ورود خودروهای جدید بستری برای کاهش قطعات چینی

گزارش‹«گسترش‹صنعت»‹از‹فعاالن‹بازار‹لوازم‹یدکی‹نشان‹داد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

بازار هر کشور در مرحله نخست سهم سازندگان داخلی آن است و تنها در بخشهایی که خأل وجود دارد و ظرفیت تولید داخل پاسخگوی نیازها نیست ای//ن فضای خالی ب//ا واردات پر میش//ود؛ واردات برنامهریزی ش//دهای که راه سودجویی و قاچاق را میبندد. بازار لوازم یدکی خودرو، بازاری وس//یع و گس//تردهای است که تامین قطعات خودروهای در ت//ردد را بهعهده دارد. خ//ودرو از قطعات متعددی تشکیل ش//ده که عمر مصرفی متفاوتی با یکدیگر دارند. برخی قطع//ات پرمصرف بوده و پس از یک س//ال نیاز به تعویض دارند اما برخی دیگر ش//اید با گذش//ت ۴س//ال نیاز به تعویض داش//ته باشند. بههرحال بررسی خودرو در زمانهای کوتاه، صاحب خودرو را از سالمت خودروی خود مطمئن میکند و تعویض بهنگام قطعات ضامن ایمنی خودرو است. امروز بازار لوازم یدکی خودرو حال مساعدی ندارد و همچون فرد خس//تهای است که جنبوجوش در آن خاموش ش//ده اما با چنین ش//رایطی همچنان برخ//ی از دالالن با واردات قطعات//ی که در داخل تولید میشود به تولیدکنندگان داخل آسیب جدی میزنند در حالی که مدیران این بازار اعتقاد دارند بی//ن ۰۵ تا ۰۷درصد بازار مربوط به قطعات ایرانی است اما آمار خوشبینانه تولیدکنندگان رسیدن به ۰۲ و ۵۲درصد از سهم بازار است. این بار گسترش صنعت سراغ تولیدکنندگان قطعات و فروشندگان بازار رف//ت و وضعیت بازار و میزان س//هم قطعات داخلی و همچنین س//هم قطع//ات وارداتی را جویا شده است.

‹س/هم‹قطعات‹منفصل/ه‹در‹مقابل‹قطعات‹ ‹ داخلی

محم//د نصیری، یک//ی از تولیدکنندگان صنعت قطعه، درباره سهم بازار قطعات داخلی به گسترش صنعت گفت: بیش از ۰۵درص//د بازار لوازم یدکی کشور مربوط به قطعات وارداتی است و تولیدکننده ایرانی در آن سهم بسیار محدودی دارد.

او گف//ت: وارد ش//دن قطعات منفصل//ه و مونتاژ در داخل ازجمله ش//رایطی است که سهم قطعات وارداتی را در کشور افزایش داده و براساس قوانین حاکم بر تولید نمیتوان این نوع س//اخت را تولید داخل بهشمار آورد زیرا زمانی قطعهای داخلی است ک//ه بیش از ۰۵درصد س//اخت آن در داخل انجام شده باشد.

ای//ن فعال صنع//ت قطعه ادام//ه داد: امروز برای س//اخت ی//ک قطعه خ//اص، قطع//ات منفصله در دو ی//ا 3 قس//مت وارد و در داخل از س//وی برخی صنعتگ//ران مونت//اژ میش//ود. این اتف//اق در بین قطعهس//ازان زیرپلهای و کس//انی ک//ه در بازار به شکل پنهان فعالیت دارند و اطالعات خود را برای نپرداختن مالی//ات بر ارزشافزوده پنهان میکنند، رخ میدهد.

او تاکی//د ک//رد: این روند نیز بهنوع//ی قاچاق به ش//مار میرود که قطعهس//ازان واقع//ی را به خود مشغول کرده است.

‹واردات‹کاال‹و‹کاهش‹درآمد‹کشور ‹

نصیری در پاس//خ به این پرس//ش ک//ه اگر این نوع از قطعهس//ازنماها را از بازار حذف کنیم، سهم قطعهس//ازان داخلی به چه میزان اس//ت، گفت: به جرات میتوان گفت س//هم قطعهساز داخلی بسیار ناچیز و کمتر از ۰۴درصد است. همچنین بیان این نکته ضروری است سهم تولیدکننده ایرانی در بازار لوازم یدکی مربوط به قطعاتی است که واردات آن مش//کل و هزینهبر بوده؛ قطعاتی مانند سپر، بدنه، گلگیر، ضربه موتور، صندلی ...و

عضو انجمن س//ازندگان قطعات و مجموعههای خودروی//ی تاکید کرد: کاالیی که به ش//کل قاچاق وارد میشود دو ضربه به صنعت کشور وارد میکند به طوری که ضمن آلودگی زیستمحیطی به دلیل رعایت نکردن اس//تانداردهای الزم در اس//تفاده از مواد اولیه و روند ساخت ...و به لحاظ عمر مصرف، استهالک باالیی دارند.

نصیری در ادامه به آس//یب دولت از این مس//ئله اش//اره کرد و گفت: برخی قطعات ممکن است نیاز به یک میلیون قطع//ه برای خدمات پس از فروش داش//ته باش//د (به اس//تثنای روغن، فیلتر و برخی اقالم) که اگر این تعداد یا بیشتر تولید شود درصد ارزشافزوده و مالیات آن افزایش مییابد اما زمانی که این س//هم با کاالهای وارداتی تامین میش//ود درآمد دولت از صنعت نیز کاهش مییابد.

