آغـاز فعالیــتهای ایدرو در دهه ششم

خالصه گزارش عملکرد سـازمان گستـرش و نـوســـازی صنایع ایران و شرکتهای زیر پوشش در سال

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

مشارکت با شرکت آنسالدو برای تولید مشترک توربین گاز کالس F در کشور؛ اتمام پروژه توسعه فازهای 17 و 18 پارسجنوبی توسط کنسرسیومی به رهبری ایدرو؛ ثبت رکورد در نصب و راهاندازی س//کوهای نفتی در فازهای پارسجنوبی توس//ط ش//رکت ایزوایکو؛ تکمیل و بهرهبرداری از ش//رکت توسعه شیرآالت صنعتی نیکگستر تولیدکننده ش//یرآالت کنترلی با مش//ارکت ش//رکتهای GIVA و ‪Golden Group‬ و ایدرو؛ قرار گرفتن در زمره شرکتهای ذیصالح داخلی در حوزه اکتشاف و تولید(P&E) نفت و کسب موافقت ش//رکت ملی نفت ایران برای واگذاری یک میدان برای اکتش//اف و تولید؛ مش//ارکت با شرکت رنو فرانسه برای تولید س//االنه 300 هزار دستگاه خودرو و سرمایهگذاری حدود 700 میلیون دالر...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.