فناور ‌یهای‌نوینی‌که‌خودمانی‌م‌یشوند

به بهانه برگزاری نمایشگاه خدمات و محصوالت هوشمند

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

ام//روز تولی//دات صنعت//ی فناورانه چن//دان دور از ذهن نیس//ت. محصوالتی با همان ش//کل و ش//مایل دی//روز صنعتی که کارآمدتر ش//دهاند ی//ا در طراحی آنها تغییراتی به وجود آمده اس//ت؛ به ویژه که مردم امروزی نیز تمایل دارند کم و بیش محصوالت متنوعی را اس//تفاده کنند که فناوری توانسته این خواسته را محقق کند. حال اگر فضایی باش//د تا دس//تاوردهای صنعت//ی فناورانه در دید عموم قرار گیرد یا با کارآیی آنها آش//نا ش//وند میتوان به تعمیق رویکرد فناورانه صنعتی بیش//تر خوشبین شد. یکی از این رویدادهای جالب و فناورانه در برگزاری نمایش//گاه محصوالت و خدمات هوشمند تیر امسال رقم خورد. این نمایشگاه با هدف اعتباربخش//ی بنگاههای اقتصادی و بازرگانان و ش//رکتهای خصوص//ی، گس//ترش فرصته//ای کس//بوکار ش//رکتهای داخلی بهویژه شرکتهای صاحبنام و فناوری داخلی، گس//ترش ب//ازار و بهبود فروش شرکتهای داخلی، ایجاد بستر گسترش بازار برای تمام ش//رکتهای هوشمندسازی در زمینههای انرژی آب، برق، ساختمان، کشاورزی، آبیاری و ایجاد بستری مناس//ب به منظور بلوغ و به عرصه گذاشتن طرحه//ای پژوهش//ی در تعام//ل با س//رمایهگذاران ذیصالح برای به تولید رساندن طرحهای عنوان شده و حمایت از سیاستهای اقتصاد مقاومتی بود. در این نمایشگاه بسیاری از شرکتها و هستههای فناور و نیز ش//رکتهای دانشبنیان که در حوزه شبکه هوشمند انتقال، توزیع، اینترنت اشیا ،)IOT( هوشمندسازی س//اختمان، حملونقل و به طور کلی شهر هوشمند فعال هستند، گرد هم آمده بودند که به رشد و توسعه صنعتی خود امیدوار بودند. به نظر میرس//د تغییرات س//ریع فناورانه امروز این امیدواری را به وجود آورده باشد چراکه اعضای شرکتکننده در این نمایشگاه بر این نظ//ر بودند که مردم چه بخواهند و چه نخواهند ب//ا اندکی تاخیر از محصوالت آنها اس//تفاده میکنند و به نوع//ی رویکرد فناورانه تقویت میش//ود. محمد مجتبوی، کارش//ناس فناوری ش//رکت فنتاچ در این زمینه به گس//ترش صنعت گفت: مردم جامعه تمایل دارن//د از محصوالت کارآمد صنعتی اس//تفاده کنند. وی تخصص خود را تولید پریزهای هوش//مند عنوان میکن//د و میگوید: فناوری به کار رفته در تولید این پریزها باعث میشود از طریق نرمافزار نصبشده روی تلفن همراه بتوانیم دس//تور خاموش و روش//ن شدن وس//ایل برقی را ب//دون اینکه در منزل باش//یم صادر کنی//م. به عبارتی، نوعی فناوری کنترل از راه دور که به تازگی در یکصد ساختمان و منزل ایرانی اجرا شده است.

مه//دی نوج//وان یک//ی دیگ//ر از تولیدکنن//دگان محص//والت جانب//ی برق//ی هوش//مند اس//ت که به گس//ترش صنعت میگوید: با اس//تفاده از محصوالت هوش//مند میتوانیم زمانی ک//ه در منزل یا محل کار نیستیم از روشن یا خاموش بودن وسایل برقی، آبی و گازی مطلع باشیم به عبارتی، این محصوالت از وقوع آتشسوزی یا حوادث دیگر نیز جلوگیری میکند.

نکت//ه مهم درب//اره تولیدکنندگان در رش//تههای صنعتی فناورانه، وجود افراد جوان و خوشذوقی است که به آینده تولیدی خود امیدوار هستند.

بنیامین قاس//می، تولیدکننده وس//ایل روش//نایی مس//کونی و صنعتی به «گسترش صنعت» میگوید: تولید وس//ایل روش//نایی فناورانه باعث بهینهس//ازی مص//رف انرژی میش//ود. ای//ن رویه میتوان//د تولید محص//والت و کاالهای//ی را رقم بزند ک//ه بر مدیریت هوشمند س//اختمانها و منازل مس//کونی و صنعتی تاثیرگذار باشد.