‹تحریم‹و‹گرم‹شدن‹بازار‹چین ‹یها ‹

در ادامه گسترش صنعت برای ارزیابی بازار از نگاه یک فع//ال بازار لوازم یدکی به س//راغ هادی ثابت، یکی از فروش//ندگان این بازار رفت و سهم قطعات ایرانی و وارداتی را از وی جویا شد. ثابت در تشریح بازار ل//وازم یدکی امروز و س//هم قطعات ایرانی، به آس//یبهای واردش//ده تحریمها اشاره کرد و گفت: زمانی که فش//ار تحریم افزایش یافت قطعهس//ازان زیادی در کش//ور ورشکس//ت و ناگزی//ر به تعطیلی واحدهای تولیدی خود ش//دند. در این برهه زمانی بازار بستر مناسبی برای ورود قطعات چینی شد.

وی افزود: با س//ختگیریهایی که در یک س//ال اخی//ر از س//وی گمرک نس//بت ب//ه ورود کاالهای وارداتی بهویژه درباره قطعاتی که از استاندارد الزم برخوردار نبودند، انجام شد زمینه برای فعال شدن برخی از این قطعهس//ازان داخلی فراهم شده است. ش//اید این فعالیت صددرصدی نباشد اما در برخی اقالم فعالیتها در داخل دوباره آغاز شده است.

وی درباره س//هم قطعات داخلی و وارداتی اظهار کرد: در بح//ث بازار لوازم یدکی خ//ودرو نمیتوان ب//ا اطمینان عددی را برای س//هم قطع//ات ایرانی و خارج//ی اعالم ک//رد زیرا تنوع قطع//ات و نیز در رس//تههای مختلف خودروهای س//بک، سنگین و نیمهسنگین متفاوت هستند. به طور نمونه قطعات خودروهای سواری جدید تا ۰۹درصد وارداتی است اما به مرور زمان تولیدکنندگان داخل س//اخت این قطعات را در داخل آغ//از کردهاند و بهطور معمول این درصد با گذشت ۲ تا 3 سال کاهش مییابد. از اینرو نمیتوان گفت به طور نمونه ۰۵ یا ۰۷درصد ب//ازار ل//وازم یدکی در دس//ت قطع//ات وارداتی یا تولیدکننده داخلی است.

این فعال بازار لوازم یدکی که بیش//تر در توزیع و فروش قطعات خودروهای نیمهسنگین فعالیت دارد در ادامه گفت: در رس//ته خودروهای نیمهسنگین ح//دود ۰۷ ت//ا ۰۸درص//د قطعات وارداتی اس//ت؛ تعدادی از قطعات اصلی و از کشور مادر (ژاپن) وارد و باقی از کشورهای تایوان، چین و آمار کمی نیز از هند وارد میشود.

او گف//ت: ۰3درص//د باقی قطعات نی//ز در داخل تولید میش//ود ک//ه ای//ن قطعات ش//امل قطعات الس//تیکی، فنری و نیز قطعات فلزی اس//ت دانش خاصی نی//از ندارد و به لح//اظ ایمنی جزو قطعات حساس خودرو نیستند.

وی افزود: خودروهای نیمهسنگین بهطور تقریبی خودروهای جدیدی هس//تند که پیشینه زیادی در کشور ندارند از این رو داخلیسازی قطعات آن تازه آغاز ش//ده اس//ت. در حال حاضر میتوان گفت در بخش کامیونت یا همان خودروهای نیمهس//نگین ۰۷ ت//ا ۰۸درصد بازار قطعات برای قطعات وارداتی اس//ت و این مسئله برای خودروهای سنگین مانند هوگو، دانگفنگ، بنز ...و نیز همینگونه است.

‹خودروه/ای‹ جدی/د‹ و‹ درخواس/ت‹ ‹ قطعات‹اصلی

ثابت در ادامه س//خنان خود اف//زود: همانطور که اش//اره ش//د دالیل این امر به فش//ار تحریم، جدید ب//ودن مدل خودروه//ا و نیز تن//وع و قیمت پایین قطع//ات چین//ی برمیگردد زیرا قطع//ات به لحاظ قیمت و شکل ظاهری برای مصرفکننده جذابیت زیادی دارد.

وی تصری//ح کرد: البته ب//ه لحاظ کیفیت به طور قطع قطع//ات داخلی به قطع//ات چینی ارجحیت دارند اما به دلیل هزینه س//اخت در کشور قیمتها افزای//ش یافت//ه و بازار به نفع قطع//ات چینی تمام میشود.

ثابت در پایان تاکید کرد: همچنین یادآوری این نکته ضروری اس//ت که در بح//ث خودروهایی که وس//یله کار صاحب خودرو اس//ت دارنده خودرو به دنبال قطعات باکیفیت اس//ت تا عمر آن طوالنیتر باشد زیرا هزینههای تعویض و سختی پیاده و سوار کردن قطعات را نداش//ته باشند. همچنین در بحث خودروه//ای س//واری بهدلیل جدید ب//ودن مدلها صاحبان آن ترجیح میدهند به دنبال قطعات اصلی باشند از اینرو قطعات چینی تنها برای خودروهای قدیمی بازار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.