تولید کیسه دوستدار محیطزیست در دانشگاه شریف

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

پژوهش//گران دانشگاه ش//ریف موفق به تولید کیسههایی شدند که ع//الوه بر ماندگاری کمت//ری در طبیعت، به کاهش وابس//تگی ب//ه نفت، کمرنگ ک//ردن رد پای کرب//ن در جوام//ع و جلوگیری از آس//یبهای زیس//تمحیطی منجر ش//دهاند. به گزارش گسترش صنعت به نقل از دانش//گاه صنعتی ش//ریف، ۱2تی//ر روز جهانی «نه به پالستیکها» نامگذاری شده. پالستیکها که عمده مصرفشان در صنایع بستهبندی اس//ت، دارای پسماندی هستند که میتوانند تاثیر مخربی بر محیطزیس//ت داشته باشند بنابراین دغدغه جهانی برای نامگذاری چنین روزی را برانگیختهاند. جمعی از پژوهشگران دانش//گاه صنعتی شریف در گروه پژوهش//ی مواد پلیمری دانشکده مهندس//ی و علم مواد این دانشگاه به منظور یافتن راهحلی برای کم کردن آثار مخرب پالستیک در جوامع، با انجام یک دهه پژوهشهای گسترده در زمینه پالس//تیکهای دوستدار محیطزیست موفق به صنعتیس//ازی خان//واده جدیدی از پلیمرها ش//دهاند که میتوانند جایگزین پالس//تیکهای نفتی باشند. این دسته از پلیمرها از منابع تجدیدپذیر تهیه میشوند و ماندگاری کمتری نیز در طبیعت دارند. کاهش وابس//تگی ب//ه نفت، کمرنگ کردن ردپ//ای کربن در جوامع و همچنین جلوگیری از آس//یبهای زیس//تمحیطی پالستیکها از جمل//ه دس//تاوردهای ای//ن محصول اس//ت. این محص//ول برای نخس//تینبار در ایران در یک ش//رکت دانشبنیان کشور متشکل از فارغالتحصیالن دانش//گاه صنعتی شریف و حمایتهای رضا باقری، اس//تاد دانش//کده مهندس//ی و علم مواد به تولید انبوه رسیده است. ای//ن خانواده از پالس//تیکها مبتن//ی بر زنجیرههای تهیه ش//ده از نشاسته طبیعی اس//ت و با برخی دیگر از رزینهای زیستپایه مثل PLA و غیرزیست پایه اما زیستتخریبپذیر مثل PBAT سازگار و برای بهینهس//ازی خواص با نانوالیاف س//لولز نیز تقویت ش//دهاند. ای//ن نانوکامپوزیت به صورت یک اختراع ملی نیز به ثبت رس//یده و دارای گواهی از مرجع جهانی تضمین کیفیت محصوالت دوس//تدار محیطزیست (انستیتوی وینکوته در بلژیک) است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.