‹بهره‹مندی‹صنوف‹تولیدی‹از‹ضمانتنام ‹ههای‹بانکی‹

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل صندوق ضمانت س//رمایهگذاری صنایع کوچک اعام کرد: صنوف تولیدی میتوانند از خدمات این صندوق تا مبلغ 0۳ میلیارد ریال به عنوان وثیقه تسهیات بانکی استفاده کنند.

به گزارش گس//ترش صنعت به نق//ل از روابط عمومی صندوق ضمانت س//رمایهگذاری صنایع کوچک، محمدحس//ین مقیس//ه افزود: صاحبان کارگاههای تولیدی، صنعت//ی و صنفی که دارای نیروی کار کمتر از 50 نفر باشند، میتوانند از مزایای این صندوق برای ضمانت تسهیات بانکی بهرهمند شوند.

وی با بیان اینکه هدف این صندوق، رونق و بهبود فضای کس//ب و کار تولید اس//ت، تصریح کرد: واحدهای تولیدی کوچک که دارای مجوزهای قانونی الزم از جمله جواز کس//ب از اتاق اصناف در سراسر کشور باشند، مشمول دریافت خدمات از صندوق سرمایهگذاری صنایع کوچک هستند.

مقیس//ه درباره خدمات صندوق گفت: یکی از خدمات صندوق، صدور ضمانتنامههای اعتباری اس//ت که برای کم//ک به تامین مالی واحدهای تولی//دی مورد اس//تفاده قرار میگیرد که ش//امل ایج//اد واحد تولیدی، طرحهای توسعه و سرمایه در گردش است.

وی افزود: واحدها و اصناف تولیدی برای بهرهمندی از خدمات صندوق، باید طرحهای توجیهی خود را به نظام بانکی ارائه و بعد از ارزیابی نهایی و مصوب شدن اعطای تسهیات و تعیین نوع وثیقه، از ضمانتنامه صندوق سرمایهگذاری صنایع کوچک استفاده کنند.

مقیس//ه ادامه داد: این صندوق از س//ال 95 و ابتدای سال ۶9 با تمام بانکه//ای عامل ( به جز بانک صادرات) یادداش//ت تفاهم همکاری امضا کرده و مشتریان این بانکها میتوانند از خدمات صندوق استفاده کنند. امضای یادداش//ت تفاهم همکاری با بانک صادرات نیز در دس//ت بررسی است و مراحل نهایی را طی میکند.

وی اظهار کرد: یکی دیگر از خدمات صندوق، صدور ضمانتنامه اعتبار خرید کاال است که واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و صنوف تولیدی میتوانند مواد اولیه مورد نیاز واحد خود را از ش//رکتهای معتبر داخلی تامین و از تسهیات صندوق استفاده کنند. در این برنامه، بانک حذف و تفاهم انجام شده با ذینفعان خواهد بود.

مقیس//ه گفت: صدور ضمانتنامههای پیمانکاری یا اجرای قراردادها نیز از دیگر خدمات صندوق اس//ت که در این برنامه بین کارفرما و پیمانکار قرارداد منعقد میش//ود اما صاحب واحد تولیدی با نظام بانکی مش//کل دارد، که صندوق نسبت به صدور ضمانتنامه برای این قبیل واحدها اقدام میکند. وی اف//زود: این صندوق در حال حاضر ب//رای مناطق برخوردار کش//ور 0۷درصد و برای مناطق کمتر برخوردار تا 5۸درصد اصل و سود تسهیات را تضمین میکند و بقیه آن برعهده صاحبان واحدها یا اصناف تولیدی اس//ت که البت//ه این صندوق برنامه دارد با اصاح اساس//نامه به زودی تا صددرصد را پوشش دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.