راهکار تقویت قطعهسازان داخلی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

همکاریه//ای بینالملل//ی باید به سمت س//رمایهگذاری مشترک حرکت کند و چنانچه همکاری با شرکتهای خارجی منجر به سرمایهگذاری ۰۲ تا ۰۵درصدی و نیز ورود فناوری و دان//ش فن//ی باش//د آینده روش//نی برای صنعت خودرو و به دنب//ال آن صنعت قطعه کش//ور رق//م خواهد خ//ورد. ام//روز ش//رکتهای خارجی باید بدانن//د که برای همکاری با صنعت خودروی ایران ملزم به س//رمایهگذاری هس//تند. البته نمیتوان نادیده گرفت که دس//تیابی به ای//ن وضعیت در جریان ثبات سیاس//ی و روند مناسب همکاری فراهم خواهد شد. بهطور قطع وجود شرایط نامناسب کشورهای اطراف ایران که درگیر جنگ هستند در وضعیت ایران و ثبات سیاس//ی این کش//ور تاثیر زیادی دارد. بنابرای//ن امروز حفظ ثبات سیاس//ی و همدلی دولت و ملت بزرگترین نقش را در جریان توس//عه کش//ور و صنایع مهمی چون صنعت خودرو بازی میکند.

زمان//ی که از فضای کس//بوکار صحبتی ب//ه میان میآید ایجاد این ثبات از کجا آغاز میش//ود، از زمانی که یک مشاور یا س//رمایهگذار خارجی به ایران وارد میشود بهبود این فضا برای جریان همکاری بهطور قطع مهم است. بیتردید فضای کس//بوکار در تولید داخل و حضور س//رمایهگذاران خارجی نقش مهمی دارد و باید برای توس//عه س//هم داخلیسازی و جذب س//رمایهگذار خارجی این فضا بهبود یافته و مشکالت موجود رفع ش//ود. برخالف نگرانیه//ای موجود، پیشبینی میش//ود ش//اهد اتفاقهای جدیدی در جه//ت همکاریها و توسعه قطعهسازان و خودروسازان داخلی باشیم.

قطعهس//ازان باید بدانند با برنامهریزیه//ای کالن و خرد خود را از چالشهایی که نتیجه تحریمها بود برهانند اگرچه پرداخت س//ود باالی تس//هیالت بانکی، مالیاتها و پرداخت نش//دن مطالبات معوقه آنها را ضعیف کرده اس//ت. با هموار شدن مس//یر س//رمایهگذاری و همکاریهای دوجانبه موانع تولید رفع و این صنعت تقویت خواهد شد.

بیش//ک هرگونه ضع//ف در صنعت قطعه کش//ور موجب امتناع خودروسازان از همکاری با قطعهسازان داخلی و تمایل به تامین و خرید قطعات از شرکتهای خارجی خواهد شد. ازاینرو تولیدکنندگان داخلی باید از فرصت ایجاد ش//ده به نفع خ//ود بهرهبرداری کنند و با تقوی//ت واحدهای تولیدی اجازه ندهند بازارشان بهوسیله قطعات خارجی از بین برود.

ضمن اینکه بازار داخل را باید در دس//ت داش//ته باش//یم، بازاره//ای خارجی نیز جزو چش//مانداز ۴۰۴۱ صنعت قطعه اس//ت و رسیدن به این افق چارهای برای صنعتگر نمیگذارد مگر با روند جهانی خود را منطبق کند.

ابوالقاسم آروند فعال صنعت قطعه خراسان رضوی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.