هشدار‌برای‌افزایش‌بیشتر‌قیم ‌ت‌واردات‌یها

فعاالن‹بازار‹خودرو‹با‹اشاره‹به‹اجرایی‹شدن‹محدودیت‹واردات‹خودرو‹اعالم‹کردند

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

همزم//ان با اعمال ش//یوهنامه و ضوابط جدید واردات خودرو، بازار وارداتیها با نوس//ان قیمت همراه ش//ده و فعاالن این بازار درباره افزایش بیش//تر قیمت ایندسته از خودروها هشدار میدهند. بر اساس این قانون از این پس ش//خص اج//ازه واردات خودرو نداش//ته و هرگونه واردات از طریق نمایندگیهای رس//می انجام میش//ود که با این ش//یوه، نماینده رس//می، تنها واردکننده آن نش//ان تجاری خواهد بود و همین ام//ر میتواند فضا را برای افزایش بیش//تر قیمتها فراه//م کند چرا که بازار رقابت//ی ماهیت خ//ود را از دس//ت داده و تعیینکننده قیمت هر خودرو همان ش//خص خواهد بود که افزایش 51درصدی قیمت خودروهای وارداتی از زمستان سال گذشته تاکنون، مهر تاییدی است بر این ادعا.

در همین حال رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو نیز از سیر صعودی قیمت خودروهای وارداتی خبر داد و گفت: با توجه به پیشبینیهای انجام شده، در روزهای اخیر استارت افزایش قیمت در بازار وارداتیها زده شده است چراکه با اجرای این قانون به طور جدی از اول تیر، عرضه خودروهای وارداتی به شکل چشمگیری کاهش یافته که همین امر زمینه را برای افزایش بیشتر قیمت وارداتیها فراهم کرده است.

‹هدای/ت‹واردکنند ‹هه/ا‹ب/ه‹س/مت‹ب/ازار‹ ‹ رقابتی‹

سعید موتمن با اشاره به اجرایی شدن قانون ممنوعیت واردات خودرو از سوی واردکنندههای غیررسمی اظهار ک//رد: با اعم//ال قانون جدید و اجازه ن//دادن واردات به واردکنندگان متفرقه، بازار وارداتیها بهتدریج با کاهش برخی نشانهای تجاری مواجه شده و با نبود تعادل در بازار عرضه و تقاضا، قیمتها سیر صعودی یافته است.

وی با اشاره به روند افزایش قیمت در بازار وارداتیها گف//ت: در یک هفته اخیر کیا س//ورنتو در مقایس//ه با قیمت ۸۳۲ میلیون تومان در هفته گذش//ته به ۶۴۲ و ۲5۲ میلیون تومان بسته به رنگ افزایش داشته است.

وی تاکید کرد: قیمت بیش//تر خودروه//ای وارداتی

با اعمال قان//ون جدید دولت در ح//ذف واردکنندگان متفرق//ه، به م//رور زم//ان و کاهش عرضه در ب//ازار، با افزایش همراه ش//ده ب//وده و پیشبینی میش//ود این روند ادامه یابد. رییس اتحادیه نمایش//گاهداران تصریح ک//رد: در صورتی که بخواهیم بازار متعادلی داش//ته و ش//اهد ثبات قیمت در بازار باش//یم، ب//ازار باید رقابتی باش//د این در حالی است که با اعمال قانون جدید بازار وارداتیه//ا بهتدریج انحصاری ش//ده و هر روز قیمتها در ب//ازار افزایش خواهد یاف//ت. موتمن افزود: اتحادیه نمایشگاهداران خودرو نیز درتالش است مشکل واردات

خودرو از س//وی نمایندگیهای متفرقه حل ش//ود که پیشبینی میشود در صورت رفع این مانع، در ماههای آینده جریان واردات بهتر شود.

وی تصری//ح کرد: در صورتی ک//ه واردات خودرو در انحصار چند ش//رکت خاص قرار گیرد بیشک اختالف قیم//ت زیادی را در بازار وارداتی ش//اهد بوده و در این بین تنها متضرر اصلی مصرفکننده خواهد بود.

‹انتظ/ار‹ افزای/ش‹ بی/ش‹ از‹ ‹15 درص/دی‹ ‹ واردات ‹یها

دبیر انجمن واردکنندگان خ//ودرو نیز چندی پیش در گفتوگو با گس//ترش صنعت با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو برای ش//رکتهای غیرنمایندگی اظهار کرده بود که با این تصمیم و از بین رفتن گری مارکت، باید منتظر افزایش قیمت خودروهای وارداتی بود.

مهدی دادفر تاکید ک//رد: با اعمال این محدودیتها در ب//ازار خودروه//ای وارداتی ش//اهد افزایش قیمت، ایجاد بازار انحصاری و درنظر نگرفتن حقوق مش//تریان خواهیم بود، به طوری که از زمس//تان س//ال گذش//ته تاکنون قیمت خودروهای وارداتی افزایش 15 درصدی داشته است.

ای//ن اظه//ارات در حال//ی از س//وی فع//االن ب//ازار خودروه//ای واردات//ی مطرح میش//ود ک//ه عبدالرضا فهیم//ی، مدیرعام//ل ش//رکت ایرتوی//ا در گفتوگو با گس//ترش صنعت نظر دیگری داش//ته و معتقد اس//ت که حضور نداش//تن واردکنندگان خاکس//تری در بازار مزایایی دارد که نخستین دس//تاورد آن خرید ارزانتر خودرو از نمایندگیهای رسمی است.

وی معتقد است وجود این واسطهها برهم زننده بازار ب//وده و اظهار میکند که واردکنندگان خاکس//تری به شمش//یری دولبه شبیه هستند و در ایران این رویه که فعالی//ت واردکننده موازی، منجر ب//ه رقابت در داخل میشود، هیچگاه عملیاتی نشده است. فهیمی افزایش قیمت خودروهای وارداتی به واس//طه انحصار به وجود آم//ده را رد ک//رد و گفت: هر نش//ان تج//اری در ایران نمایندگ//ی دارد و ب//ه طور قطع در بین این نش//انها، رقابتی در جریان اس//ت بنابراین ش//رکتها برای دور نمان//دن از این ب//ازار رقابتی، ناگزیر ب//ه کنترل قیمت خودروها هستند زیرا در غیراین صورت به راحتی بازار را از دست میدهند و رقبا جایگزین آنها خواهند شد.

براس//اس این گزارش، این اظهارات نش//ان میدهد که هرچند افزایش قیمت خودروهای وارداتی در عمل اتفاق افتاده و شاید در آینده نزدیک نیز به مرز هشدار نزدیک ش//ود اما اگ//ر واردکنندگان رس//می که امروز در ب//ازار خودروهای واردات//ی حکمفرمایی میکنند،تا حدودی به قواعد تجارت و بازار رقابتی آش//نا باش//ند میتوانند ب//ازار را به بهترین ش//کل هدایت کرده و از این مصوبه نهایت استفاده را ببرند اما باید دید در عمل چنین اتفاقی خواهد افتاد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.