بررسی 10 قرارداد صنعتی در کمیته پایش خراسان شمالی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراسان شمالی گف//ت: 10 قرارداد در قالب طرحهای صنعتی راکد مس//تقر در ش//هرکها و نواحی صنعتی استان در کمیته پایش مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار گس//ترش صنعت از اس//تان خراسان ش//مالی، س//یاوش وحدت گفت: ب//ا برگزاری پیوس//ته این جلس//ات، عاوهبر ساماندهی وضعیت زمینهای واگذار شده باتکلیف در ش//هرکها و نواحی صنعتی، وضعیت طرحهای نیمهتمام بررسی میشود.

وی افزود: برگزاری جلس//ات کمیته پایش از سال گذشته و در زمینه برنامههای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به منظور حمایت حداکثری از صنایع و کمک به راهاندازی واحدهای راکد در دس//تورکار این ش//رکت قرار گرفت.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراسان شمالی گفت: در این جلس//ه که با حضور نماینده س//ازمان صنعت، معدن و تجارت استان در شرکت شهرکهای صنعتی برگزار ش//د، با توجه به حمایت از تولیدکنندگان و صنایع کوچک اس//تان به هر 01طرح صنعتی مهلت داده شد تا برای فعال کردن واحد صنعتی خود اقدام کنند.

وحدت ادامه داد: از س//ال 95 تاکنون شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان ب//ا شناس//ایی طرحهای صنعت//ی راکد در ش//هرکها و نواحی صنعتی نس//بت به تعیی//ن تکلیف این طرحها اقدام میکند.

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان خراسان ش//مالی تاکی//د ک//رد: تصمیمه//ای کارگ//روه پای//ش ب//ر تصمیمگیریه//ای آین//ده ب//رای صنع//ت و تولید اس//تان تاثیرگذار خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.