تامین ۰۴ درصد سرمایهگذاریها از طریق

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

مع//اون علمی و فن//اوری رییسجمهوری ب//ا بیان اینکه ب//ازار تولیدات کش//ور ۰۳ میلی//ارد دالر ارزش دارد، گف//ت: ما برای توس//عه این حوزه به س//رمایهگذاری نیاز داریم که در این راستا باید به سمت سرمایهگذاریهای خطرپذیر حرکت کنیم بهگونهای که ۰۴ درصد سرمایهگذاریها باید از این طریق تامین شود.

س//ورنا س//تاری با تاکید بر اینکه قدرت اقتصادی در نیروی انسانی است، نه در خامفروش//ی، افزود: این فعالیتها با پول دولت ش//کل نمیگیرد بلکه ح//وزهای اس//ت که بای//د بخش خصوصی به آن وارد ش//ود و با وام توس//عه نمییابد.

وی با تاکید بر اینکه شرکتهای دانشبنیان از طریق سرمایهگذاریهای خطرپذیر توس//عه مییابند، اظهار کرد: شرکتهای دانشبنیان حوزههایی هس//تند ک//ه داراییه//ای فیزیک//ی ندارند بهگون//های ک//ه درحالحاضر شرکتهایی شکل گرفتهاند که سالی ۰۰۱ هزار دالر گردش مالی دارند.

مع//اون علمی و فناوری رییسجمهوری با تاکید بر اینکه این ش//رکتها بزرگترین ش//رکتهای اقتصادی کش//ور را خواهند س//اخت، یادآور شد: با توسعه فعالیت این شرکتها در آینده صنایعی چون نفت و گاز، فوالدسازی را پشتسر خواهند گذاشت.

س//تاری با تاکید ب//ر اینکه ارزش بازار تولید محتوا ی//ک بازار ۰۳ میلیارد دالری است، خاطرنشان کرد: بر این اساس ما نیاز داریم استودیوهای تولید محتوا بیش از ۰۰۱ مورد در کشور ایجاد شود که البته توسعه این استودیوها در گرو توسعه بازار محتوای فرهنگی است.

وی با بیان اینکه حضور جوانان پژوهش//گر میتواند به تغییر محیط منجر ش//ود، افزود: در حوزه اس//تارتآپها ما اس//تانداردی داریم که براساس آن ش//رکتها باید هفتهای ۰۱ درصد رش//د داشته باش//ند، در غیراین صورت در گروه پژوهشی آنها در بخش ایده اولیه و نحوه مدیریت مشکل دارند.

مع//اون علم//ی و فناوری رییسجمه//وری با بیان اینکه ام//روزه با ایجاد ش//رکتهای دانشبنیان فرهنگ جدیدی وارد نظام اقتصادی کشور شده اس//ت، اظه//ار کرد: این فرهنگ جدید فرهنگی اس//ت که در ۴ هزار س//ال گذش//ته با کارآفرینی مردم ایجاد شد ولی امروزه ما با پول نفت آن را خراب کردیم. رییس بنی//اد ملی نخبگان با تاکید بر اینکه در فرهنگ جدید ایجاد ش//ده لزومی ندارد که برای ایجاد کسب و کارهای جدید وامهای کالن اعطا ش//ود، افزود: استارتآپ یعنی جوانی که پولی ندارد ولی در ذهن خود ایده و اعتم//اد به نف//س دارد و این جوان میتواند پس از دو س//ال، کس//بوکار دانشبنیان خود را راهاندازی کند. بر اس//اس نوش//تههای ایس//نا ستاری با تاکید بر اینکه چنین جوانانی میتوانند به کارآفرینی و ایجاد اش//تغال اقدام کنند، یادآور ش//د: این فرهنگ نیز امروزه در دانشگاههای کشور حاکم شده اس//ت بهگونهای که در بازدیدی که هفته گذش//ته از پ//ارک علم و فناوری زاهدان داش//تم دس//تاوردهای غیرقابل باوری را عرضه کردند درحالی که ب//ا محرومیتهای زیادی روب//هرو بودند. وی با تاکید بر اینک//ه باید به بازار ۰۳ میلی//ارد دالری تولیدات فرهنگی کش//ور متمرکز ش//ویم، گفت: برای توس//عه فرهنگ به س//رمایهگذاری نیاز اس//ت که درحالحاضر ۶ صندوق مالی وارد بورس ش//دهاند و از طریق عرضه س//هام اعتبارات الزم را کس//ب کردهاند. س//تاری با تاکید بر ضرورت توسعه صندوقهای خطرپذیر )VC( بر لزوم حرکت کش//ور به سمت س//رمایهگذاریهای خطرپذیر تاکید کرد و گفت: در این راس//تا الزم است ۰۴درصد سرمایهگذاریهای کشور از طریق صندوقهای خطرپذیر تامین شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.