برنام ‹ههای‹ایرا ‹نخودرو‹برای‹اصالح‹ترکیب‹سبد‹دارای‹یها

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

قائممق//ام ارش//د مدیرعام//ل گ//روه صنعت//ی ایرانخ//ودرو، جزئی//ات اقدام//ات و برنامهه//ای ایرانخ//ودرو برای اصالح ترکیب س//بد داراییها با هدف بهبود کارآیی ش//رکتهای زیرمجموعه را اعالم کرد.

به گ//زارش ایکوپرس، عب//اس ملکیتهرانی در تش//ریح این برنامهها و اقدامات گفت: جمع ارزش سهام شرکتهای واگذار شده ایرانخودرو در سال مال//ی 5۹ معادل ۳ ه//زار و 7۳ میلیارد ریال بوده و اج//رای این برنام//ه، باعث افزای//ش درآمدهای ایرانخ//ودرو از محل واگ//ذاری داراییهای مازاد شده است.

وی با اش//اره به تحول ساختاری ایجاد شده در فضای صنعت خ//ودرو در دولت تدبیر و امید و به ویژه پس از اجرایی ش//دن برج//ام گفت: از جمله اهداف اقتص//ادی دولت تدبیر و امید ایجاد تعادل در بازارهای مختلف مانند بازارهای کاال، س//رمایه، مسکن و پول بوده اس//ت و خوشبختانه دولت در این مس//یر تعامل س//ازندهای با اقتصاد جهانی در عی//ن توجه به تحکیم بنیانهای اقتصاد داخلی را مدنظر قرار داده است.

قائممق//ام ارش//د مدیرعام//ل گ//روه صنعت//ی ایرانخ//ودرو تاکید کرد: این ش//رکت همس//و با فضای بانش//اط ایجاد شده نشاتگرفته از عملکرد حوزه سیاست خارجی در دولت یازدهم، سیاست اصالح س//اختار سبد داراییهای خود را در دستور کار قرار داده است.

ملکیتهران//ی ب//ا بی//ان اینک//ه این سیاس//ت در چارچ//وب آییننام//ه واگ//ذاری ش//رکتهای زیرمجموعه، مصوب هیاتمدی//ره ایرانخودرو به اج//را درآمده اس//ت، ادام//ه داد: در این چارچوب اهتم//ام اصل//ی و تمرک//ز ویژه مدیری//ت گروه بر واگذاری سهام شرکتهای زیرمجموعه است.

وی با اش//اره به آمار واگذاری سهام شرکتهای زیرمجموعه در س//ال مالی گذشته اعالم کرد: در س//ال مالی 5۹۳1، ۴1درصد س//هام شرکت بیمه پارس//یان به مبل//غ یک ه//زار و ۹5 میلیارد ریال واگذار ش//د. همچنین ۲درصد از س//هام ش//رکت ایرانخودرو متعلق به شرکت سرمایهگذاری سمند به مبلغ یک هزار و 7۲1 میلیارد ریال فروخته شد.

ملکیتهرانی گفت: در ادامه اجرای برنامه اصالح ساختار سبد داراییهای ایرانخودرو، 07درصد از سهام ش//رکت فنرس//ازی خاور نیز در مجموع به مبلغ ۳5۳میلیارد ریال واگذار ش//د. در این میان بخش دیگری از سهام متعلق به گروه ایرانخودرو در سایر شرکتهای فعال در بورس در مجموع به مبلغ 517 میلیارد ریال فروخته شد.

وی با اشاره به برنامه ایرانخودرو برای واگذاری سهام دیگر ش//رکتهای تابع در سال مالی جاری تاکید کرد: این شرکت درنظر دارد پس از بررسی و تحلیل س//بد س//رمایهگذاریها در صورت لزوم، فرآیند اصالح س//اختار را امس//ال ه//م ادامه دهد ام//ا این فرآیند باید با هدف بهینهس//ازی ترکیب داراییه//ا در عین رعایت صرفه و صالح اقتصادی به اجرا درآید.

قائممق//ام ارش//د مدیرعام//ل گ//روه صنعت//ی ایرانخ//ودرو اف//زود: برنام//ه واگ//ذاری س//هام ش//رکتهای زیرمجموع//ه، با ن//گاه ب//ه افزایش بهرهوری س//رمایه گ//روه صنعت//ی ایرانخودرو و استفاده بهینه و موثر از داراییهای غیرمولد انجام شده اس//ت. ضمن اینکه تعیین تکلیف آندسته از س//رمایهگذاریهایی که بازده مناسبی نداشتهاند، یک//ی دیگر از اه//داف ایرانخ//ودرو از تدوین این برنامه بوده است.

ملکیتهران//ی ضمن اب//راز امیدواری ب//ه نتایج اجرای این برنامه درباره تداوم فعالیتهای تولیدی ایرانخ//ودرو گفت: در صورت تحق//ق اهداف این برنام//ه، انتظار داریم س//اختار س//بد داراییهای ایرانخودرو بهینهسازی و اصالح شود. ضمن اینکه تامین مالی بهین//ه از منابع غیرمولد یکی دیگر از اثرات اجرای این سیاست خواهد بود.

وی اب//راز خوشبینی کرد که با اجرای صحیح و دقیق سیاست اصالح ساختار سبد داراییها، توان رقابتی گروه صنعتی ایرانخودرو ارتقا یابد و بازده مناسبی از محل فروش داراییهای کمبازده کسب شود.

وی درباره واگذاری سایتهای داخلی و خارجی توضیح داد: س//ایتهای داخل//ی ابزارهای افزایش تولید در ش//رکت ایرانخودرو هستند، بنابراین با توج//ه به وضع ش//رکتها و س//ایتهای داخلی و نق//ش آنها در تولید و عملک//رد کلی ایرانخودرو، درصورتیک//ه متقاضی صاحب اهلی//ت و امکانات مالی مناس//ب وجود داش//ته باش//د ب//رای فروش بعضی از س//ایتهای داخلی باب مذاکره را بس//ته نمیبینی//م. قائممق//ام ارش//د مدیرعام//ل گروه صنعتی ایرانخ//ودرو افزود: در قالب همین نگاه و برنامه، تاکنون چند سایت داخلی ازجمله شرکت ایرانخودروی س//منان و ش//رکت ایرانخودروی آذربایجان واگذار شده است.

به گفته ملکیتهرانی، در صورت وجود متقاضی خرید ب//رای برخی دیگر از س//ایتهای داخلی و خارجی، پیشنهادها براساس چارچوب اعالم شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با اش//اره به افزایش تولی//د ایرانخودرو در بهار امسال درباره تاثیر تولید محصوالت جدید بر س//ودآوری و س//هام ایرانخودرو گفت: با توجه به سیاس//تگذاریها و برنامه تولید و فروش و ورود محصوالت جدید و اقبال مش//تریان به استفاده از خودروهای جدید، افزایش تولید و فروش، افزایش س//ودآوری را ب//ه دنبال خواهد داش//ت و افزایش س//ودآوری شرکت، سود س//رمایهگذاران یا همان صاحبان سهام شرکت را افزایش خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.