ایجاد‌و‌نوسازی‌صنایع‌عراق‌به‌دست‌ایران ‌یها

در‹حاشیه‹امضای‹تفاهمنامه‹همکاری‹بین‹وزیران‹دو‹کشور‹مطرح‹شد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

روابط اقتصادی ایران و عراق با امضای تفاهمنامه همکاری دو کشور در زمینه ایجاد و بازسازی صنایع در عراق افزایش یافت. قرار است ایران در 5 استان هممرز عراق با ایران ش//هرک صنعتی بس//ازد. این تفاهمنام//ه به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و سرپرست وزارت صنایع و معادن و وزیر کار عراق رسید.

نوس//ازی و بازس//ازی ویرانیها بعد از آزادسازی موصل و بیرون کردن گروه داعش از این شهر امری مهم برای دولت عراق است؛ موضوعی که در دیدار محمد شیاع الس//ودانی، سرپرست وزارت صنایع و مع//ادن و وزیر کار عراق ب//ا محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران نیز مطرح ش//د. آمادگی ایران در ایجاد و نوس//ازی صنایع، معماری و شهرس//ازی، کشتیسازی و همکاری مشترک در صنعت نفت، گاز و پتروش//یمی ع//راق از مهمترین پیشنهادهایی بود که در این دیدار مطرح شد.

محمدرض//ا نعم//تزاده، وزیر صنع//ت، معدن و تج//ارت از آمادگی جمهوری اس//امی ایران برای توس//عه همکاریه//ای اقتصادی با ع//راق به ویژه بازس//ازی ش//هر جنگزده موصل خبر داد و گفت: تفاهمنامه توس//عه روابط بانک//ی بین بانک مرکزی ایران و بانک تجارت عراق امضا ش//ده اما از س//ال گذشته تاکنون هیچ اقدامی نشده است.

نعمتزاده گفت: درباره مذاکرات اخیر، چند نکته دارای اهمی//ت اس//ت؛ یکی اینکه نداش//تن روابط بانکی بین دو کشور مشکات زیادی را برای بخش خصوصی هر دو کشور ایجاد کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: به تازگی هم که تمایل داش//تیم گاز ایران را به نیروگاههای شما برس//انیم به همین دلیل مجبور شدیم از یک کشور سوم برای حل مشکات بانکی استفاده کنیم.

نعم//تزاده تصریح کرد: من از مس//ئوالن عراقی میخواهم برای حل این مشکات اهتمام ورزند.

وی تاکی//د کرد: ای//ران تجربه خوب//ی در ایجاد ش//هرکهای صنعتی دارد و امکانات زیرس//اختی اولیه صنعت برای فعاالن اقتصادی در این شهرکها وجود دارد. همچنی//ن آمادگی داریم در این زمینه در مناطق//ی که مدنظ//ر عراقیها اس//ت امکانات زیرساختی و صنعتی را ایجاد و تامین کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تج//ارت ایران تصرح کرد: عراق نیازمند فعالیتهای بازسای و توسعه به ویژه در بخشهای مهندس//ی و س//اخت و س//از است و جمهوری اسامی ایران آمادگی دارد در مقولههای مس//کن، راهس//ازی، تامین آب و برق، اس//کلههای دریایی، ساختمانهای رفاهی عمومی ...و عراقیها را یاری کند.

نعم//تزاده تصری//ح ک//رد: یقی//ن داری//م عراق عزم جدی برای بازس//ازی ش//هرهای جنگزدهای مانن//د موصل دارد که در ای//ن زمینه با کمال میل آماده همکاری هس//تیم و میتوانید درباره توس//عه فعالیته//ای اقتصادی روی کم//ک و تجربه ایران حساب کنید.

وزی//ر صنعت، معدن و تجارت ایران با اش//اره به عقبنشینی داعش در عراق گفت: خیلی خوشحال هستیم که عراق توانست این گروه را از بین ببرد و انشاءاهلل باقیمانده این گروه تروریستی هم هرچه زودتر از بین برود یا از عراق خارج شود.

نعمتزاده تصریح کرد: همانطور که شما صداقت ما را در همکاریها دیدید، اکنون هم میتوانید در زمینه کمکهای تجاری و اقتصادی به ما اطمینان کنید.

‹احداث‹۵ش/هرک‹صنعتی‹و‹ ‹ مرزی

محمد ش//یاع الس//ودانی، سرپرست وزارت صنای//ع و مع//ادن و وزی//ر کار عراق هم در این دیدار ضمن قدردانی از دول//ت ای//ران ب//رای همکاریهای دوجانب//ه گف//ت: اخ//راج نیروه//ای ضدمسلمان داعش از موصل را مدیون خداوند متعال و جانفش//انیهای مردم عراق و همچنین صدور فتوای آیتاهلل سیس//تانی میدانیم. این پیروزی مایه شادمانی مردم عراق و مسلمانان جهان است.

وی ب//ا بیان اینک//ه از طرف دولت و مل//ت عراق از دولت و م//ردم ایران در زمینه کمکهای بشردوس//تانه تشکر میکنیم، افزود: ما در روزهای گذش//ته برنامههای بس//یار پرباری در ح//وزه همکاریه//ای تجاری و اقتصادی در ایران داشتیم؛ فکر میکنیم شرکتهای دولتی ما میتوانند با شرکتهای دولتی و خصوصی ایرانی وارد همکاری ش//وند. ما 2 روز قبل با برخی از این ش//رکتها مذاکره داش//تیم و دعوتنامههایی در آینده برای آنها خواهیم فرس//تاد. عاوه بر این، فرصتی برای همکاری میان حوزه مختلط دولتی و خصوص//ی عراق وجود دارد که در زمینه پروژههای مختلف با بخش خصوصی ایران وارد مذاکره شوند.

