افزایش یارانه موتورسیکلت برقی برای خریداران

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

نخستین ناوگان پیک موتورسیکلت برقی پایتخت به همت ش//هرداری تهران از تیر در محدوده مناطق مرکزی ش//هر و بازار آغاز به کار میکنند. وحید حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای ته//ران با اعالم این خبر به خبرخودرو گفت: آنگونه که نتایج منتشر شده در سیاهه انتشار آلودگی هوای تهران نش//ان میدهد، موتورس//یکلتهای موجود که کاربراتوری هس//تند، عامل ۶۱درصد آلودگ//ی هوای تهران بهش//مار م//یرود و بدین ترتیب ش//هرداری ته//ران درصدد برآم//ده تا برای ح//ذف این بخ//ش از آلودگی ه//وا، برنامه جایگزی//ن کردن آنها با موتورس//یکلت برقی را در قالب یک چرخه ایجاد کرده و به حرکت درآورد.

به گفته مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، یکی از مشکالت در مسیر جایگزین کردن موتورسیکلتهای برقی به جای کاربراتوری، فاصله قیمتی آنهاس//ت. بدین ترتیب در س//ال گذشته دو اقدام انجام شد که یکی پایان شمارهگذاری موتورس//یکلتهای کاربراتوری و اقدام دوم نیز بحث افزایش یارانه خرید موتوسیکلتهای برقی بود. شهرداری تهران پیش از ای//ن قرار بود یکمیلیون و ۰۰۸ه//زار تومان به خریداران موتورس//یکلت برقی یارانه بدهد ک//ه این عدد را به ۲میلیون و۰۰۵هزار تومان افزایش داد تا قیمت موتورسیکلت انژکتوری و برقی برابر ش//ود و قابل رقابت با یکدیگر باشند. مدیرعامل ش//رکت کنترل کیفیت ه//وای تهران گف//ت: بخش دیگر از برنامه جایگزینی، ورود موتورسیکلت برقی به بازار خرید بود که در ای//ن راه با ش//رکتهای دارای صالحیت واردکننده و پالککننده مذاکره ش//د. از طرفی شرکت لیزینگ شهر وارد این چرخه ش//د تا شرکتهای واردکننده پس از دریافت وام، ب//ه جای اینک//ه وام را به لیزینگ برگردانند، س//ند فروختن موتورسیکلت برقی به اشخاص را برگردانند.

بخش آخر از برنامه موتورسیکلتهای برقی، جامعه هدف ب//ود که در این بخش ش//رکت پیک س//بز در ب//ازار تهران فعالی//ت میکند. این ش//رکت در تامین موتورس//یکلتهای برقی مشکل داشت. با خبر تامین ۰۰۲ دستگاه موتور برقی، ش//رکت پیک س//بز کل این تعداد را خرید ت//ا ناوگان پیک موتور برقی خود را در محدوده بازار تامین کند. بدین ترتیب از تیر، نخس//تین ناوگان پیک موتوری پایتخت در محدوده بازار آغاز به کار میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.