ضرورت تغییر یک استراتژی یا مشوق

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

تش//ویق تولیدکنن//دگان ب//ه داخلیس//ازی قطعات ب//ا لحاظ کردن تعرفه یک خودروی کامل برای خودروهایی با داخلیسازی کمت//ر از 20 درصد ک//ه بارها از س//وی وزی//ر صنع//ت، معدن و تج//ارت بهعنوان مش//وقی برای تولید مطرح ش//ده بود در حالی در آیی//ن روز مل//ی «صنع//ت و مع//دن» م//ورد تاکی//د دوباره ق//رار گرفت که بیش//ک این اق//دام میتواند زمین//ه فاصله گرفتن تولیدکنن//دگان از مونتاژکاری را فراه//م کرده و آنها را به س//مت داخلیس//ازی بیش//تر س//وق دهد. به طور قطع پیشبین//ی تعرفهای معادل تعرفه واردات یک خودروی کامل ب//رای واردات قطع//ات خودروهای//ی که کمت//ر از 20 درصد داخلیس//ازی دارند در حالی به یک مش//وق تبدیل شده که امکان دارد این روش کم//ک چندانی به کاهش هزینه تولید نکن//د، زیرا در ابتدا ممکن اس//ت تولید با تیراژ پایین قطعات هزینه تولید را حتی افزایش دهد اما به مرور زمان بومیسازی و افزایش تولید میتوان//د نه تنها هزینه تولید را کاهش دهد بلکه افزایش درآمد قطعهس//ازان را نیز به همراه داشته باشد. حال با توجه به اینکه قطعهسازان خارجی هزینه زیادی را در قبال بس//تهبندی و پکیج قطعات به واردکننده ایرانی تحمیل میکنند بهترین راهکار، اجبار تولیدکنندهها به بومیس//ازی یا تولید مونتاژی همان قطعات در خاک ایران اس//ت از اینرو این مش//وق میتواند در محدودیت واردات خودروی کامل و افزایش داخلیس//ازی در بلندمدت تاثیرگذار باش//د که ابتدا بای//د از آن به عن//وان راهکاری برای رونق تولید، اس//تفاده از ظرفیته//ای تولیدی و جلوگیری از افزایش واردات خودروی کامل یاد کرد. قیمت تمامشده تولیدات اعم از قطعات داخلی که در حال حاضر به یکی از اصلیترین چالشهای این حوزه تبدیل ش//ده و افزایش آن، بازار رقابتی را از محصوالت ایرانی گرفته است با راهکارهایی از جمله کاهش تعرفه واردات، روند نزولی را در پیش میگیرد اما باید به این موضوع توجه جدی ک//رد که کاهش تعرفه واردات ب//ه خودروهایی که صد درصد قطع//ات را در داخ//ل تولید میکنند، آس//یب خواهد زد زیرا تولیدکنندگان این حوزه را به س//مت رقابت با مونتاژکارهایی س//وق میدهد ک//ه از قطع//ات چینی و بیکیفیت اس//تفاده میکنند بنابراین ش//اید بتوان لحاظ کردن استاندارد کیفیت قطع//ات و تدوین تعرفه متناس//ب با آن اس//تانداردها را مانع آسیبهای احتمالی کاهش تعرفه دانست.

در این شرایط امکان دارد که در مقابل، مونتاژکاران تمایل بیشتری به تامین قطعات باکیفیت از خود نشان دهند که اثر ای//ن موضوع به افزایش کیفیت تولید منجر خواهد ش//د و در این ش//رایط میتوان با افزایش میزان داخلیسازی، تولیدات قطعهس//ازان ایرانی را از ش//مولیت تعرفه برخی کاالها خارج کرد و قیمت تمامش//ده تولید را کاهش داد. با نگاهی به این شرایط و اینکه سفارش واردات قطعات با بستهبندی و هزینه کانتینر همراه اس//ت که بر هزینه قیمت تمامش//ده مونتاژکار تاثیرگذار اس//ت باید استراتژی در این بخش بازنگری شود به ط//وری که تولیدکننده بخش//ی از قطعاتی که هماکنون وارد میکند را با تکیه بر توانایی قطعهسازان ایرانی یا همکاری یک ش//رکت خارجی در داخل ایران تولی//د کند تا ضمن تحمیل نشدن هزینه سربار حملونقل و بستهبندی بر مصرفکننده، بازده صنعت خودرو را ارتقا دهد.

میترا ممسنی

روزنامهنگار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.