آغاز فعالیتهای ایدرو در دهه ششم

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

‹اولی ‹نها ‹

مشارکت با شرکت آنس//الدو برای تولید مشترک توربین گاز کالس F در کشور؛

اتمام پروژه توسعه فازهای 17 و 18 پارسجنوبی توسط کنسرسیومی به رهبری ایدرو؛

ثبت رکورد در نصب و راهاندازی سکوهای نفتی در فازهای پارسجنوبی توسط شرکت ایزوایکو؛

تکمیل و بهرهبرداری از ش//رکت توسعه شیرآالت صنعتی نیکگس//تر تولیدکننده ش//یرآالت کنترلی با مشارکت شرکتهای GIVA و ‪Golden Group‬ و ایدرو؛

قرار گرفتن در زمره شرکتهای ذیصالح داخلی در حوزه اکتشاف و تولید(P&E) نفت و کسب موافقت شرکت ملی نفت ایران برای واگذاری یک میدان برای اکتشاف و تولید؛

مشارکت با ش//رکت رنو فرانسه برای تولید ساالنه 300 هزار دستگاه خودرو و سرمایهگذاری حدود 700 میلیون دالر؛

مشارکت با ش//رکت پانچ برای تولید ساالنه 160 هزار دس//تگاه گیربکس اتوماتیک ب//رای خودروهای سبک و سرمایهگذاری 35 میلیون یورو؛

ورود صنعت خودروسازی کش//ور به حوزه تولید خودرو برقی؛

تجمی//ع نی//از واگ//ن داخ//ل ش//هری کش//ور و برنامهریزی برای تولید مش//ترک 2000 دستگاه واگن توسط شرکتهای داخلی و خارجی؛

تولید چرخ و محور لکوموتیو برای نخستینبار در ایران؛

ایج//اد س//اختار س//ازمانی و حقوق//ی «مدیریت زنجی//ره تامین» در صنعت ریلی با تش//کیل ش//رکت ساپریکو

‹رکوردهای‹ایدرو‹در‹سال‹59 ‹

‹نخستی ‹نها ‹

برنامهریزی برای توس//عه صنعت بالگردی کشور (بخش غیرنظامی) با مش//ارکت مجموعه وزارت دفاع و شرکتهای معتبر جهانی؛

تحویل کشتی کانتینربر ایران – کاشان به شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران؛

مش//ارکت ب//ا ش//رکت Daewoo کرهجنوب//ی برای س//اخت و تعمیر کش//تی در ایران با مش//ارکت ش//رکتهای کش//تیرانی جمهوری اس//المی ایران و شرکت ملی نفتکش؛

تولید دانش فنی، تجاریسازی و تولید در مقیاس صنعتی انواع ممبران برای استفاده در صنعت تصفیه و شیرینسازی آب (خرداد سالجاری افتتاح میشود)؛

رزوهزن//ی لولهه//ای درون چاه//ی براس//اس تکنولوژی VAM توسط شرکت لولهگستر اسفراین؛

طراح//ی و اجرای ط//رح پ//رورش 500 مدیر در کالس جهانی (فاز اول برای پرورش 100 مدیر درحال اجرا میباشد)

‹رکوردهای‹ایدرو‹در‹سال‹59 ‹

‹تولید ‹

صنعت خ//ودرو: افزای//ش 83درص//دی تولید در مقایسه با سال49،

مجتمع فوالد اس//فراین: دستیابی به رکورد تولید 63000 تن انواع محصوالت فوالدی در سال 95

لوله گس//تر اس//فراین: تولید و فروش 25 هزارتن لولههای جداری چاههای نفت در سال 95

‹وضعیت‹مالی‹شرک ‹تها ‹

سودده شدن شرکت لوله گستر اسفراین و خروج از زیان

بهبود وضعی//ت کس//بوکار س//ازمان مدیریت صنعتی و سوددهی سازمان

‹خالصه‹اهم‹عملکرد‹ایدرو‹در‹سال 95 ‹

‹احیای‹نق/ش‹کلی/دی‹ای/درو‹در‹صنایع‹ ‹ اس/تراتژیک‹حم ‹لونق/ل‹از‹جمل/ه‹صنای/ع‹ خودرو،‹ریلی،‹کشت ‹یسازی‹و‹هوایی:

