آمادگی شرکت ورق خودرو برای افزایش تولیدات

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

مدیرعام//ل ش//رکت س//اپکو و معاونت خرید گ//روه صنعتی ایرانخودرو و جمعی از مدیران و مهندس//ان ش//رکت ساپکو از شرکت ورق خودروی چهارمحال و بختیاری بازدید کردند.

به گزارش گس//ترش صنعت، در ابتدای این بازدید مدیرعامل این ش//رکت به نقش حیاتی ش//رکت در جه//ت خودکفایی در صنعت خودرو و ظرفیتها و تواناییهای ش//رکت اش//اره کرد و گفت: ازجمله اهداف این واحد صنعتی جهتگیری و همس//ویی هرچه بیش//تر با خودروسازان و بکارگیری تمام توان برای تولید محصوالت کیفی خودرویی است.

اصغر اسماعیلی افزود: این شرکت آمادگی دارد با تعامل هرچه بیشتر با گروه صنعتی ایرانخودرو و سایر خودروسازان و توسعه همکاریهای دوطرفه همه نیازهای صنعت خودروس//ازی کشور را تامین کند و نقش و سهم عمدهای در پیشبرد صنعت فوالد و خودروس//ازی کشور داشته و به عنوان یک شرکت پیشتاز و پویا در عرصه داخلی و بینالمللی مطرح باشد.

در ادام//ه حس//ین نج//اری، مدیرعام//ل ش//رکت س//اپکو با ابرازخرس//ندی از آمادگی صددرصدی شرکت ورق خودرو برای افزای//ش تولی//دات خودرویی خ//ود و نزدیکی نظ//رات دوطرف اظهارامی//دواری ک//رد که بات//الش هرچه بیش//تر در یک دوره زمانی کوتاه با همکاری ش//رکت ورقخ//ودرو تمام قطعات بدنه خودروهای تولیدی در گروه ایرانخودرو داخلیسازی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.