تولید‹خودرو‹امسال‹رکورد‹م‹یزند

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

یک کارش//ناس اقتصادی گفت: بررسی آمار تولید در ۳ماه نخست امسال و برنامهری//زی برای تولید خودرو تا پایان ۶۹ بیانگر رکوردش//کنی احتمالی تولید خودرو در تاریخ صنعت خودروی ایران است.

سعید لیالز در گفتوگو با خودرونامه افزود: رشد اقتصادی تا پایان امسال بین 5 تا ۶ درصد خواهد بود که رش//د تولید خ//ودرو حداقل ۳ برابر تولید ناخالص داخی برآورد میشود. او گفت: صنعت خودرو امسال پیشران اصلی رش//د اقتصادی خواهد بود و از این نظر صنعت نفت را با فاصله پشتس//ر خواهد گذاش//ت. لیالز اف//زود: بدون هیچ تعصبی صنع//ت خودروی ایران امس//ال دارای رش//دی حدود 51درصدی اس//ت که حکایت از اهمیت این صنعت در اقتصاد ایران دارد.

او افزود: در کنار دو خودروس//از بزرگ کشور، کرمانموتور به عنوان قطب سوم تولید خودروی ایران در این رشد نقشآفرین خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.