صنعت خ//ودرو: تولی//د 53/1میلیون دس//تگاه خ//ودرو در س//ال 95 و افزای//ش 83درص//دی تولید در مقایس//ه با س//ال 49، تفاهم با ش//رکتهای معتبر خارجی برای تولید مشترک خودرو، تولید محصوالت جدید و بهبود ش//اخصهای کلیدی رضایت مشتری و آالیندگی؛

صنعت ریلی: پروژه تولید و تامین 2000 دستگاه واگن به ارزش 2 میلیارد یورو برای قطارهای ش//هری کشور و توسعه صنعت ریلی؛

صنع//ت کشتیس//ازی: تفاه//م با ش//رکتهای Daewoo کرهجنوبی، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و مل//ی نفتکش برای تعمیر و تولید کش//تیهای بزرگ، انجام تعهدات قبلی شرکت ایزوایکو در تحویل کشتیها؛

صنع//ت هوایی: مش//ارکت با ش//رکتهای پنها و ‪Russian Helicopter‬ ب//رای تولی//د هلیکوپت//ر غیرنظامی

‹توسعه‹نقش‹ایدرو‹در‹صنعت‹انرژی: ‹

پروژههای پیمانکاری: راهبری پروژههای فازهای 17 و 18 و 14 پارسجنوب//ی ب//ه ارزش ح//دود 11 میلیارد دالر؛

صنعت تجهیزات ان//رژی: برنامهری//زی و اجرای طرحه//ای بزرگ برای س//اخت تجهی//زات در صنعت انرژی (ش//یرآالت کنترلی، توربی//ن گازی، موتورهای ب//زرگ ،)...و دس//تیابی به رک//ورد تولی//د در مجتمع صنعتی اس//فراین با تولی//د 63 هزارتن و لولهگس//تر اسفراین با تولید 25 هزار تن؛

صنای//ع فراس//احل: ایج//اد رک//ورد در س//اخت سکوهای نفتی و ورود به صنعت دکلهای حفاری؛

پروژههای س//رمایهگذاری: حضور در بازار جدید پروژههای نفتی کشور )E&P(

پیگی//ری اج//رای ح//دود 17 ط//رح ب//زرگ سرمایهگذاری صنعتی با مجموع سرمایهگذاری حدود 4500 میلیارد تومان؛ ایفای نقش نوسازی صنعتی ایدرو؛ توس//عه منطق//های از طریق ایج//اد مناطق ویژه اقتص//ادی گرمس//ار و جه//رم در زمین//ه حمای//ت از س//رمایهگذاری و توس//عه بخش غیردولتی در مناطق مذکور؛

اش//تغال حدود 120 هزار نفر بهصورت مستقیم در ایدرو و ش//رکتهای تابع//ه و وابس//ته و پروژهها در سال59؛

انعقاد 20 تفاهمنامه همکاری و پیگیری ادامه کار جهت سرمایهگذاری مشترک با شرکای معتبر خارجی از کشورهای فرانسه، ایتالیا، کرهجنوبی، آلمان، بلژیک، روس//یه و ... برای تولید محصوالت اس//تراتژیکی نظیر هلیکوپتر، کش//تیهای اقیانوس پیم//ا، توربین گازی، موتوره//ای بزرگ، قطع//ات فوالدی، لولهه//ای درون چاهی و س//ایر تجهی//زات صنعت نفت ...و ب//ا تاکید بر توسعه ساخت داخل، صادرات و انتقال تکنولوژی؛

طرحری//زی و تحق//ق برنامهه//ای جدی//د برای جهانیس//ازی رویکردهای مش//اوره، آموزش و توسعه مدیریت

‹عملکرد‹ایدرو‹در‹صنعت‹انرژی‹در‹س/ال‹ ‹ 95

راهبری، هدایت و نظارت پروژههای فازهای 41، 17 و 18

تس//ریع در پیش//رفت مراح//ل اجرای//ی ف//از 41پارسجنوبی با پیش//رفت حدود 86درصد در پایان سال؛

تکمی//ل و راهان//دازی فازه//ای 17 و 18

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.