برقراری انضباط اقتصادی بزرگترین چالش نظام اقتصادی

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

رییس دیوان محاسبات تاکید کرد: بزرگترین و جدیترین چالش نظام اقتصادی، انضباط اقتصادی است.

به گزارش ایسنا، عادل آذر در هشتمین کنفرانس بینالمللی بودجهری//زی ب//ر مبنای عملک//رد با تاکید ب//ر تحقق اقتصاد مقاومت//ی گفت: یکی از جدیترین آس//یبهای بودجهریزی توج//ه کمتر برای اجرایی کردن نظام//ات علمی بودجهریزی در کش//ور اس//ت. البته عزم خوبی برای حل این مش//کل در کش//ور پدید آمده و به طور تقریبی همه به اجماع رس//یدند ک//ه بودجهریزی عملک//رد مدرنترین و بهترین سیس//تم در استقرار نظام نوین بودجهریزی است که بر مبنای آن میتوان به اهداف چشمانداز و اهداف میانمدت و بلندمدت رسید.

ب//ه گفته وی ای//ن راه در برنامههای توس//عه چهارم، پنجم و شش//م دیده شده و به نقطه خوبی رس//یدهایم. تجربه دنیا نیز میگوید اصل نظارت از اهمیت بس//یاری برخوردار است و بودجه باید ش//فاف طراحی شود. این وظیفه دستگاه نظارتی است.

رییس دیوان محاس//بات کش//ور با اش//اره به این کنفرانس گف//ت: ای//ن کنفرانس از س//ال 85 آغاز ش//ده و بیش از 12 رس//اله دکترا و 50 پایاننامه ارش//د بر مبن//ای بودجهریزی عملکرد نوش//ته شده است. ما از س//ال 85 تاکنون به شبکه 4 ه//زار نفری رس//یدهایم ک//ه همه برای نظ//ام بودجهریزی عملک//رد دغدغه دارند و میخواهند اجرایی ش//ود. حداقل از نظر تئوری//ک و نظریه به بلوغ خوبی رس//یدیم که باید برای اجرای آن اهتمام داشته باشیم چون طبق گزارشها با اجرای این نظام بودجهریزی در امریکا و برخی کش//ورها در هزینهها صرفهجویی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.