برای به تولید رساندن طرحهای عنوان شده و حمایت از سیاستهای اقتصاد مقاومتی بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.