فناوریهای مالی و رفع چالشهای پیش رو

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

فینت//ک ی//ا فناوریه//ای مال//ی مع//ادل Financial technology ی//ا FinTech صنعتی در فضای اقتصادی است و به شرکتهایی اش//اره دارد که ب//ا کاربرد فناوری تالش میکنند خدمات مالی را کارآمدتر کنند.

ش//رکتهای فع//ال در زمینه فناوریه//ای مال//ی بیش//تر اس//تارتآپهایی هس//تند ک//ه ت//الش میکنند خودش//ان را در نظامه//ای مال//ی ج//ا بیندازند و ش//رکتهای س//نتی را به چالش بکش//ند. امروزه فینتکها از اهمیت باالیی در نظام مالی کش//ورها برخوردار هس//تند. رش//د و گس//ترش فینتکها در سالهای اخیر به اندازهای بوده که توجه فعاالن بازارهای پولی و مالی و مش//تریان آنه//ا را در تمام کش//ورها به خود جلب کردهاند. س//ابقه فینتکها به حدود یک دهه میرس//د اما رش//د آنها بیش//تر در چند سال اخیر رخ داده اس//ت. ش//کلگیری فینتکها در زیرمجموع//ه بانکها یا موسس//ههای مالی ب//ا روح فینتک در تضاد اس//ت زیرا فینتکها رقیب ش//یوههای س//نتی مالی هس//تند و نمیتوانند زیرمجموعه آنها باش//ند. فینتکها میتوانند هزینهه//ا را کاهش داده و در عین ح//ال کیفیت ارائه س//رویسهای مالی را افزایش دهن//د. در ایران، در س//الهای اخیر به حوزه فینتک توجه خاصی ش//ده است. حوزه مالی در کش//ور ما سالهاست بنا به ش//رایط و ضوابط، محیط بسته و محدودی را تجربه کرده اس//ت و همین ام//ر تقاضای زیادی برای خدم//ات نوآورانه و فناورانه مالی در بین فعاالن حوزه کس//ب و کار ب//ه وجود آورده ک//ه در اس//تقبال از اس//تارتآپهای فینتک نیز مش//هود بوده است. فینتک میتواند تکمیلکننده خدمات بانکها و موسس//ههای مالی باش//د، نه جایگزین یا رقیب//ی برای آنها. بدین ش//کل که برای پاس//خدهی به نیازهای خرد بازار و برای دسترس//ی به تمام گوش//ههای بازار و پوششدهی تمام نیازها، به موسسههای چابکتر با خدمات متنوعتری نظیر استارتآپهای فین تکی وجود دارد. هریک از این اس//تارتآپها با تعریف گروه خاصی از مشتریان، ب//ا ارئه راهحلی نهایی و سفارش//ی ش//ده، بخش//ی از نیازهایی را که بانکها و موسس//ههای فعلی قادر به پاس//خگویی به آنها نیس//تند، پوشش میدهند. براساس تعامالت معاونت علمی و فناوری با بانک مرکزی انش//اءاهلل در آیندهای نزدیک شاهد رشد بیش از پیش این حوزه با برداش//تن س//دهای قانونی و تدوین صالحیتهای فعالیت فناوریهای مالی ازس//وی دستگاههای ذیربط خواهیم بود. باوجود مشکالت بس//یاری که پیش روی این فناوریهای مالی قرار گرفته، معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری به دنبال آن است که بتواند در این زمینه مشکلگشایی کرده و با توجه به رسالت خود که حمایت از حوزههای نوآورانه است به توسعه این بخش هم کمک کند. به نظر میرس//د به دلیل اینکه فناوریهای مالی در حوزههای میانبخشی از جمله بازار س//رمایه، بیمه و بانکداری فعالیت میکنند، نیاز است تعامل//ی مش//ترک در دبیرخانه، کارگروه یا دفتری مش//ترک میان این نهادها در جهت تدوین صالحیتهای فعالیت و مشکلگش//ایی تش//کیل شود و بر این اس//اس پیگیری چالشها، رفع موانع قانونی، تدوین و تصویب ش//یوهنامهها انجام ش//ود. امید اس//ت در آیندهای نزدیک شاهد رشد بیش از پیش این حوزه باشیم.

علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.