تولید پودر جایگزین قند و شکر

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

پژوهش//گران در یک ش//رکت دانشبنیان موفق به تولید پودر جایگزین قند و شکر شدند که با ۰۴ فرموالسیون در محصوالت مربوط به صنایع غذایی وجود دارد.

آرش ایزدپن//اه، ریی//س هیاتمدیره ش//رکت دانشبنیان تولیدکنن//ده پودرهای جایگزین قند و ش//کر اظهار کرد: ما موفق شدیم جایگزین قند و شکر را برای دیابتیها و عم//وم مردم برای جلوگیری از ابتال به دیاب//ت تولید کنیم. وی با بیان اینکه این پودر بدون قند و کم کالری است، خاطر نشان کرد: این پودر درحالحاضر با ۰۴ فرموالسیون در محصوالت مربوط به مواد غذایی جایگزین شده است. ایزدپناه با اشاره به کاربردهای ای//ن پودر اظهار کرد: در برخی موارد این پودر براس//اس فرهنگ ایرانی به صورت حبه درآمده تا به جای قند اس//تفاده ش//ود.همچنین در مربا، ژله ...و به عنوان شیرینکننده اس//تفاده شده اس//ت. به گفته وی، اکنون این پودر در قالب همین محصوالت وارد بازار شده است و دیابتیها و افراد معمولی نیز میتوانند از آن استفاده کنند.

ایزدپناه افزود: این پودر جایگزین قند و ش//کر در ش//رکت ما به تولید رسیده و برای کاربرد در سایر محصوالت غذایی به عنوان ماده اولیه تامین میشود. این شیرینکننده کم کالری در ش//یرین کردن نوش//یدنیهای سرد و گرم اس//تفاده میشود. به گزارش مهر، وی اظهارکرد: اگرچه مصرف ش//کر به میزان مشخص و محدود برای افراد دیابتی مجاز اس//ت اما اس//تفاده از آنها در مدیریت مص//رف کربوهیدراتها کمک میکند، به همین دلیل ضروری اس//ت که این پودرهای جایگزین قند و شکر را دیابتیها استفاده کنند. ایزدپناه ادامه داد: بسیاری از مواد شیرینکننده حاوی عناصر مصنوعی هستند؛ برخی از جایگزینهای طبیعی به منظور کاهش مصرف ش//کر هنوز هم دارای مقداری کربوهیدرات و حتی بیش//تر از ش//کر معمولی هس//تند که ایندک//س این محصوالت باالس//ت، به همین دلیل توصیه نمیش//ود که دیابتیها از این مواد استفاده کنند. وی تاکی//د ک//رد: از دید علمی کیفیت برتر، از دید ملی ام//کان تولید داخل و از دید تجاری قیمت به نسبت ارزان امتیازهای اصلی این طرح به شمار میروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.