نکته با اهمیت درباره ارتباط توسعه صنعتی با مشی فناوران//ه و زندگی روزمره انس//ان به تالش برای دوام و س//المتی حیات برمیگردد. بسیاری از محصوالت تولیدی فناورانه وجود دارد که برای نجات بشر از انواع و اقسام آسیبهای احتمالی محیط پیرامون طراحی شدهاند. مانند تولید لباسها، رنگها و وسایل زندگی ضدام//واج الکترومغناطیس//ی که در عم//ل میتواند زندگی انس//ان را برای مدتی طوالنیتر و باکیفیتتر کنند. علی زینلی، ش//رکت توسعه فناوریهای نوین س//المت س//ینا در این زمینه به «گسترش صنعت» میگوید: نگهداری تلفن هم//راه یا لپتاپ در جلوی ش//کم میتواند باعث بروز اختالالت به جنین ش//ود. از اینرو، لباس بارداری ضد امواج تولید ش//ده است. همچنین لباس زیر مردانه ضد امواج، پرده و پشهبند، رن//گ، کاغ//ذ دی//واری و کاور WI-FI ضدامواج در این ش//رکت تولید شده که میتواند گام موثری برای افزایش کیفیت زندگی باشد.

سخنان این کارشناس موید نکتهای است که بارها روی آن اخت//الف پیش آمده اس//ت. اینک//ه فناوری میتواند به زندگی انس//ان کمک کند یا خیر؛ برخی معتقدند باید فناوریهراس//ی در پی//ش گرفت و هر رویک//رد نوین//ی را در بخش صنعت کن//ار زد چراکه تعادل زندگی و تکامل انسان را به هم میزند. اما باید گفت همواره اینگونه نیس//ت زیرا بیشتر کارشناسان فن//اوری بر این باور هس//تند که توس//عه صنعتی در دنی//ای امروز از دریچه رونق فن//اوری میگذرد. باید گفت همواره نوعی هراس از فناوریهای جدید وجود دارد ام//ا هیچگاه در طول تاری//خ این هراس و واهمه باعث نش//ده و نمیشود که جلوی توسعه و پیشرفت گرفته شود.

نکته دیگر اینکه برگزاری نمایشگاههای محصوالت هوشمند و فناور میتواند به توسعه صنعتی ما جهت بده//د. م//ردم میتوانن//د از نزدیک ب//ا کارآیی این محصوالت آش//نا شوند، دیگر اس//تفاده از محصوالت فناور، عمل لوکس نیس//ت و به عبارتی در این بخش فرهنگس//ازی میش//ود. پس چه نیک است که این رویداد در هر سال و در چندین نوبت و در جایی غیر از دانش//گاهها یا مناطق بدون دسترسی برگزار شود. باید فناوریهای نوین برای بخش صنعتی و اقتصادی و حتی مردم خودمانیتر شوند.

نکت//ه مهمتر اینک//ه افراد خ//الق و تولیدکنندگان جوان نوآور نیازمند بستر س//رمایهگذاری و زمینهای برای تولید هس//تند. به عنوان نمون//ه، تولید رنگ یا پارچهه//ای فناورانه نیازمند بخ//ش با تجربه صنعتی اس//ت که بتوان//د ظرفیت خود را دراختی//ار جوانها بگ//ذارد. پ//س بس//یار خ//وب اس//ت که برگ//زاری کنفرانسها یا همایشها به کانونی برای انتقال دانش و فناوری و اطالعات مبدل شود.

نکته دیگر مربوط به فعل و انفعاالتی اس//ت که در نوع و ماهی//ت محصوالت تولیدی پی//ش میآید. به عنوان نمونه، اگر در گذش//ته زحمات بس//یاری برای تولید یک محصول کش//یده میش//د امروز در زمان کوتاهی با صرف انرژی کمی این کار انجام میش//ود چراکه نوآوری و خالقیت جایگزین صرف وقت اضافی و تولید کاالهای مش//ابه ش//ده اس//ت. این امیدواری وج//ود دارد که با بهبود اوضاع اقتصادی روزبهروز هم بخش صنعتی ه//م غیرصنعتی به مصرف محصوالت خالقانه بیشتر تمایل نشان دهند.

برخی معتقدند باید فناوریهراسی در پیش گرفت و هر رویکرد نوینی را در بخش صنعت کنار زد چراکه تعادل زندگی و تکامل انسان را به هم میزند. اما باید گفت همواره اینگونه نیست زیرا بیشتر کارشناسان فناوری بر این باور هستند که توسعه صنعتی در دنیای امروز از دریچه رونق فناوری

میگذرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.