سرپرس//ت وزارت صنای//ع و مع//ادن و وزیر کار عراق ادامه داد: میدانیم موسس//ههای بسیاری در عراق هس//تند که ممکن است شرکتهای ایرانی را سردرگم کنند اما اعام میکنم تنها دستگاه مرجع برای مذاکره و همکاری، وزارت صنایع عراق است.

شیاع السودانی گفت: در هر استان عراق میتوان یک ش//هرک صنعتی احداث کرد اما در فاز نخست 5 ش//هرک صنعتی در ش//هرهای همجوار با ایران احداث خواهد ش//د. ما تعهد میدهیم انرژی مورد نیاز ش//رکتهای ایرانی را در این شهرکها تامین کنیم.

سرپرست وزارت صنایع و معادن و وزیر کار عراق ادام//ه داد: مس//ئله اصلی ما بحران مالی اس//ت که باعث توقف در س//اخت ش//هرکهای صنعتی شده است.

شیاع السودانی خطاب به نعمتزاده گفت: امیدواریم به همه موسسههایی که نگ//ران پیش//برد کاره//ا در عراق هس//تند، اطمین//ان دهی//د مانعی در پیش//برد اهداف مش//ترک ما نخواهد ماند و مشکات حل خواهد شد.

سرپرس//ت وزارت صنای//ع و معادن و وزیر کار عراق با اش//اره به س//خنان نعم//تزاده درب//اره مش//کل مبادالت بانکی بین دو کش//ور گف//ت: نکاتی را که آقای وزیر درباره مش//کل مبادالت بانکی مط//رح کردند، تایید میکنم و این مانع بسیار جدی است.

شیاع السودانی تصریح کرد: ۴ بانک ایرانی در اس//تانهای عراق دفاتری را ایجاد کردهاند. در مقابل، بانک رش//ید عراق درخواس//ت تاسیس شعبه در ایران داشته که تاکنون پاسخ مثبتی نگرفته است.

سرپرست وزارت صنایع و معادن و وزیر کار عراق تاکید کرد: من مشکل مبادالت بانکی را بعد از این س//فر با رییس بانک مرکزی عراق مطرح میکنم تا مشکات را حل کنند.

ش//یاع الس//ودانی گف//ت: دولت عراق بس//یار بر همکاریه//ای گازی ب//ا ایران اص//رار دارد؛ به ویژه ع//راق در فصل گرم در زمینه برق نیاز فراوانی دارد که ایران قادر به تامین آن است.

‹آمادگ/ی‹ای/ران‹ب/رای‹هم/کاری‹در‹ ‹ حوزه‹پتروشیمی

نعم//تزاده همچنین در ادامه ای//ن دیدار گفت: من دو س//ال پیش به نخستوزیر عراق گفتم شما منابع گازی زیادی دارید که آن را میس//وزانید؛ به م//ا اجازه دهی//د بیاییم و آن گازه//ا را جمع کنیم تا خود ش//ما در صنایع بسوزانید ولی توجهی نشد. حال ه//م میگویم ایدرو آمادگی دارد تا این کار را برای شما انجام دهد. ما ابتدای سالهای جنگ این کار را انج//ام دادیم. وزیر صنع//ت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: دوس//تان اس//م من را «پدر صنعت پتروش//یمی» گذاش//تهاند. ما میتوانیم این تجربه را برای شرکتهای پتروش//یمی عراق هم استفاده کنی//م. نعم//تزاده گفت: همین ش//هرک صنعتی شمسآباد که از آن بازدید کردید را ۴2 سال پیش طراحی و اجرا کردهایم.

آن زمان آنجا بیابان بود. ما حاضریم شهرکهای صنعتی شما را با همین تجربه بسازیم. وزیر صنعت، مع//دن و تجارت ایران ادام//ه داد: به هر صورت ما همانط//ور ک//ه در بخشه//ای نظام//ی و امنیتی توانس//تیم اعتماد ش//ما را جلب کنیم در بازرگانی و صنعت هم میتوانیم ما عزت ش//ما را میخواهیم همانط//ور که ع//زت و رونق را برای کش//ور خود میخواهیم. نعمتزاده گفت: من زمانی که میبینم ش//هروندان شما مش//کل تامین برق دارند، ناراحت میش//وم. ما توانایی خوبی در زمینه تولید توربین و ژنراتورهای تولید برق داریم و قادر به تامین برق برای شما هس//تیم فقط باید به ما اعتماد کنید. ما س//االنه ۴ ت//ا 5 هزار مگاوات برق در کش//ور تولید میکنیم و همین کار را میتوانیم در کش//ور ش//ما نیز انجام دهیم.

در هر استان عراق میتوان یک شهرک صنعتی احداث کرد اما در فاز نخست ۵ شهرک صنعتی در شهرهای همجوار با ایران احداث خواهد شد. ما تعهد میدهیم

انرژی مورد نیاز شرکتهای ایرانی را در این شهرکها

تامین کنیم

ایران تجربه خوبی در ایجاد شهرکهای

صنعتی دارد و امکانات زیرساختی اولیه صنعت برای فعاالن اقتصادی در این شهرکها وجود دارد. همچنین آمادگی داریم در این زمینه در مناطقی که مدنظر عراقیها است امکانات زیرساختی و صنعتی را

ایجاد و تامین کنیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.