هدفگذاری صادرات یک میلیارد دالری در قزوین

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

رییس س//ازمان صنع//ت، معدن و تجارت اس//تان قزوین گفت: با هدفگذاری صادرات یک میلیارد دالری در اس//تان قزوین در سالجاری جهش قابلتوجهی در توسعه صادرات غیرنفتی محقق میشود.

به گزارش خبرنگار گسترش صنعت از استان قزوین، آیین روز صنع//ت و معدن با حضور یداهلل صادقی معاون اقتصادی و بازرگان//ی وزارت صنعت، معدن و تج//ارت علی پرزحمت رییس س//ازمان صنع//ت، معدن و تج//ارت قزوین، منوچهر حبیبی مع//اون اقتص//ادی اس//تاندار، داود محمدی، بهمن طاهرخانی و روحاهلل باباییصالح نمایندگان استان در مجلس شورای اس//امی و جمعی از صنعتگران و تولیدکنندگان در س//الن اجتماعات س//ازمان صنعت، مع//دن و تجارت قزوین برگزار شد.

رییس س//ازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در ای//ن آیین اظه//ار کرد: در دولت تدبی//ر و امید بیش از00۸ فقره جواز تاسیس با سرمایهگذاری 115 میلیارد تومانی در اس//تان صادر و زمینه اشتغال ۴5 هزار نفر در منطقه فراهم شده است.

پرزحمت افزود: در این دولت همچنین ۷5۶1 فقره پروانه بهرهبرداری در گروههای مختلف تولیدی با س//رمایهگذاری 99 میلیارد و ۳۶۳ میلیون تومانی و اشتغال 9۴ هزار و2۴9 نفر صادر شده که به رونق تولید و اشتغال کمک کرده است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین بیان کرد: از س//ال 92 تاکنون در استان 5۷ فقره پروانه اکتشاف معدنی و0۶ فقره گواهی کشف و ۷۴ فقره پروانه بهرهبرداری معدنی صادر شده است.

‹پرداخت‹تسهیالت‹به‹۰۳۲۱‹واحد‹صنعتی ‹

پرزحم//ت همچنین گفت: با راهاندازی س//امانه بهینیاب و هم//کاری اعضای کارگروه تس//هیل و رف//ع موانع تولید با برگزاری پیوس//ته جلس//ات اصل//ی و فرع//ی، 12۳0 واحد تولیدی 1۳25 میلیارد تومان تسهیات دریافت کردند.

پرزحمت اظهار کرد: از این تعداد ۸0۷ واحد 2۸۴ میلیارد تومان س//رمایه در گردش و ثابت از طریق سامانه بهینیاب دریافت کردند و عاوهبر تس//هیات رونق تولید، 20۴ واحد 92۳ میلیارد 900و میلیون تومان از طریق پرداخت مستقیم بانکهای عامل و ۶9 واحد نیز 15۴ میلیارد تومان از طریق مصوب//ات اباغ//ی مع//اون اول رییسجمهوری در اس//تان تسهیات دریافت کردند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: این استان در پرداخت تسهیات رونق تولید در سطح کشور توانس//ت رتبه ششم و در نظارت بر تس//هیات رونق تولید جایگاه اول را به خود اختصاص دهد.

پرزحمت تصری//ح کرد: به منظور رفع موانع و مش//کات واحدهای تولیدی اس//تان، تاکن//ون در05 کارگروه اصلی و ۸1۴ کارگروه فرعی، مشکات مربوط به 05۸ واحد صنعتی با 00۸ مصوبه رفع شده است.

وی اف//زود: بی//ش از 0۶درصد مصوبات کارگ//روه مربوط به مس//ائل بانکی، 01درصد امور مالیات//ی، 01درصد تامین اجتماعی و 02درصد نیز سایر دستگاههای اجرایی است.

پرزحم//ت گف//ت: همچنین با هدفگ//ذاری52۴ میلیون دالری صادرات اس//تان از س//وی سازمان توس//عه و تجارت ایران خوش//بختانه با تاش پیوس//ته و ایجاد زیرساختهای الزم در س//ال گذش//ته صادرات 5۷۶ میلیون دالری محقق ش//د و امسال نیز با دس//تور و تاکید اس//تاندار و چشمانداز ترس//یم شده، صادرات یک میلیارد دالری هدفگذاری شده که شاهد افزایش 5۳درصدی در این حوزه هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.